12

Y-Jêptê leh anăn Phung Êphraim

1Arăng iêu phung êkei Êphraim kơ klei bi blah, diñu găn nao kơ ƀuôn Saphôn leh anăn lač kơ Y-Jêptê, “Si ngă ih nao bi blah hŏng phung Amôn leh anăn amâo iêu hmei nao mbĭt hŏng ih? Hmei srăng čuh sang ih wăt ih pô.” 2Y-Jêptê lač kơ diñu, “Kâo leh anăn phung ƀuôn sang kâo mâo klei bi msao ktang hŏng phung Amôn; leh anăn tơdah kâo iêu diih, diih amâo bi mtlaih ôh kâo mơ̆ng kngan diñu. 3Tơdah kâo ƀuh diih amâo bi mtlaih kâo ôh, kâo săn asei mlei kâo pô, leh anăn găn nao bi blah hŏng phung Amôn, leh anăn Yêhôwa jao diñu hlăm kngan kâo. Snăn si ngă hruê anei diih hriê bi blah hŏng kâo lĕ?” 4Y-Jêptê bi kƀĭn jih jang phung Galaat leh anăn bi blah hŏng phung Êphraim, leh anăn phung êkei čar Galaat ngă kơ phung Êphraim, kyuadah diñu tuôm lač, “Ơ phung Galaat, diih jing phung đuĕ kơ phung Êphraim dôk ti krah phung Êphraim leh anăn phung Manasê.” 5Phung Galaat mă anôk găn êa krông Yurdan čiăng ngă kơ phung Êphraim. Leh anăn tơdah mâo đa đa phung đuĕ mơ̆ng phung Êphraim lač, “Brei kâo găn nah dih,” phung êkei čar Galaat êmuh kơ ñu, “Ih jing sa čô phung Êphraim mơ̆?” Tơdah ñu lŏ wĭt lač, “Hơăi,” 6phung Galaat lač kơ ñu, “Lač bĕ Shibôlet,” leh anăn ñu lač, “Sibôlet”, kyuadah ñu amâo dưi pia djŏ ôh. Snăn digơ̆ mă ñu leh anăn bi mdjiê ñu ti anôk găn êa krông Yurdan. Hlăk anăn mâo pă pluh dua êbâo čô phung Êphraim djiê.
7Y-Jêptê phat kđi phung Israel êjai năm thŭn; leh anăn Y-Jêptê, sa čô Galaat, djiê, arăng dơr ñu hlăm sa boh ƀuôn hlăm čar Galaat.

Y-Ipsan, Y-Êlon, leh anăn Y-Apdon Phat Kđi Phung Israel

8Êdei kơ ñu mâo Y-Ipsan, ƀuôn Betlêhem phat kđi phung Israel. 9Ñu mâo tlâo pluh čô anak êkei leh anăn tlâo pluh čô anak mniê; ñu brei tlâo pluh čô anak mniê ñu dôk ung hŏng phung ti êngao găp djuê ñu; leh anăn ñu iêu tlâo pluh čô mniê mơ̆ng anôk mkăn jing mô̆ kơ phung anak êkei ñu. Ñu phat kđi phung Israel êjai kjuh thŭn. 10Y-Ipsan djiê, leh anăn arăng dơr ñu ti ƀuôn Betlêhem.
11Êdei kơ ñu Y-Êlon, sa čô Sabulôn, phat kđi phung Israel êjai pluh thŭn. 12Y-Êlon, sa čô Sabulôn djiê, leh anăn arăng dơr ñu ti ƀuôn Aijalon hlăm čar Sabulôn.
13Êdei kơ ñu, Y-Apdon, anak êkei Y-Hilel sa čô ƀuôn Piraton phat kđi phung Israel. 14Ñu mâo pă pluh anak êkei, leh anăn tlâo pluh čô čô êkei. Diñu đĭ kjuh pluh drei aseh dliê. Ñu phat kđi phung Israel êjai sa păn thŭn. 15Y-Apdon, anak êkei Y-Hilel sa čô ƀuôn Piraton djiê, leh anăn arăng dơr ñu ti ƀuôn Piraton hlăm čar Êphraim, hlăm čar kngư phung Amalek.