15

  1Longc suonc nyei waac dau bun qiex jiez nyei jauv fiu,
   mv baac longc ciouv nyei waac cuoqv mienh qiex jiez.
  2Cong-mengh mienh nyei nzuih gorngv cuotv longx nyei wuonh zaang,
   mv baac mienh hngongx mienh gorngv cuotv hngongx nyei waac.
  3Ziouv nyei m'zing mangc jienv norm-norm dorngx,
   zuov mangc jienv orqv mienh caux kuv mienh.
  4Nzuih gorngv suonc nyei waac bun mienh maaih maengc ziangh,
   mv baac gorngv buv longh buv dangv nyei waac bun mienh nyei mba'nziu mbaaix.
  5Mienh hngongx mienh mangc piex die njaaux nyei waac,
   mv baac haaix dauh muangx gorngv-hemx nyei waac se guai nyei.
  6Kuv mienh nyei biauv maaih zinh zoih camv,
   orqv mienh duqv daaih nyei leic bun ninh zuqc kouv.
  7Cong-mengh mienh nyei nzuih zunh cuotv wuonh zaang nyei waac,
   mv baac mienh hngongx mienh nyei hnyouv zungv maiv hnangv naaic.
  8Ziouv gamh nziev haic orqv mienh fongc horc ziec nyei ga'naaiv,
   mv baac hnyouv zingx mienh daux gaux nyei waac bun ninh a'hneiv.
  9Ziouv gamh nziev haic orqv mienh nyei jauv-louc,
   mv baac ninh hnamv gan zoux horpc nyei jauv wuov deix.
  10Haaix dauh guangc longx nyei jauv ziouc zuqc dingc zuiz hniev.
   Haaix dauh nzorng gorngv-njaaux nyei waac ziouc zuqc daic aqv.
  11Yiemh gen caux zuqc mietc nyei mienh yiem nyei dorngx, Ziouv nyei m'zing mangc duqv buatc nyei,
   baamh mienh nyei hnyouv ninh gauh mangc duqv buatc ndongc haaix camv.
  12Huotv mienh nyei mienh maiv oix mienh gorngv-hemx,
   ninh yaac maiv mingh lorz cong-mengh mienh.
  13Hnyouv njien-youh, hmien ziouc njang,
   mv baac hnyouv nzauh kouv, mba'nziu haih mbaaix.
  14Haih mengh baeqc nyei mienh longc hnyouv lorz wuonh zaang,
   mv baac mienh hngongx mienh longc hngongx nyei jauv dorngx nyanc hopv.
  15Zuqc kouv naanc nyei mienh hnoi-hnoi nzauh,
   mv baac hnyouv njien-youh nyei mienh se hnangv zanc-zanc zoux jorm.
  16Maaih zinh zoih zoqc yaac taaih Ziouv se gauh longx
   maaih zinh zoih camv mv baac nzauh faanh.
  17Juangc jienv nyanc lai-maeng, laanh yaac hnamv laanh se gauh longx
   juangc jienv nyanc ngongh dorn-junc nyei orv mv baac laanh nzorng laanh.
  18Ga'qiex beqv nyei mienh coqv cuotv nzaeng jaax nyei sic,
   mv baac nyienz jienv ga'qiex nyei mienh bun nzaeng jaax nyei jauv dingh njiec.
  19Mienh lueic mienh nyei jauv hnangv maaih njimv mbiorngz buangv,
   mv baac hnyouv zingx mienh nyei jauv se hlo yaac yuonh nyei.
  20Cong-mengh nyei dorn bun ninh nyei die a'hneiv,
   mv baac mienh hngongx mienh mangc piex ninh nyei maa.
  21Maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh a'hneiv ninh hngongx nyei sic,
   mv baac haih mengh baeqc nyei mienh gan jienv zoux horpc nyei jauv mingh.
  22Maiv duqv caangh laangh ndaangc, daav nyei za'eix zoux maiv cuotv aqv,
   mv baac maaih caangh laangh nyei mienh camv, ziouc zoux duqv cuotv.
  23Dau duqv mienh horpc ziouc haiz njien-youh nyei,
   gorngv duqv joux waac horpc ziangh hoc za'gengh longx haic.
  24Cong-mengh mienh yangh ziangh maengc nyei jauv faaux,
   weic tengx ninh simv nqoi njiec ga'ndiev yiemh gen.
  25Ziouv caeqv zoux maux mienh nyei biauv,
   mv baac liepc wuonv auv-guaav nyei deic-jaaix.
  26Ziouv youx haic orqv mienh hnamv nyei sic,


   mv baac Ziouv a'hneiv haic cing-nzengc mienh gorngv nyei waac.
  27Haaix dauh mauv duqv maiv baengh fim nyei leic ziouc bun ninh nyei biauv zong mienh zuqc kouv,
   mv baac haaix dauh nzorng nyaanh hmuangx nyei sic ziouc duqv maengc ziangh.
  28Kuv mienh nyei hnyouv hnamv ziangx hnangv haaix nor dau,
   mv baac orqv mienh nyei nzuih kungx gorngv cuotv orqv nyei waac.
  29Ziouv leih orqv mienh go,
   mv baac ninh muangx haiz kuv mienh nyei waac.
  30M'zing njang bun mienh nyei hnyouv a'hneiv,
   kuv fienx yaac bun mbungv nyiemz.
  31Haaix dauh baeng m'normh muangx bun mienh duqv maengc ziangh nyei gorngv-hemx waac,
   wuov dauh ziouc yiem cong-mengh mienh mbu'ndongx.
  32Haaix dauh maiv kangv muangx njaaux nyei waac ziouc mangc piex ninh ganh,
   mv baac haaix dauh a'hneiv muangx kuinx nyei waac ziouc duqv bieqc hnyouv aqv.
  33Taaih Ziouv ziouc njaaux mienh maaih cong-mengh.
   Oix zuqc nyiemc ganh zoux faix cingx daaih haih duqv mienh taaih.