15

  1Tơlơi laĭ glaĭ tơdu rơun pơhrŏ hĭ tơlơi hil nač arăng,
   samơ̆ tơlơi pơhiăp ƀrưh mơhiăh pơtơgŭ đĭ tơlơi ƀrŭk hil ñu.
  2Boh hiăp jơlah mơnuih rơgơi ngă kơ mơnuih kiăng kơ thâo pơmĭn,
   samơ̆ tơlơi pơhiăp amăng bah mơnuih mlŭk tuh tơbiă tơlơi kơmlư.
  3Mơta Yahweh dŏ lăng djŏp djang anih,
   kiăng kơ lăng kơsem mơnuih sat ƀai wơ̆t hăng mơnuih hiam klă mơ̆n.
  4Jơlah ba rai boh hiăp pơsuaih jing kar hăng sa phŭn kơyâo pha brơi tơlơi hơdip yơh,
   samơ̆ jơlah pơhiăp pơblư̆ pơđang pơphač hĭ jua bơngăt.

  5Mơnuih djik djak hĭ tơlơi ama ñu pơkhư̆ pơhrăm,
   samơ̆ hlơi pô hơmư̆ tui tơlơi pơtơpă, ñu anŭn pơrơđah tơlơi răng pơñen yơh.
  6Mơnuih tơpă hơnơ̆ng hơmâo lu mŭk dram amăng sang ñu,
   samơ̆ prăk pơƀut mơnuih sat ƀai kơnơ̆ng ba rai kơ ƀing gơñu tơlơi rŭng răng đôč.
  7Tơƀông bah mơnuih rơgơi pha brơi tơlơi thâo pơmĭn kơ lu mơnuih,
   samơ̆ pran jua ƀing mlŭk ƀu ngă kar hăng anŭn ôh.
  8Yahweh mơak hăng tơlơi iâu laĭ mơnuih tơpă sĭt,
   samơ̆ Ñu hơƀak drak kơ gơnam pơyơr mơnuih sat ƀai ba rai kiăng kơ mă tŭ tơlơi pơmơak mơ̆ng Ñu.
  9Sĭt Yahweh hơƀak drak kơ hơdră jơlan mơnuih sat ƀai,
   samơ̆ Ñu khăp kơ ƀing hlơi pô đuaĭ tui tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
  10Yahweh či pơkhư̆ pơhrăm kơtang yơh kơ hlơi pô đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng jơlan djơ̆,
   laih anŭn ƀing hlơi pô pơrơmut kơ tơlơi pơtơpă anŭn či djai hĭ yơh.
  11Wơ̆t tơdah Yahweh dưi lăng abih tơlơi truh amăng anih ƀing djai Seôl,
   tui anŭn hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh Ñu dưi thâo djŏp mơta amăng jua pơmĭn mơnuih mơnam!
  12Mơnuih djik djak hơngah ƀu kiăng mă tŭ ôh tơlơi pơtơpă,
   laih anŭn kŏn kiăng hơduah tơña tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng ƀing mơnuih rơgơi lơi.

  13Pran jua mơak mơai ngă brơi kơ ƀô̆ mơta klao mơak,
   samơ̆ pran jua rơngot hơning pơphač hĭ jua bơngăt.
  14Jua pơmĭn pô thâo rơđah hơduah sem tơlơi thâo pơmĭn,
   samơ̆ amăng bah mơnuih mlŭk kơnơ̆ng kiăng ƀơ̆ng trơi tơlơi kơmlư đôč.
  15Abih bang hrơi mơnuih ƀun rin jing tơnap tap,
   tơdah pran jua gơñu klao mơak, ƀing gơñu či hơmâo tơlơi ƀơ̆ng huă nanao yơh.
  16Hiam hloh hơmâo ƀiă mŭk dram samơ̆ huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   jing hloh kơ hơmâo lu mŭk dram hrŏm hăng tơlơi rŭng răng mơ̆n amăng mŭk anŭn.
  17Hiam hloh hơmâo sa tơlơi ƀơ̆ng huă kơnơ̆ng hăng añăm tăm samơ̆ hơmâo tơlơi khăp hăng tơdruă,
   jing hloh kơ hơmâo sa drơi ană rơmô rơmŏng jơma̱n hrŏm hăng tơlơi pơrơmut amăng anŭn.
  18Mơnuih hơtai tañ pơiă hlơr pơtơgŭ đĭ tơlơi pơkăh pơpha,
   samơ̆ mơnuih gir run pơhrŏ hĭ tơlơi brŏk ƀuăh.
  19Mơnuih thô alah pơmĭn nanao kơ jơlan ñu hơmâo ƀŭl rơ̆k drơi yơh pơgăn hĭ,
   samơ̆ jơlan mơnuih triăng jing sa jơlan rơhaih prŏng yơh.

