22

1Ninh gorngv, “Yietc zuangx gorx-youz caux mienh gox mienh aah! Tov meih mbuo muangx yie gorngv deix yie nyei jauv-louc.”
2Mienh haiz ninh gorngv Hipv^lu waac ninh mbuo ziouc aengx gauh sekv.
 Baulo gorngv jienv mingh.
3“Yie se Yiutai Mienh, yiem Si^li^sie Saengv, Taasatv Zingh cuotv seix. Mv baac yie yiem naaiv Ye^lu^saa^lem Zingh hlo daaih. ⟨Gaa^maa^li^en⟩ zoux yie nyei sai-diex yaac njaaux yie hoqc duqv nzengc mbuo nyei ong-taaix nyei leiz. Yie yaac jorm hnyouv gan Tin-Hungh hnangv meih mbuo ih hnoi yiem naaiv nyei dauh dauh mienh nor. 4Yie zoux doqc gan naaiv diuh Jauv nyei mienh, hoic ninh mbuo taux daic. Maiv gunv m'jangc m'sieqv yie zorqv daaih ndoh jienv wuonx loh. 5Domh sai mienh caux ⟨Gaa^maa^li^en⟩ nyei zuangx mienh gox haih zoux zorng-zengx weic zuqc yie mingh ninh mbuo wuov zorqv sou dorh mingh bun Ndaa^matv^gatc Zingh nyei gorx-youz. Yie ziouc mingh Ndaa^matv^gatc oix zorqv gan naaiv diuh Jauv nyei mienh ndoh jienv limc dorh ninh mbuo nzuonx naaiv Ye^lu^saa^lem dingc zuiz.

Baulo Gorngv Ninh Hnangv Haaix Nor Sienx Yesu

(Beiv mangc Gong-Zoh 9:1-19; 26:12-18)

6“Yie mingh gau, leih Ndaa^matv^gatc Zingh maiv nangc go. Wuov norm ziangh hoc aav lamh deix lungh aanx aqv. Liemh zeih yiem wuov lungh cuotv norm domh njang ziux njiec gormx yie nyei sin. 7Yie king njiec ndau mingh, haiz maaih qiex gorngv, ‘Saulo aah! Saulo! Meih weic haaix diuc zoux doqc yie?’
8“Yie ziouc naaic, ‘Ziouv aah! Meih dongh haaix dauh?’
 “Ninh dau, ‘Yie se Naa^saa^letv Mungv wuov dauh Yesu, dongh meih zoux doqc wuov dauh.’
9Caux yie mingh wuov deix mienh kungx buatc njang hnangv, maiv haiz caux yie gorngv waac wuov dauh nyei qiex.
10“Yie aengx naaic, ‘Ziouv aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux?’
 “Ziouv gorngv, ‘Meih oix zuqc jiez sin mingh Ndaa^matv^gatc Zingh. Taux wuov maaih mienh mbuox meih Tin-Hungh dingc ziangx bun meih zoux nyei nyungc-nyungc sic.’
11Laaix naaiv henv haic nyei njang aengv yie nyei m'zing yie mangc maiv buatc. Gan yie mingh nyei mienh ziouc ken yie bieqc Ndaa^matv^gatc Zingh.
12“Yiem Ndaa^matv^gatc Zingh maaih laanh mienh, mbuox heuc Aa^naa^nie. Ninh jorm hnyouv zaangc Tin-Hungh, gan longx leiz-latc. Yiem wuov nyei Yiutai Mienh haaix dauh yaac taaih ninh. 13Aa^naa^nie daaih lorz yie. Ninh souv jienv yie nyei ga'hlen gorngv, ‘Saulo youz aah! Aengx mangc duqv buatc aqv.’ Wuov zanc yie ziouc mangc duqv buatc ninh aqv.
14“Ninh yaac gorngv, ‘Mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh ginv meih daaih bun meih hiuv duqv ninh nyei za'eix, bun meih buatc Baengh Fim Wuov Dauh yaac haiz ninh ganh nyei nzuih gorngv nyei waac. 15Weic zuqc ninh oix meih gan ninh zoux zorng-zengx mbuox zuangx mienh meih buatc jiex caux haiz jiex nyei sic. 16Ih zanc meih zoux haaix nyungc ngaih? Jiez sin daaih dengv Yesu nyei mbuox jiex wuom nyei leiz, nzaaux guangc meih nyei zuiz.’

