22

1“Ib tsoom kwvtij nam txwv, thov mej noog kuv has daws kuj zaaj rua mej.” 2Thaus puab nov nwg has lug Henplaiso puab yimfuab nyob tuabywv. Nwg has tas, 3“Kuv yog tuabneeg Yutai, yug huv lub moos Thaxa huv lub xeev Khilikia, luj hlub huv lub nroog nuav hab kawm tav ntawm tug xwbfwb Kamali‑ee. Kuv tau txais kev cob qha nruj lawv le peb tej laug txuj kevcai hab kuv kub sab quas lug rua Vaajtswv ib yaam le mej suavdawg naj nub nwgnuav. 4Kuv tswm txom cov kws ntseeg Txujkev nuav ua kuas tuag, hab muab quaspuj quasyawg khi coj moog kaw rua huv tsev lojfaaj, 5lawv le tug tuam pov thawj hlub hab cov thawj lub rooj sablaaj suavdawg ua tau timkhawv. Kuv tuav ntawv ntawm puab moog rua puab cov kwvtij huv lub nroog Ntamaxaka, hab kuv taug kev moog yuav nteg cov kws nyob huv lub nroog hov khi coj lug rau txem rua huv lub nroog Yeluxalee.
6“Mas thaus kuv saamswm taug kev moog yuav txug lub nroog Ntamaxaka, kwvlaam taav su txawm muaj ib tug duab ci nplaag sau ntuj tuaj vej nkaus kuv taamswm. 7Kuv txawm qaug ntawg rua huv peg teb hab nov ib lub suab has rua kuv tas, ‘Xolau, Xolau 'e, ua caag koj tswm txom kuv?’ 8Kuv teb tas, ‘Tug Tswv, koj yog leejtwg?’ Nwg has rua kuv tas, ‘Kuv yog Yexu, yog tuabneeg Naxale kws koj saamswm tswm txom.’ 9Cov tuabneeg kws nrug kuv ua ke pum tug duab tassws tsw nov lub suab kws has rua kuv. 10Kuv txhad has tas, ‘Tug Tswv, kuv yuav tsum ua daabtsw?’ Tug Tswv has rua kuv tas, ‘Ca le sawv tseeg nkaag moog rua huv lub nroog Ntamaxaka, yuav muaj tuabneeg qha rua koj paub txug txhua yaam kws tu rua koj ua.’ 11Kuv tsw pum kev hlo le vem tug duab kws ci nplaag rua kuv hov, mas cov kws nrug kuv ua ke txhad tuav kuv teg coj kuv moog rua huv lub nroog Ntamaxaka.
12“Muaj ib tug yawm npe hu ua Anania, nwg yog ib tug coj Vaajtswv kevcai nruj hab muaj koob meej huv cov Yutai kws nyob ntawd. 13Nwg tuaj cuag kuv hab lug sawv ze ze has tas, ‘ Kwv Xolau 'e, ca le rov pum kev.’ Taamswm hov kuv txawm pum kev hab pum nwg. 14Nwg has tas, ‘Peb tej laug tug Vaajtswv tub xaiv koj ua tug kws paub nwg lub sab nyam hab pum tug kws Ncaaj Nceeg hab nov lub suab ntawm nwg lub qhov ncauj, 15vem koj yuav ua nwg tug timkhawv rua ib tsoom tuabneeg txug tej kws koj tau pum hab nov lawd. 16Nwgnuav koj tseed tog ua daabtsw? Ca le sawv tseeg ua kevcai raus dej hab tuav Yexu lub npe thov txhad ntxuav tau koj lub txem pov tseg.’
17“Thaus kuv rov lug rua huv Yeluxalee hab saamswm thov Vaajtswv huv lub tuam tsev, kuv ua yug quas toog 18pum tug Tswv has rua kuv tas, ‘Ca le maaj tawm huv Yeluxalee moog sai sai, vem puab yuav tsw leeg yuav koj tej lug timkhawv kws has txug kuv.’ 19Kuv has tas, ‘Tug Tswv, puab paub zoo tas kuv nteg cov kws ntseeg koj huv tej tsev sablaaj coj moog kaw hab muab nplawm. 20Thaus Xatefanau kws yog koj le timkhawv lug ntshaav kuv kuj sawv ntsug ze ntawd hab pum zoo, hab kuv tseed zuv cov kws tua nwg tej rwg tsho.’ 21Mas tug Tswv has rua kuv tas, ‘Ca le moog, tsua qhov kuv yuav khaiv koj moog deb rua lwm haiv tuabneeg.’ ”

Povlauj hab tug thawj rog Loo

22Puab noog Povlauj has lug txug qhov nuav tes txawm qw nrov has tas, “Tug tuabneeg zoo le nuav ca le muab nwg tua kuas pluj huv lub nplajteb moog. Tsw tswm nyog ca nwg muaj txujsa nyob lawm.” 23Thaus kws puab saamswm qw hab hle tej tsho lug cu hab w moov aav rua sau ntuj, 24tug thawj rog kws kaav ib txheeb has kuas coj Povlauj moog rua huv cov tub rog lub yeej hab has kuas nug nwg hab muab nwg nplawm txhad paub tas puab qw nkaug nwg yog vem le caag. 25Thaus puab muab hlua tawv khi Povlauj, nwg txawm nug tug thawj kws kaav ib puas leej kws sawv ze ntawd tas, “Qhov kws muab ib tug tuabneeg Loo nplawm ua ntej kws tsw tau txav txem raug cai lov?” 26Thaus tug thawj kaav ib puas leej nov le hov nwg txawm moog has rua tug thawj rog kws kaav ib txheeb tas, “Koj yuav ua le caag? Tsua qhov tug yawm hov yog tuabneeg Loo.” 27Tug thawj kws kaav ib txheeb txawm moog cuag Povlauj nug has tas, “Ca le qha kuv saib, koj yog tuabneeg Loo lov?” Povlauj teb tas, “Yog lauj.” 28Tug thawj kws kaav ib txheeb teb tas, “Kuv them nyaj ntau txhad ua tau tuabneeg Loo.” Povlauj has tas, “Kuv yeej yug lug ua tuabneeg Loo.” 29Cov kws yuav tshuaj Povlauj zaaj txawm thim ntawm nwg moog taamswm. Thaus tug thawj kws kaav ib txheeb paub tas Povlauj yog tuabneeg Loo, kuj ntshai vem nwg tub muab Povlauj khi lawm.

Povlauj nyob ntawm Yutai cov thawj lub rooj sablaaj

30Nub tom qaab tug thawj kws kaav ib txheeb xaav paub tseeb tas cov Yutai kom Povlauj yog vem le caag, nwg txawm muab Povlauj daws hab has kuas cov pov thawj hlub hab cov thawj suavdawg moog sablaaj ua ke hab coj Povlauj moog sawv rua ntawm rooj sablaaj.