  20Sa čô ană đah rơkơi rơgơi pơmơak kơ ama ñu,
   samơ̆ ană đah rơkơi mlŭk djik djak hĭ kơ tơlơi pơtô amĭ ñu yơh.
  21Tơlơi kơmlư pơmơak kơ hlơi pô kơƀah tơlơi kơsem răng,
   samơ̆ mơnuih thâo hluh rơbat tui jơlan djơ̆ tơpă yơh.
  22Hơdră bruă ƀu dưi jing hĭ ôh yuakơ ƀu hơduah tơña tơlơi djru pơmĭn,
   samơ̆ tơdah rơkâo tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng ƀing thâo rơđah, khul bruă anŭn dưi jing hĭ yơh.
  23Tơdang mơnuih dưi laĭ glaĭ tơlơi djru pơmĭn hiam hăng amăng bah ñu, ñu hơ̆k mơak yơh,
   sĭt tơlơi pơhiăp djơ̆ găl ƀơi djơ̆ mông jing hiam biă mă yơh!

  24Mơnuih rơgơi rơbat nao amăng jơlan dui ba ñu đĭ nao pơ tơlơi hơdip sui yơh,
   tui anŭn ñu dưi wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng jơlan trŭn nao pơ anih ƀing djai Seôl.

  25Yahweh pơglưh trŭn hĭ sang mơnuih pơgao ang jing ƀing kơtư̆ juă arăng,
   samơ̆ Ñu răk wai pơkơjăp guai anih ƀing đah kơmơi kơmai ƀun rin.
  26Yahweh hơƀak drak kơ hơdră bruă ƀing sat ƀai,
   samơ̆ khul boh hiăp jơngeh, pơmơak kơ Ñu yơh.
  27Mơnuih hưp ham ba rai tơlơi rŭng răng kơ sang anŏ ñu,
   samơ̆ hlơi pô hơngah ƀu mă tŭ khul gơnam plŏm ƀlŏr či hơdip yơh.
  28Jua pơmĭn mơnuih tơpă hơnơ̆ng pơmĭn pơhrăm hlâo kơ laĭ glaĭ,
   samơ̆ amăng bah mơnuih sat ƀai tuh tơbiă tơlơi pơruă.
  29Yahweh hơmư̆ tơlơi iâu laĭ mơnuih tơpă hơnơ̆ng,
   samơ̆ Ñu ngă amơ̱ng kơ tơlơi iâu kwưh mơnuih sat ƀai.
  30Ƀô̆ mơta klao mơak pơmơak kơ pran jua arăng,
   laih anŭn tơlơi pơthâo hiam pơkơtang brơi kơ drơi jan yơh.

  31Hlơi pô pơđi̱ng tơngia hơmư̆ tui tơlơi ƀuăh pơtô djru kơ ñu hơdip tơpă hơnơ̆ng,
   arăng či yap ñu jing sa čô amăng ƀing rơgơi yơh.
  32Hlơi pô hơngah ƀu kiăng pơđi̱ng hơmư̆ ôh tơlơi pơkhư̆ pơhrăm, ñu anŭn ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ñu pô,
   samơ̆ hlơi pô hơmư̆ tui tơlơi pơtơpă, ñu anŭn mă tŭ tơlơi thâo hluh yơh.
  33Mơnuih huĭ pơpŭ kơ Yahweh či jing hĭ mơnuih rơgơi,
   sĭt mơnuih khŏm luă gŭ ñu pô hlâo kơ ñu mă tŭ tơlơi pơpŭ pơyom.