5

Tsis txhob ua kev nkauj kev nraug

  1Kuv tub 'e, ua tib zoo mloog kuv tej tswvyim,
   thiab tig koj lub qhov ntsej
   mloog kuv tej kev txawj ntse,
  2kom koj thiaj li khaws tau
   txojkev txawj ntse cia,
  thiab koj lub qhov ncauj
   yuav tuav txojkev paub.
  3Tus pojniam plhu tuab daim tawv ncauj
   qab zib ib yam li zib ntab,
   nws tej lus npliag dhau roj.
  4Thaum kawg nws yuav iab li tsib dais
   thiab yuav ntse yam li rab ntaj ob sab ntse.
  5Nws tshais ruam mus rau hauv txojkev tuag,
   nws txhais kotaw taug txojkev
   uas mus rau hauv tub tuag teb.
  6Nws tsis quav ntsej taug txojkev uas tau txojsia,
   nws twb yuam kev lawm
   los nws twb tsis paub li.

  7Kuv cov tub 'e, nimno nej cia li mloog kuv hais,
   tsis txhob tig ntawm tej lus
   uas kuv lub qhov ncauj hais.
  8Koj yuav tsum lug kev
   deb ntawm tus pojniam ntawd,
   thiab tsis txhob mus ze nws lub qhov rooj,
  9tsam ces koj muab koj lub koob meej
   rau lwm tus lawm,
  thiab muab koj txojsia
   rau cov neeg uas tsis khuvleej,
  10thiab lwm haiv neeg yuav noj
   koj tej nyiaj txiag tsau npo,
  thiab tej uas koj khwv tau
   yuav poob rau lwm haiv neeg tej vaj tse.
  11Thaum koj lub neej kawg koj yuav ntsaj laws,
   yog thaum koj lub cev nqaij daim tawv
   raug muab rhuav tshem tag,
  12thiab koj yuav seev hais tias,
   “Yog thaud kuv ntxub tej lus qhuab qhia
  thiab kuv lub siab saib tsis taus
   tej lus qhuab ntuas.
  13Kuv tsis mloog kuv cov xibhwb hais
   thiab tsis tig pob ntseg mloog
   cov uas qhuab qhia kuv.
  14Kuv twb yuav puam tsuaj tag
   hauv ib tsoom neeg uas tuaj txoos ua ke.”

Yuav tsum nrog pojniam ua txij nkawm ib tug kav tus xwb

  15Yuav tsum haus dej hauv koj lub thoob xwb,
   yog cov dej uas txhawv hauv koj lub qhov dej los.
  16Tsim nyog cia koj lub qhov dej
   ntws tawm rau nraum tog vaj tog tsev,
   thiab koj cov dej ntws taug tej kev lov?
  17Cia cov dej ntawd ua koj tib leeg feem,
   tsis txhob muab rau luag lwm tus.
  18Yuav tsum cia koj lub qhov dej txhawv
   tau koob hmoov,
  thiab cia li zoo siab rau tus pojniam
   uas thaum koj hluas koj tau lawm.
  19Nws zoo nkauj yam li tus xyuas muas lwj
   thiab cev yiag ntxiag zoo li tus xyuas kauv.
  Cia nws lub xubntiag ua rau koj
   zoo siab kawg txhua lub sijhawm,
  thiab cia koj qaug siab
   rau nws txojkev hlub kev nyiam tsis tu li.
  20Kuv tub 'e, ua li cas koj yuav qaug siab
   rau tus pojniam plhu tuab,
  thiab puag tus nkauj cuav zej cuav zos lub xubntiag?
  21Rau qhov Yawmsaub pom ntsoov neeg tej kev,
   thiab nws ntsia ntsoov
   txhua txojkev uas lawv mus.
  22Tej kev txhaum uas cov neeg limhiam ua,
   rov cuab mag nws,
   thiab nws mag nws lub txim rooj hlua.
  23Nws tuag vim yog nws tsis tswj nws lub siab,
   vim yog nws ruam kawg li nws thiaj yuam kev.