Tin-Hungh Paaiv Baulo Mingh Zunh Kuv Fienx Bun Janx Muangx

17“Nqa'haav yie nzuonx Ye^lu^saa^lem, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv daux gaux, buatc hinc yaangh nyei sic. 18Wuov zanc Ziouv gorngv mbuox yie, ‘Meih oix zuqc gaanv biaux cuotv Ye^lu^saa^lem Zingh. Meih tengx yie zoux zorng-zengx mv baac yiem naaiv nyei mienh maiv oix muangx.’
19“Yie dau, ‘Ziouv aac, naaiv deix mienh hiuv duqv yie mingh norm-norm wuic dorngh zorqv sienx Yesu nyei mienh. Maaih deix wuonx loh, maaih deix yaac mborqv. 20Tengx meih zoux zorng-zengx wuov dauh Saa^te^fen zuqc mienh daix wuov zanc, yie souv jienv wuov yaac a'hneiv nyei. Zungv tengx mangc daix ninh wuov deix mienh nyei lui.’
21“Ziouv aengx mbuox yie, ‘Mingh aqv. Yie oix paaiv meih mingh go nyei dorngx lorz maanc fingx Janx.’+”
22Zuangx mienh muangx taux Baulo gorngv naaiv joux waac ziouc nih nungx nauc nyei heuc jienv gorngv, “Naaiv dauh ga'naaiv yiem waaic hungh diex nyei ndau-beih hnangv. Maiv dungx bun ninh ziangh lungh ndiev aqv.”
23Mienh nauc jienv mingh, jaiv lui fengx tin deic nyei, nyau nie-mbung faatv faaux lungh. 24Domh baeng-bieiv ziouc mbuox baeng dorh Baulo bieqc baeng yiem nyei dorngx gu'nyuoz, yaac heuc ninh mbuo longc biaav-bin mborqv zaah naaic, mangc gaax ninh zoux haaix nyungc zuangx mienh cingx daaih hnangv naaiv nor heuc. 25Baeng longc ndopv-hlaang ndoh jienv oix mborqv wuov zanc, Baulo naaic souv ga'hlen wuov dauh baeng-bieiv, “Maiv gaengh siemv zuiz mv baac longc biaav-bin mborqv Lomaa Mienh se horpc leiz nyei fai?”
26Baeng-bieiv haiz Baulo hnangv naaiv gorngv, ninh mingh naaic wuov dauh domh baeng-bieiv, “Meih oix hnangv haaix nor zoux? Wuov laanh mienh mv baac Lomaa Mienh.” 27Domh baeng-bieiv ziouc mingh naaic gaax Baulo, “Meih za'gengh Lomaa Mienh fai? Mbuox yie maah!”
 Baulo dau, “Zeiz nyei.”
28Domh baeng-bieiv aengx gorngv, “Yie longc nyaanh camv nyei maaiz zoux Lomaa Mienh.”
 Baulo gorngv, “Yie cuotv seix daaih benx Lomaa Mienh.”
29Oix zaah naaic Baulo wuov deix mienh liemh zeih simv nqoi. Domh baeng-bieiv hiuv duqv Baulo se Lomaa Mienh ninh ziouc gamh nziex haic weic zuqc longc hlieqv-limc ndoh jienv.

Gunv Sic Mienh Zaah Naaic Baulo

30Da'nyeic hnoi, domh baeng-bieiv oix hiuv duqv Yiutai Mienh weic haaix diuc gox Baulo. Ninh ziouc heuc baeng jaiv nqoi limc yaac heuc sai mienh bieiv caux Yiutai Mienh nyei Gunv Sic Wuic nyei mienh gapv zunv. Ninh ziouc dorh Baulo mingh souv jienv ninh mbuo nyei nza'hmien.