18

Tus Cev Vajtswv Lus Mikayas Ceebtoom Rau Ahaj

(1 Vajntxwv 22.1-22)

1Thaum cov Yudas tus Vajntxwv Yehausafas muaj txiag npluanuj thiab koob meej nrov ncha heev lawm, nws txawm coj nws tsevneeg ib tug mus yuav cov Yixalayees tus Vajntxwv Ahaj tsevneeg ib tug. 2Ntau xyoo tom qab no Yehausafas mus xyuas Ahaj hauv lub nroog Xamalis, Ahaj tua nyuj thiab tua yaj ntau tus ua ib rooj mov loj tos txais Yehausafas thiab cov neeg uas nrog nws mus. Ahaj txawm yaum Yehausafas kom nrog nws mus tua lub nroog Lamaus hauv cheebtsam Nkile-as. 3Ahaj hais rau Yehausafas hais tias, “Koj puas kam nrog kuv mus tua lub nroog Lamaus?” Yehausafas teb hais tias, “Thaum twg koj mus, kuv thiab kuv cov tubrog yuav nrog koj mus. Peb yuav koom tes nrog koj.”
4Yehausafas hais ntxiv tias, “Tiamsis peb yuav tsum xub nug tus TSWV tso.” 5Yog li ntawd, Ahaj thiaj hu cov cevlus kwvyees li plaub puas leej tuaj, thiab nws nug lawv hais tias, “Puas tsimnyog kuv mus tua lub nroog Lamaus los tsis tsimnyog mus?”
 Lawv teb hais tias, “Koj cia li mus tua lub nroog ntawd, Vajtswv yuav pub kom koj tua yeej xwb.”
6Tiamsis Yehausafas nug hais tias, “Puas tshuav dua lwm tus cev Vajtswv lus tseem yuav pab tau peb mus nug tus TSWV thiab?”
7Ahaj teb hais tias, “Tseem tshuav dua ib tug, nws yog Imelas tus tub Mikayas. Tiamsis kuv ntxub nws heev, vim nws yeej ibtxwm tsis cev tej lus zoo rau kuv li; nws tsuas yog pheej cev tej lus phem rau kuv xwb.”
 Yehausafas teb hais tias, “Koj tseg tsis txhob hais li ko.”
8Ces Ahaj thiaj hu nws ib tug nomtswv los thiab hais rau nws tias, “Koj mus coj Mikayas tuaj tamsim no.”
9Ob tug vajntxwv ntawd yeej hnav rawv tej ris tsho vajntxwv, zaum saum nkawd ob lub zwmtxwv uas nyob ntawm lub tshav ntaus nplej sab nraum lub roojvag Xamalis, cov cevlus txhua tus puavleej tuaj nyob cev Vajtswv lus ntawm nkawd xubntiag. 10Ces cov cev Vajtswv lus ntawd muaj ib tug hu ua Xedekiyas, nws yog Kena-anas tus tub. Nws muab hlau ua tau ib txwm kub thiab hais rau Ahaj hais tias, “Tus TSWV hais tias, ‘Koj yuav siv txwm kub no mus tawmtsam cov Xilias thiab tua yeej lawv tagnrho huv tibsi.’ ” 11Cov cev Vajtswv lus txhua tus puavleej hais ib yam tias, “Koj cia li mus tua lub nroog Lamaus, koj yuav tua yeej xwb. Tus TSWV yuav pab kom koj yeej.”
12Thaum lub sijhawm ntawd, tus nom uas mus tos Mikayas, nws hais rau Mikayas hais tias, “Tagnrho cov cevlus puavleej hais tias vajntxwv yuav tua yeej, yog li ntawd, koj yuav tsum hais tej lus zoo ib yam li lawv thiab.”
13Tiamsis Mikayas teb hais tias, “Tus TSWV yog tus muaj sia nyob, kuv thov coglus hais tias kuv yuav hais raws li tej lus uas nws qhia kuv hais xwb!”
14Thaum Mikayas mus sawv tabmeeg Vajntxwv Ahaj lawm, vajntxwv nug nws hais tias, “Mikayas, puas tsimnyog Vajntxwv Yehausafas thiab kuv mus tua lub nroog Lamaus los tsis tsimnyog mus?”
 Mikayas teb hais tias, “Neb cia li mus tua los mas! Neb yeej yuav tua yeej xwb. Tus TSWV yuav pab kom neb yeej.”
15Tiamsis Ahaj teb hais tias, “Kuv twb yeej hais rau koj ntau zaus lawm tias thaum twg koj tuav tus TSWV lub npe qhia ib zaj dabtsi rau kuv, koj yuav tsum qhia qhov tseeb xwb no ne! Kuv tseem yuav hais pestsawg zaus rau koj thiab?”
16Mikayas teb hais tias, “Kuv twb pom cov tubrog Yixalayees tawg khiav ri sua saum tej ncov roob ib yam li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug lawm. Thiab tus TSWV hais tias, ‘Cov neeg no tsis muaj thawjcoj lawm; cia li tso lawv rov mus tsev ywj siab.’ ”
17Ahaj hais rau Yehausafas hais tias, “Kuv twb qhia rau koj lawm hais tias nws yeej tsis cev ib zaj lus zoo rau kuv li puas yog? Nws yeej ibtxwm cev tej lus phem rau kuv nkaus xwb!”
18Mikayas hais ntxiv tias, “Koj cia li mloog tus TSWV lus! Kuv pom tus TSWV zaum saum nws lub zwmtxwv uas nyob saum ntuj ceebtsheej, thiab nws cov timtswv sawv ntawm nws ob sab. 19Tus TSWV nug hais tias, ‘Leejtwg thiaj yuav ntxias tau Ahaj kom nws mus raug tua tuag rau hauv lub nroog Lamaus?’ Muaj ib co timtswv hais ib yam, thiab muaj dua lwm cov hais dua lwm yam lawm, 20ces muaj ib tug ntsujplig txav los rau ntawm tus TSWV xubntiag thiab hais rau tus TSWV hais tias, ‘Kuv yog tus uas yuav mus ntxias Ahaj ntag.’ Tus TSWV nug hais tias, ‘Koj yuav ntxias li cas?’ 21Tus ntsujplig ntawd teb hais tias, ‘Kuv yuav mus tshoov Ahaj cov cevlus siab, kom lawv qhia tej lus dag rau nws.’ Tus TSWV thiaj hais rau nws tias, ‘Cia li mus thiab ntxias nws. Nws yeej yuav ntseeg koj zaj xwb.’ ”
22Mikayas txawm xaus lus hais tias, “Yeej muaj li no tiag. Tus TSWV ua kom koj cov cevlus tuaj dag koj. Tiamsis tus TSWV qhia tseeb hais tias koj yuav tsum raug kev puastsuaj xwb thiaj tas.”
23Ces tus cevlus Xedekiyas txawm sawv tsees mus xuas tawg ncuav rau Mikayas sab plhu, thiab nug hais tias, “Thaum twg tus TSWV tus ntsujplig twb tso kuv tseg thiab mus hais rau koj li ko lawm?”
24Mikayas teb hais tias, “Koj yeej yuav paub thaum uas koj khiav mus nkaum nyob rau chav tsev hauv plawv.”
25Vajntxwv Ahaj hais rau nws cov nomtswv ib tug tias, “Cia li ntes Mikayas coj mus rau Amoos uas yog tus tswv nroog thiab rau vajntxwv tus tub Yau-ases; 26hais kom nkawd coj nws mus kaw rau hauv tsev lojcuj, tsuas muab mov thiab dej rau nws noj nws haus mus txog thaum kuv rov qab los kaj siab lug tsis muaj dabtsi mam li tso nws.”
27Mikayas thiaj twv hais tias, “Yog koj tseem tau rov qab los kaj siab lug, ces tej lus uas kuv hais rau koj ntawd, yeej tsis yog tus TSWV hais rau kuv li!” Thiab nws hais ntxiv tias, “Thov nej txhua tus nrog hnov tej lus uas kuv hais no.”

