1

Muab Edoo txo kom qes

1Aunpadiya zaj yog toog. Vajtswv Yawmsaub hais li no txog cov Edoo.
  Peb hnov xov ntawm Yawmsaub tuaj,
   thiab muaj ib tug xa xov mus thoob plaws
   ib tsoom tebchaws hais tias,
  “Cia li sawv tsees,
   cia peb sawv mus ua rog rau cov Edoo.”

  2“Saib maj, kuv yuav ua rau nej me kawg
   rau hauv ib tsoom tebchaws,
   nej yuav raug saib tsis taus heev.
  3Nej cov uas nyob hauv tej kem zeb
   thiab nej tej chaw nyob
   nyob qhov chaw siab,
  nej lub siab khav theeb
   rov dag ntxias nej tus kheej.
  Nej xav hauv lub siab tias,
   ‘Leejtwg yuav rub tau peb
   nqes rau hauv av? ’
  4Txawm yog nej nce mus siab yam li tus liaj,
   txawm yog nej lub zes
   nrog cov hnub qub nyob ua ke,
  los kuv yuav chua nej nqes qhov ntawd los.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  5“Yog tub sab tuaj txog nej,
   yog cov uas lws nej tuaj hmo ntuj,
   es nej puam tsuaj liamsim tag,
  mas tub sab tsuas nyiag
   kom txaus nws siab xwb los tsis yog?
  Yog cov uas de txiv hmab tuaj txog nej,
   lawv yuav tsis tseg tej txiv hmab ib txhia lov?
  6Exau raug muab lws sab kawg li lauj,
   nws nyiaj txiag cuab txhiaj cuab tam
   raug muab xawb coj mus tag huvsi.
  7Cov neeg sawvdaws
   uas koom nrog nej dag ntxias nej,
  lawv muab nej ntiab mus
   txog ntua ciam teb lawm.
  Nej cov kwvluag
   rov tawm tsam kov yeej nej,
  cov uas nrog nej sib raug noj
   ib lauj kaub mov kuj ua rooj hlua cuab nej.
   Tej no tsis muaj leejtwg nkag siab kiag li.”
  8Yawmsaub hais tias,
   “Hnub ntawd kuv yuav tsis rhuav tshem
   cov neeg txawj ntse ploj tag hauv Edoo lov,
  thiab tsis rhuav tshem
   cov uas txawj nkag siab
   ploj tag saum lub roob Exau lov?
  9Lub moos Themas 'e,
   koj cov tub rog siab loj siab tuab
   yuav ntshai kawg,
  txhua tus uas nyob saum lub roob Exau
   yuav raug tua tu noob nrho.
  10Vim yog tim qhov uas ua limhiam ntais ntuj
   rau koj tus kwv Yakhauj,
  koj yuav raug txaj muag
   thiab yuav raug muab txiav
   tu nrho mus ib txhis.
  11Hnub uas koj sawv rau ib cag ntsia,
   yog hnub uas neeg lwm tebchaws
   lws lawv tej nyiaj txiag
  thiab lwm haiv neeg
   nkag lawv tej rooj loog los,
  muab lub nroog Yeluxalees
   rho ntawv saib leejtwg tau,
   koj kuj yog cov neeg ntawd ib tug ntag.
  12Tsis tsim nyog koj luag hnyos rau hnub
   uas koj tus kwv raug txom nyem ceeblaj,
  tsis tsim nyog koj xyiv fab luag hnub
   uas cov Yuda raug kev puam tsuaj,
  tsis tsim nyog koj khav rau hnub
   uas lawv raug txom nyem nyuaj siab.
  13Tsis tsim nyog koj nkag
   kuv haiv neeg lub rooj loog
   rau hnub uas lawv liamsim tag,
  tsis tsim nyog koj luag hnyos
   qhov uas lawv raug puam tsuaj
   rau hnub uas lawv liamsim tag,
  tsis tsim nyog koj lws lawv tej nyiaj txiag
   rau hnub uas lawv liamsim tag.
  14Tsis tsim nyog koj sawv ntsug
   ntawm tej kev tshuam
   tav lawv cov uas khiav dim,
  tsis tsim nyog koj muab cov uas dim
   los cob rau yeeb ncuab rau hnub
   uas lawv raug txom nyem nyuaj siab.
  15Hnub uas Yawmsaub teem cia
   los ze ib tsoom tebchaws sawvdaws lawm.
  Koj tau ua li cas lawm,
   koj yuav raug ib yam li ntawd,
  tej uas koj ua yuav rov los
   poob rau saum koj lub taubhau.
  16Koj haus saum kuv lub roob dawb huv li cas,
   tej tebchaws sawvdaws uas nyob
   puag ncig koj yuav haus ib yam li ntawd.
  Lawv yuav haus kom qaug
   thiab lawv yuav zoo li uas
   lawv twb tsis tau txeev yug los.
  17Yuav muaj neeg
   hauv lub roob Xi‑oo khiav dim,
   lub chaw ntawd yuav dawb huv.
  Yakhauj caj ces yuav rov tuav
   lawv qub txeeg qub teg ua lawv tug.
  18Yakhauj caj ces yuav ua hluavtaws
   Yauxej caj ces yuav ua nplaim taws,
  Exau caj ces yuav ua quav nyab,
   hluavtaws thiab nplaim taws
   yuav kub tag du lug,
  Exau caj ces yuav tsis muaj
   leejtwg dim tau li,” rau qhov
   Yawmsaub twb hais cia lawm.
  19Cov uas nyob hauv Neke
   yuav tau lub roob Exau ua lawv tug,
  cov uas nyob saum tej pov roob Sefela
   yuav tau Filixatee tebchaws.
  Lawv yuav tau Efa‑i tebchaws
   thiab Xamali tebchaws ua lawv tug,
  thiab cov Npeeyamee
   yuav tau Kile‑a tebchaws ua lawv tug.
  20Cov Yixayee uas poob tebchaws
   rau hauv lub moos Halam,
  yuav tau Finikia tebchaws mus txog ntua
   lub moos Xalefa ua lawv tug.
  Cov neeg Yeluxalees uas poob tebchaws
   rau hauv lub moos Xefala,
   yuav tau tej moos hauv Neke ua lawv tug.
  21Cov uas cawm lub tebchaws dim
   yuav nce mus rau saum lub roob Xi‑oo
   thiab kav lub roob Exau
  mas lub tebchaws
   yuav poob ua Yawmsaub li.