5

Tsw xob ua kev nkauj kev nraug

  1Kuv tub 'e, ua tuab zoo noog kuv tej tswvyim,
   hab tig koj lub qhov ntsej noog kuv tej kev txawj ntse,
  2sub koj txhad le khaws tau
   txujkev txawj ntse ca,
  hab koj lub qhov ncauj
   yuav tuav txujkev paub.
  3Tug quaspuj plhu tuab daim tawv ncauj
   qaab zwb ib yaam le zwb ntaab,
   nwg tej lug nplag dhau roj.
  4Thaus kawg nwg yuav ab le tswb dais
   hab yuav ntse yaam le raab ntaaj ob saab ntse.
  5Nwg tshais ruam moog rua huv txujkev tuag,
   nwg txhais kwtaw taug txujkev
   kws moog rua huv tub tuag teb.
  6Nwg tsw quav ntsej taug txujkev
   kws tau txujsa,
  nwg tub yuam kev lawm
   los nwg tub tsw paub le.

  7Kuv cov tub 'e, nwgnuav mej ca le noog kuv has,
   tsw xob tig ntawm tej lug
   kws kuv lub qhov ncauj has.
  8Koj yuav tsum zos kev deb ntawm tug puj hov,
   hab tsw xob moog ze nwg lub qhov rooj,
  9tsaam tes koj muab koj lub koob meej
   rua lwm tug lawm,
  hab muab koj txujsa rua cov tuabneeg
   kws tsw taab ncuab,
  10hab lwm haiv tuabneeg yuav noj
   koj tej nyaj txag tsau npo,
  hab tej kws koj khwv tau yuav poob
   rua lwm haiv tuabneeg tej vaaj tse.
  11Thaus koj lub neej kawg
   koj yuav ntsaaj quas lawg,
  yog thaus koj lub cev nqaj daim tawv
   raug muab rhuav tshem taag,
  12hab koj yuav seev has tas,
   “Yog thau kuv ntxub tej lug qhuab qha
  hab kuv lub sab saib tsw taug
   tej lug qhuab ntuag.
  13Kuv tsw noog kuv cov xwbfwb has
   hab tsw tig qhov ntsej noog cov kws qhuab qha kuv.
  14Kuv tub yuav puam tsuaj taag
   huv ib tsoom tuabneeg kws tuaj txoos ua ke.”

Yuav tsum nrug quaspuj ua txwj nkawm ib tug kaav tug xwb

  15Yuav tsum haus dej huv koj lub thoob xwb,
   yog cov dej kws txhawv huv koj lub qhov dej lug.
  16Tswm nyog ca koj lub qhov dej ndwg tawm
   rua nrau tog vaaj tog tsev,
   hab koj cov dej ndwg taug tej kev lov?
  17Ca cov dej hov ua koj tuab leeg feem,
   tsw xob muab rua luas lwm tug.
  18Yuav tsum ca koj lub qhov dej txhawv
   tau koob moov,
  hab ca le zoo sab rua tug quaspuj
   kws thaus koj hluas koj tau lawm.
  19Nwg zoo nkauj yaam le tug xyuas muas lwj
   hab cev yag ntxag zoo le tug xyuas kauv.
  Ca nwg lub xubndag ua rua koj zoo sab kawg
   txhua lub swjhawm,
  hab ca koj qaug sab
   rua nwg txujkev hlub kev nyam tsw tu le.
  20Kuv tub 'e, ua le caag koj yuav qaug sab
   rua tug quaspuj plhu tuab,
   hab puag tug puj cov zej cov zog lub xubndag?
  21Tsua qhov Yawmsaub pum ntsoov
   tuabneeg tej kev,
  hab nwg saib ntsoov txhua txujkev
   kws puab moog.
  22Tej kev txhum kws cov tuabneeg limham ua,
   rov cuab maag nwg,
   hab nwg maag nwg lub txem rooj hlua.
  23Nwg tuag vem yog nwg tsw tswj nwg lub sab,
   vem yog nwg ruag kawg le nwg txhad yuam kev.