Ahaj Tuag

(1 Vajntxwv 22.29-35)

28Ces cov Yixalayees tus Vajntxwv Ahaj thiab cov Yudas tus Vajntxwv Yehausafas txawm txhij tubrog mus tua lub nroog Lamaus hauv cheebtsam Nkile-as. 29Ahaj hais rau Yehausafas hais tias, “Thaum peb mus rau hauv tshavrog, kuv yuav hnav dua lwm cev ris tsho lawm, tiamsis koj hnav koj cev ris tsho vajntxwv los tau.” Yog li ntawd, cov Yixalayees tus vajntxwv thiaj hnav dua lwm cev ris tsho mus rau hauv tshavrog, tsis pub kom leejtwg paub nws.
30Cov Xilias tus vajntxwv thiaj hais rau nws peb caug ob tug thawj tubrog tsav tsheb nees kom tsis txhob tua ib tug twg li, tua cov Yixalayees tus vajntxwv nkaus xwb. 31Yog li ntawd, thaum lawv pom Vajntxwv Yehausafas, lawv thiaj xav hais tias nws yog cov Yixalayees tus vajntxwv, ces lawv thiaj mus caum nws tua. Tiamsis Yehausafas qw, thiab tus TSWV uas yog Vajtswv thiaj cawm nws thiab cov uas caum nws tua txawm tso nws tseg. 32Cov thawj tubrog tsav tsheb nees pom hais tias nws tsis yog cov Yixalayees tus vajntxwv, lawv thiaj tso tseg tsis caum nws tua ntxiv lawm. 33Tiamsis muaj ib tug tubrog Xilias lam rub nws rab hneevnti tua mus, ua ciav xibxub cia li ya mus raug kiag Vajntxwv Ahaj lub tsho hlau kis nruab nrab tshab plaws rau hauv nws lub cev lawm. Nws txawm quaj qw rau nws tus tsav tsheb nees hais tias, “Kuv raug mob lawm lauj! Cia li lem tsheb nees rov qab thiab coj kuv tawm hauv tshavrog no mus!” 34Thaum ntawd, muaj kev sib ntaus sib tua hnyav zuj zus, Vajntxwv Ahaj tseem txheem taus los sawv hauv nws lub tsheb nees nrog cov Xilias sib tua, tiamsis thaum hnubpoob qho nws txawm tuag lawm.