2

Sa Čô Kahan Sĭt Suôr Kơ Krist Yêsu

1Snăn, Ơ anak êkei kâo, jing ktang bĕ hŏng klei pap hlăm Krist Yêsu. 2Ya klei ih hmư̆ leh mơ̆ng kâo ti anăp lu phung hưn bi sĭt, brei ih jao klei anăn kơ phung mnuih sĭt suôr srăng dưi mtô kơ phung mkăn msĕ mơh. 3Tŭ bĕ klei knap mñai mbĭt hŏng kâo msĕ si sa čô kahan jăk Krist Yêsu. 4Amâo mâo ôh sa čô kahan bi lŭk bruă ñu hŏng bruă ƀuôn sang, čiăng kơ bruă ñu bi mơak kơ pô iêu ñu jing kahan. 5Leh anăn sa čô bi lông êran amâo mă tŭ ôh klei mưn knŏng tơdah ñu êran tui si klei bhiăn. 6Pô mă bruă hma hŏng klei suăi năng dưn boh mnga êlâo hĭn. 7Ksiêm mĭn bĕ kơ klei kâo lač, kyuadah Khua Yang srăng brei kơ ih klei thâo săng hlăm jih jang klei.
8Brei ih hdơr kơ Yêsu Krist, Pô Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê, jing anak čô găp djuê Y-Đawit, tui si klei mrâo mrang jăk kâo mtô. 9Kyua klei mrâo mrang jăk anăn kâo tŭ klei knap mñai leh anăn arăng kă hŏng klei săng đai msĕ si sa čô mnuih soh prŏng. Ƀiădah amâo mâo pô dưi kă ôh klei Aê Diê blŭ. 10Kyuanăn kâo gĭr tŭ jih kyua phung Aê Diê ruah leh, čiăng kơ diñu msĕ mơh dưi mâo klei bi mtlaih hlăm Krist Yêsu mbĭt hŏng klei guh kơang hlŏng lar. 11Klei blŭ anei jing sĭt nik:
   Tơdah drei djiê leh mbĭt hŏng ñu,
   drei srăng lŏ hdĭp mbĭt hŏng ñu msĕ mơh;
  12 tơdah drei gĭr, drei srăng kiă kriê mbĭt hŏng ñu msĕ mơh;
   tơdah drei hngah kơ ñu, ñu srăng hngah kơ drei msĕ mơh;
  13tơdah drei amâo dôk sĭt suôr ôh, ñu ăt dôk sĭt suôr —
   kyuadah ñu amâo dưi hngah kơ ñu pô ôh.

Sa Čô Mă Bruă Bi Mơak Kơ Aê Diê

14Brei diñu lŏ hdơr klei anei, leh anăn mtă kơ diñu ti anăp Khua Yang brei diñu hngah klei bi tăng kơ boh blŭ, klei anăn amâo tŭ dưn ôh, knŏng bi rai phung dôk hmư̆. 15Mă bruă bĕ hŏng jih ai tiê čiăng jing mnuih Aê Diê tŭ, sa čô mă bruă amâo mâo klei hêñ ôh, thâo mtô bi djŏ klei blŭ sĭt nik Aê Diê. 16Hngah kơ klei blŭ hơăi mang, čhŏ mrŏ, kyuadah hlei pô ngă klei anăn srăng nao kjham hĭn hlăm klei amâo thâo mpŭ kơ Aê Diê, 17leh anăn klei diñu blŭ srăng ƀơ̆ng msĕ si klei brŭ lar. Hlăm phung anăn mâo Y-Himênê leh anăn Y-Philêt. 18Diñu klah đuĕ leh mơ̆ng klei sĭt nik, êjai lač klei kbiă lŏ hdĭp truh leh. Diñu bi lĕ klei đăo đa đa mnuih. 19 Ƀiădah atur Aê Diê ăt dôk kjăp, mâo klei kđăm anei: “Khua Yang thâo kral hlei phung jing dŏ ñu,” leh anăn “Brei grăp čô hlei pô iêu anăn Khua Yang, đuĕ kbưi mơ̆ng klei soh.”
20Hlăm sa boh sang prŏng amâo djŏ ôh knŏng mâo čhiên mngan mah leh anăn prăk, ƀiădah mâo msĕ mơh čhiên mngan kyâo leh anăn lăn lŭ, đa arăng yua kơ bruă mpŭ, đa arăng yua kơ bruă amâo mpŭ ôh. 21Kyuanăn hlei bi doh ñu pô mơ̆ng klei čhŏ mrŏ anăn, ñu srăng jing čhiên mngan khua yua kơ bruă mpŭ, doh jăk, leh anăn tŭ dưn kơ khua ñu, pioh kơ jih bruă jăk. 22Snăn brei ih hngah kơ klei kđeh tluh phung hlăk ai, leh anăn tui duah klei kpă ênô, klei đăo, klei khăp, leh anăn klei êđăp ênang, mbĭt hŏng phung iêu wah lač kơ anăn Khua Yang hŏng ai tiê doh. 23Hngah kơ klei bi tăng mluk amâo mâo klei yuôm ôh. Ih thâo leh klei anăn dưi bi truh klei bi msao. 24Leh anăn dĭng buăl Khua Yang amâo dưi bi msao ôh, ƀiădah jing êmhač hŏng jih jang, sa čô thâo mtô jăk, leh anăn thâo gĭr, 25mkra phung bi kdơ̆ng hŏng pô hŏng klei êdu. Năng ai Aê Diê srăng brei diñu kmhal kơ klei soh leh anăn truh kơ klei thâo săng klei sĭt nik, 26leh anăn diñu lŏ hdơr leh anăn đuĕ mơ̆ng kđông yang jhat, pô mă čăp leh diñu brei ngă klei ñu čiăng.