5

Tơlơi Pyu Pơde Jing Phŭn Kơ Tơlơi Tơnap Tap

  1Ơ dăm, pơđi̱ng tơngia bĕ kơ tơlơi rơgơi kâo,
   hơmư̆ pơñen bĕ kơ khul boh hiăp thâo rơđah kâo,
  2kiăng kơ ih dưi djă̱ pioh tơlơi kơsem răng
   laih anŭn boh hiăp tơƀông ih dưi pơrơđah ih hơmâo tơlơi thâo pơmĭn yơh.
  3Wơ̆t tơdah boh hiăp tơƀông pô đah kơmơi klĕ pyu jing mơmĭh kar hăng ia hơni tơdjŏh rai,
   laih anŭn tơlơi pơhiăp amăng bah ñu rơmuăn tơbơr hloh kơ ia rơmuă yơh;
  4samơ̆ tơdah ih hơmư̆ tui ñu ƀơi hơnăl tuč tơlơi ñu pha brơi jing hĭ phĭ̱ kar hăng jrao djai,
   laih anŭn tơma hloh kơ đao dua bơnăh mơta yơh.
  5Plă̱ tơkai ñu trŭn nao pơ tơlơi djai,
   laih anŭn hlơi pô đuaĭ tui ñu, khul yak ñu anŭn nao tơpă pơ anih ƀing djai yơh.
  6Tơdah ih ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ jơlan nao pơ tơlơi hơdip ôh, Ñu ƀu pơmĭn kơ jơlan tơlơi hơdip ôh;
   sĭt ih ƀu či thâo ôh kơ tơlo̱ng ñu anŭn jing wĕ wŏ.

  7Hơnŭn yơh ră anai, Ơ dăm, hơmư̆ tui kâo bĕ;
   anăm wĕh đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng hơget tơlơi kâo pơhiăp.
  8Dŏ bĕ ƀơi jơlan ataih hĭ mơ̆ng pô đah kơmơi sat ƀai anŭn,
   anăm nao jĕ pơ bah amăng sang ñu ôh,
  9huĭdah ƀing mơnuih pơkŏn mă tŭ tơlơi pơpŭ pơyom lŏm kơ ih
   laih anŭn ih či đo̱m hơnưh kơ ƀing mơnuih sat ƀai amăng abih thŭn tơlơi hơdip ih.
  10Tơdah tui anŭn ƀing mơnuih tuai či ƀơ̆ng huă ƀơi mŭk dram ih
   laih anŭn bruă mơnuă ih či ngă pơdrŏng brơi kơ sang anŏ arăng yơh.
  11Tơdơi kơ anŭn, ih či pơkrao yơh,
   tơdang asar kơđeh drơi jan ih tơdu rơmơ̆n laih.
  12Ih či laĭ tui anai, “Hlâo adih kâo pơrơmut biă mă kơ tơlơi pơkhư̆ pơhrăm!
   Yua hơget pran jua kâo djik djak biă mă kơ tơlơi pơtơpă lĕ?
  13Hlak anŭn kâo ƀu kiăng tui gưt ƀing nai pơtô kâo ôh
   laih anŭn kŏn kiăng hơmư̆ kơ ƀing pơtô pơhrăm kơ kâo lơi.
  14Tui anŭn, blĭp blăp kâo hơmâo rai laih pơ anih phŭn tơnap tap mlâo mlañ
   amăng tŏng krah abih bang ƀing ană plei yơh.”

Tơlơi Dŏ Tŏng Ten Hăng Bơnai Pô Jing Phŭn Kơ Tơlơi Bơni Hiam

  15Ơ dăm, bơnai ih jing hrup hăng ia mơ̆ng amăng ia ih pô,
   jing kar hăng ia rô mơ̆ng ia dơmun ih pô,
   tui anŭn ih khŏm mơñum bĕ kơnơ̆ng mơ̆ng ia ih pô anŭn.
  16Ih ăt hrup hăng ia bluh mơ̆n, jing kar hăng hơnŏh ia.
   Hiư̆m pă tơdah ia ih rô blai ƀơi lu anih amăng khul jơlan, tơlơi anŭn jing hiam mơ̆?
  17Brơi bĕ khul ia anŭn jing lŏm kơ kơnơ̆ng hơjăn ih hăng bơnai ih đôč,
   anăm pơpha ia anŭn hăng ƀing đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn ôh.
  18Kwưh kiăng kơ phŭn ia ih hơmâo tơlơi bơni hiam,
   laih anŭn brơi bĕ kơ ih hơ̆k mơak hăng bơnai ih pơdŏ hlak thŭn hlak ai.
  19Ñu jing kar hăng sa drơi rơsa ania khăp hơeng laih anŭn kar hăng sa drơi djruăh ania khăp hiam,
   kwưh kiăng tơsâo gơ̆ pơmơak kơ ih nanao,
   kwưh kiăng tơlơi khăp hơeng ñu pơhưč khăp kơ ih nanao.

  20Ơ dăm, tơdah ih lui brơi kơ pô đah kơmơi klĕ pyu anŭn pơhưč plư kơ ih, tơlơi anŭn jing hiam mơ̆?
   Tơdah ih pŭ̱ pi pran jua bơnai arăng, tơlơi anŭn jing djơ̆ mơ̆?
  21Mơta Yahweh lăng ƀuh rơđah abih bang khul jơlan mơnuih mơnam,
   sĭt Ñu kơsem lăng abih bang khul tơlo̱ng ta yơh.
  22Khul bruă mơnuă sat ƀai mơnuih ƀrưh ƀai či ƀač čơđo̱ng kơ ñu pô,
   sĭt khul hrĕ tơlơi soh ñu mă akă hĭ ñu pô yơh.
  23Ñu či djai hĭ yuakơ kơƀah hĭ tơlơi pơkhư̆ pô,
   laih anŭn nao jrôk jơlan hĭ yua mơ̆ng tơlơi mlŭk prŏng prin ñu pô yơh.