15

  1Lu lug teb mog muas paab kuas
   kev npau tawg pluj taag,
   tassws lu lug nruj lug tswv zwg kuas chim.
  2Tug muaj tswvyim tug nplaig
   nthuav kev txawj ntse tuaj,
  tassws tug ruag lub qhov ncauj
   nchuav kev ruag tawm lug.
  3Yawmsaub lub qhov muag saib ntsoov txhua qhov,
   hab zuv rawv cov tuabneeg phem
   hab cov tuabneeg zoo.
  4Tug nplaig kws has lug zoo
   kuj yog tsob ntoo kws pub txujsa,
  tassws tug nplaig ntxeev ntxag
   ua rua lub sab lwj taag.
  5Tug kws ruag saib tsw taug
   leej txwv tej lug qhuab qha,
  tassws tug kws noog tej lug qhuab ntuag
   yog tug paub taab.
  6Tug ncaaj nceeg lub tsev muaj nyaj txag ntau,
   tassws cov tuabneeg limham tej nyaj txag
   coj kev ceblaaj lug.
  7Cov muaj tswvyim daim tawv ncauj
   nthuav kev txawj ntse,
   tassws cov ruag lub sab tsw ua le ntawd.
  8Tej kws cov tuabneeg limham muab xyeem
   mas Yawmsaub ntxub kawg le,
  tassws nwg zoo sab rua
   cov ncaaj nceeg tej lug thov.
  9Cov tuabneeg limham txujkev
   mas Yawmsaub ntxub kawg le,
  tassws nwg hlub tug kws ua lawv le
   txujkev ncaaj nceeg.
  10Tug kws tso txujkev zoo tseg
   yuav raug nplawm qhuab qha nyaav,
   tug kws ntxub tej lug qhuab ntuag yuav tuag.
  11Tub tuag teb hab qhov puam tsuaj,
   nthuav hlo tsua Yawmsaub pum,
  yog le nuav nwg yimfuab pum
   huv tuabneeg lub sab hab.
  12Tug kws muab hlub
   tsw nyam luas qhuab ntuag,
   nwg tsw moog nrhav tug muaj tswvyim.
  13Lub sab zoo mas ua rua lub ntsej muag luag,
   tassws kev tu sab ua rua tug ntsuj plig yaaj taag.
  14Tug kws paub qaabhau lub sab
   nrhav kev txawj ntse,
   tassws tug ruag lub qhov ncauj noj txujkev ruag.
  15Cov tuabneeg kws raug kev txom nyem
   lub naj xyoo puavleej phem,
  tassws cov kws lub sab xyiv faab
   muaj kev paam noj paam haus tsw tu le.
  16Muaj nyaj txag tsawg los fwm
   hab paub ntshai Yawmsaub,
  kuj zoo dua le kws muaj tej nam txhaab nyaj
   los tseed muaj kev ceblaaj nrug nraim.
  17Noj zaub tsuag nyob sws hlub
   zoo dua noj nyuj rog nyob sws ntxub.
  18Tug kws lub sab kub
   tshaum kuas muaj lug sws caav sws tshe,
  tassws tug kws tsw chim sai tswj tau
   kev sws caav sws tshev kuas tug.
  19Tug tuabneeg cis nkeeg txujkev
   mas muaj xuav paug tuaj puv nkaus,
  tassws tug ncaaj nceeg txujkev
   yog txuj nam kev taj.
  20Tug tub kws muaj tswvyim
   ua rua leej txwv zoo sab,
   tassws tug kws ruag saib tsw taug leej nam.
  21Txujkev ruag ua rua tug kws tsw thoob tswb
   zoo sab xyiv faab,
  tassws tug kws paub qaabhau
   kuj taug txujkev ncaaj.
  22Yog tsw muaj chaw sablaaj
   daag num yuav nplaam,
  tassws yog muaj ntau leej taw qha
   mas daag num tav.
  23Yog teb tau raug mas ua rua yug zoo sab,
   hab ib lu lug kws has raug qhov cheem tsum
   mas zoo tshaaj plawg le.
  24Tug muaj tswvyim txujkev
   coj nce moog txug txujsa,
   puab txhad tsw poob rua huv tub tuag teb.
  25Yawmsaub rhuav tshem
   tug tuabneeg khaav theeb lub tsev,
  tassws nwg tsom kwm
   tug puj ntsuag le nrwm teb.
  26Tej kws cov tuabneeg limham xaav
   mas Yawmsaub ntxub kawg le,
  tassws cov tuabneeg dawb huv tej lug
   txaus nwg lub sab.
  27Tug kws nrhav nyaj txag
   ntawm tej kev tsw ncaaj
   kuj ua rua nwg tsev tuabneeg raug kev ceblaaj,
  tassws tug kws ntxub tej nyaj xab
   yuav tau txujsa.
  28Tug ncaaj nceeg lub sab
   xaav saib yuav teb le caag,
  tassws tug tuabneeg limham lub qhov ncauj
   nchuav nthwv kev phem tawm lug.
  29Yawmsaub nyob deb
   ntawm cov tuabneeg limham,
   tassws nwg nov cov ncaaj nceeg tej lug thov.
  30Ntsej muag luag ntxhw ua rua yug zoo sab,
   tej xuv zoo ua rua tej txhaa swb quas laag.
  31Tug kws lub qhov ntsej noog
   tej lug qhuab qha zoo
   yuav nrug nraim cov kws muaj tswvyim nyob ua ke.
  32Tug kws tsw quav ntsej tej lug qhuab qha
   kuj yog nwg rov saib tsw taug nwg,
  tassws tug kws noog tej lug qhuab ntuag
   kuj tau kev txawj ntse.
  33Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog qhov kawm paub tswvyim,
   xub txu fwjchim le maav tau koob meej.