15

1Klei lŏ wĭt lač êdu bi hlai klei ngêñ,
   ƀiădah klei blŭ khăng bi mčhur klei ăl.
  2Êlah phung thâo mĭn blŭ klei thâo săng,
   ƀiădah ƀăng êgei phung mluk bi kbiă klei mluk.
  3Ală Yêhôwa dlăng tar ƀar anôk,
   kăp dlăng phung ƀai leh anăn phung jăk.
  4Êlah êdu êun jing sa ƀĕ ana kyâo klei hdĭp,
   ƀiădah êlah wê bi mčah ai tiê.
  5Mnuih mluk bi êmut kơ klei ama ñu mkra,
   ƀiădah hlei pô mă tŭ klei ƀuah mkra jing pô thâo mĭn.
  6Mâo ngăn drăp lu hlăm sang mnuih kpă ênô,
   ƀiădah mnơ̆ng mnuih ƀai mâo bi truh klei rŭng răng.
  7Êlah phung thâo mĭn bi lar klei thâo săng,
   ƀiădah klei mĭn phung mluk amâo ngă snăn ôh.
  8Yêhôwa bi êmut kheh kơ mnơ̆ng phung ƀai ngă yang,
   ƀiădah klei phung kpă wah lač bi mơak kơ Ñu.
  9Yêhôwa bi êmut kheh kơ êlan mnuih ƀai,
   ƀiădah Ñu khăp kơ pô tui hlue klei kpă ênô.
  10Hlei pô lui êlan kpă srăng tŭ klei mkra ktang,
   hlei pô bi êmut kơ klei ƀuah srăng djiê.
  11Tơdah Yêhôwa ƀuh leh jih jang mnơ̆ng hlăm Ƀuôn Phung Djiê leh anăn Ƀăng Êlam,
   kdlưn hĭn kơ anăn, Ñu thâo kral leh ai tiê phung mnuih!
  12Mnuih kreh mưč amâo khăp ôh arăng ƀuah ñu,
   ñu amâo nao êmuh ôh kơ phung thâo mĭn.
  13Ai tiê hơ̆k mơak bi êdah ti ƀô̆ mta,
   ƀiădah ai tiê ênguôt bi ktrŏ mngăt.
  14Ai tiê pô thâo săng duah klei thâo mĭn,
   ƀiădah ƀăng êgei phung mluk duah klei mluk.
  15Hŏng mnuih knap mñai jih jang hruê jing jhat nanao,
   ƀiădah ai tiê hơ̆k mâo klei huă mnăm nanao.
  16Jăk hĭn mâo mnơ̆ng ƀiă mbĭt hŏng klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
   hŏng mâo lu ngăn drăp mbĭt hŏng klei rŭng răng.
  17Ti anôk mâo klei khăp, ƀơ̆ng knŏng djam rơ̆k dưn jing jăk hĭn
   kơ ƀơ̆ng sa drei êmô êmŏng mbĭt hŏng klei bi êmut.
  18Sa čô mnuih djăl ăl bi mčhur klei bi mneh msao,
   ƀiădah hlei pô gĭr bi hlai klei anăn.
  19Êlan mnuih alah bŏ hŏng êruê,
   ƀiădah êlan mnuih kpă jing prŏng leh anăn dap.
  20Sa čô anak êkei thâo mĭn bi mơak kơ ama ñu,
   ƀiădah sa čô mluk bi êmut kơ amĭ ñu.
  21Klei mluk jing klei hơ̆k mơak kơ pô amâo mâo klei thâo mĭn ôh,
   ƀiădah sa čô mnuih thâo săng êbat hŏng klei kpă.
  22Tơdah amâo mâo klei trông čhai, hdră ih čiăng ngă srăng luč,
   ƀiădah tơdah mâo lu mnuih kčĕ hdră ih srăng dưi.
  23Klei lŏ wĭt lač djŏ bi mơak kơ arăng,
   leh anăn klei blŭ ti mmông găl jing jăk snăk.
  24Êlan mnuih thâo mĭn atăt phă dlông kơ klei hdĭp,
   čiăng kơ ñu tlaih mơ̆ng Ƀuôn Phung Djiê ti gŭ.
  25Yêhôwa bi klưh sang phung mgao,
   ƀiădah Ñu mgang knông lăn mniê djiê ung.
  26Yêhôwa bi êmut kheh kơ klei mĭn phung ƀai,
   ƀiădah klei phung doh jăk blŭ bi mơak kơ Ñu.
  27Hlei pô ră ƀơ̆ng ngăn soh bi rŭng sang ñu pô,
   ƀiădah hlei pô bi êmut kơ ngăn sun srăng dôk hdĭp.
  28Mnuih kpă ênô ksiêm mĭn si klei lŏ wĭt lač,
   ƀiădah ƀăng êgei mnuih ƀai blŭ bi lar klei soh.
  29Yêhôwa dôk kbưi mơ̆ng phung ƀai,
   ƀiădah Ñu dôk hmư̆ klei phung kpă wah lač.
  30Ƀô̆ mta hơ̆k bi mơak kơ ai tiê,
   klei mrâo mrang jăk lŏ bi mơai asei mlei.
  31Hlei pô mđing knga kơ klei mkra,
   srăng dôk hdĭp mbĭt hŏng phung thâo mĭn.
  32Hlei pô hngah klei mkra bi êmut kơ mngăt ñu pô,
   ƀiădah hlei pô dôk hmư̆ klei mkra mă tŭ klei thâo săng.
  33Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa bi hriăm mnuih mâo klei thâo mĭn,
   leh anăn klei luă gŭ nao êlâo kơ klei mpŭ.