1

1Hră anai mơ̆ng kâo, Paul, Silas laih anŭn Timothe.
 Čih mơit kơ Sang Ơi Adai pơ plei Thessalonikê amăng Ơi Adai Ama ta laih anŭn amăng Khua Yang Yêsu Krist.
2Rơkâo kơ tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hăng ƀing gih mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist.

Tơlơi Hơdơr Bơni Laih Anŭn Tơlơi Iâu Laĭ

3Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gơmơi năng bơni nanao kơ Ơi Adai yuakơ ƀing gih. Tơlơi ƀing gơmơi ngă anŭn jing djơ̆ yơh yuakơ tơlơi đaŏ kơnang gih prŏng tui nanao laih anŭn tơlơi khăp rĭm čô ƀing gih khăp kơ tơdruă jai lu tui. 4Hơnŭn yơh, tơdang ƀing gơmơi čuă ngui amăng ƀing Sang Ơi Adai, ƀing gơmơi pơư pơang kơ tơlơi gir run hăng tơlơi đaŏ kơnang gih amăng abih bang tơlơi kơpĭ kơpe̱t hăng tơlơi tơnap tap prŏng ƀing gih ăt dŏ kơjăp nanao mơ̆n.
5Abih bang tơlơi gir run hăng đaŏ kơnang gih jing tơlơi pơrơklă kơ tơlơi phat kơđi Ơi Adai jing tơpă yơh. Tui anŭn, Ơi Adai či yap kơ ƀing gih jing năng lăp kơ dêh čar Ñu yuakơ ƀing gih tŭ tơlơi tơnap tap anŭn. 6Ơi Adai jing djơ̆ tơpă yơh kiăng kơ kla glaĭ tui anai: Ñu či pơrŭng hĭ ƀing hlơi pô pơrŭng kơ ƀing gih 7laih anŭn Ñu brơi kơ ƀing gih rơngai hăng pơdơi, jing kơ ƀing tŭ tơlơi kơpĭ kơpe̱t wơ̆t hăng ƀing gơmơi mơ̆n. Tơlơi anŭn či truh tơdang Khua Yang Yêsu pơrơđah rai mơ̆ng adai hrŏm hăng ƀing ling jang kơtang mơyang Ñu amăng jơlah apui yơh. 8Ñu či pơkơhma̱l hĭ ƀing hlơi pô ƀu thâo krăn Ơi Adai hăng ƀu tui gưt tơlơi pơthâo hiam Khua Yang Yêsu ta. 9Ƀing mơnuih anŭn či tŭ pơkơhma̱l hăng tơlơi răm rai hlŏng lar laih anŭn tŭ dŏ gah rơngiao kơ anăp Khua Yang laih anŭn mơ̆ng tơlơi kơdrưh kơang tơlơi dưi mơyang Ñu 10ƀơi hrơi tơdang Ñu či rai yơh kiăng kơ tŭ ang yang amăng ƀing ană plei rơgoh hiam Ñu laih anŭn tŭ tơlơi hli̱ng hla̱ng amăng tŏng krah abih bang ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu. Tơlơi anŭn ăt truh ƀơi ƀing gih mơ̆n, yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ tơlơi gơ̆ng jơlan ƀing gơmơi pơrơđah kơ ƀing gih.
11Hăng tơlơi anŭn amăng tơlơi pơmĭn, ƀing gơmơi iâu laĭ nanao yuakơ ƀing gih, kiăng kơ Ơi Adai dưi yap ƀing gih năng lăp hăng tơlơi Ñu iâu mơthưr. Ƀing gơmơi iâu laĭ tui anŭn kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi dưi Ñu yơh Ñu dưi pơkrĕp truh hĭ abih bang tơlơi amoaih kiăng hiam gih laih anŭn rĭm tơlơi bruă gih ngă yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang gih yơh. 12Ƀing gơmơi iâu laĭ tui anŭn kiăng kơ anăn Khua Yang Yêsu ta dưi tŭ tơlơi ang yang amăng ƀing gih laih anŭn ƀing gih amăng Ñu, tui hăng tơlơi khăp pap Ơi Adai ta hăng Khua Yang Yêsu Krist yơh.