12

Ƀing Kơnung Djuai Ephraim Pơblah Hăng Yeptah

1Tơdơi kơ Yeptah pơblah dưi hĭ laih hăng ƀing Ammôn, ƀing kơnung djuai Ephraim pơƀut glaĭ ƀing ling tơhan gơñu, găn krong Yurdan hăng nao pơ plei pơnăng Zaphôn laih anŭn laĭ kơ Yeptah tui anai, “Yua hơget ih nao pơblah hăng ƀing Ammôn samơ̆ ƀu jak iâu ba ƀing gơmơi nao hrŏm hăng ih ôh lĕ? Tui anŭn, ƀing gơmơi či čuh pơrai hĭ khul sang ih hrŏm hăng ih yơh!”
2Yeptah laĭ glaĭ tui anai, “Kâo laih anŭn ƀing ană plei kâo pơgop glaĭ amăng tơlơi rŭng răng biă mă hăng ƀing Ammôn, laih anŭn wơ̆t tơdah kâo jak iâu laih samơ̆ ƀing gih ƀu rai pơklaih hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng tơngan tơlơi dưi gơñu ôh. 3Tơdang kâo ƀuh ƀing gih ƀu či djru ôh, tui anŭn yơh kâo pơsăn tơlơi hơdip kâo găn nao kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Ammôn laih anŭn Yahweh jao brơi hĭ laih kơ kâo dưi hĭ kơ ƀing gơñu. Ră anai yua hơget ƀing gih đĭ rai hrơi anai kiăng kơ pơblah hăng kâo lĕ?”
4Giŏng anŭn, Yeptah iâu pơƀut glaĭ ƀing ling tơhan Gilead laih anŭn pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ling tơhan kơnung djuai Ephraim. Ƀing Gilead blah pơrai hĭ ƀing gơñu yuakơ ƀing Ephraim hơmâo pơhiăp pơčeh laih tui anai, “Ƀing gih jing ƀing Gilead kơnơ̆ng jing ƀing čơlah đuaĭ hĭ đôč mơ̆ng ƀing gơmơi jing ƀing kơnung djuai Ephraim hăng ƀing kơnung djuai Manasseh.” 5Giŏng anŭn, ƀing Gilead nao mă hĭ anih đêl krong Yurdan, jing ƀơi jơlan găn nao pơ anih lŏn ƀing Ephraim, hlâo kơ ƀing Ephraim truh pơ anŭn. Tơdang hlơi pô mơnuih Ephraim dŏ so̱t rai rơkâo tui anai, “Brơi kâo găn bĕ,” ƀing Gilead tơña tui anai, “Ih jing sa čô mơnuih Ephraim mơ̆?” Tơdah ñu laĭ, “Ơ ơh,” 6ƀing gơñu laĭ dơ̆ng tui anai, “Tui anŭn, đŏk bĕ, ‘Siƀôlet.’ ” Tơdah pô anŭn đŏk ƀu djơ̆ tui hăng boh hră “Siƀôlet” ôh, tui anŭn ƀing gơñu mă hăng pơdjai hĭ pô anŭn ƀơi krong anŭn yơh, yuakơ ñu anŭn ƀu dưi đŏk djơ̆ tui hăng boh hră anŭn ôh. Hlak anŭn, mrô ƀing Ephraim ƀing gơñu pơdjai hĭ jing pă̱pluh dua-rơbâo čô yơh.
7Rơnŭk Yeptah dui ba ƀing Israel jing năm thŭn. Tơdơi kơ anŭn, Yeptah mơnuih Gilead anŭn djai hĭ laih anŭn arăng dơ̱r ñu amăng sa boh plei tring Gilead mơ̆n.

Ibzan Jing Pô Pơklaih Tal Duapăn

8Tơdơi kơ Yeptah, hơmâo Ibzan mơnuih plei Bêtlahem dui ba ƀing Israel. 9Ñu hơmâo klâopluh čô ană đah rơkơi laih anŭn klâopluh čô ană đah kơmơi. Ñu brơi ƀing ană đah kơmơi ñu pơdŏ hăng ƀing gah rơngiao kơ djuai ñu. Bơ kơ ƀing ană đah rơkơi ñu, ñu ba rai klâopluh čô ană đah kơmơi mơ̆ng gah rơngiao kơ djuai ñu yơh kiăng kơ ƀing gơñu pơdŏ. Ibzan dui ba ƀing Israel amăng tơjuh thŭn. 10Tơdơi kơ anŭn, Ibzan djai hĭ laih anŭn arăng dơ̱r ñu amăng plei Bêtlahem yơh.

Êlôn Jing Pô Pơklaih Tal Pluh

11Tơdơi kơ Ibzan, hơmâo Êlôn, jing mơnuih Zebulun, dui ba ƀing Israel amăng pluh thŭn. 12Tơdơi kơ anŭn, Êlôn djai hĭ laih anŭn arăng dơ̱r ñu pơ plei Aiyalôn amăng anih lŏn ƀing kơnung djuai Zebulun yơh.

Abdôn Jing Pô Pơklaih Tal Pluh-Sa

13Tơdơi kơ Êlôn, hơmâo Abdôn, jing ană đah rơkơi Hillêl mơ̆ng plei Pirathôn, dui ba ƀing Israel. 14Ñu hơmâo pă̱pluh čô ană đah rơkơi hăng klâopluh čô tơčô đah rơkơi, laih anŭn ƀing gơñu juăt đĭ ƀơi tơjuhpluh drơi aseh glai. Ñu dui ba ƀing Israel amăng sapăn thŭn. 15Tơdơi kơ anŭn, Abdôn djai hĭ laih anŭn arăng dơ̱r ñu pơ plei Pirathôn amăng anih lŏn ƀing kơnung djuai Ephraim, jing anih tring bŏl čư̆ ƀing Amalek yơh.