18

Mikhaya hais txog Ahaj swb

(1Vntx. 22:1-28)

1Yehausafa nplua nuj thiab muaj koob meej heev thiab nws nrog Ahaj tis nruab tis ze. 2Ntau xyoo tom qab Yehausafa mus tsham Ahaj hauv lub nroog Xamali. Ahaj tua yaj tua nyuj ntau kawg tiam Yehausafa thiab cov neeg uas nrog nws mus, thiab yaum kom nws nrog Ahaj ua rog rau lub moos Lamau Kile‑a. 3Cov Yixayee tus vajntxwv Ahaj hais rau Yuda tus vajntxwv Yehausafa tias, “Koj yuav nrog kuv mus rau lub moos Lamau Kile‑a los tsis mus?” Yehausafa teb tias, “Koj zoo li cas kuv zoo li ntawd thiab kuv cov neeg kuj yog koj li neeg. Peb yuav nrog koj mus ua rog.”
4Yehausafa hais rau Yixayee tus vajntxwv tias, “Thov nug saib Yawmsaub hais li cas tso.” 5Ces Yixayee tus vajntxwv txawm hu cov xibhwb cev Vajtswv lus plaub puas leej tuaj ua ke mas hais rau lawv tias, “Tsim nyog peb mus ua rog rau lub moos Lamau Kile‑a los tsis txhob mus?” Mas lawv teb tias, “Mus los maj, rau qhov Vajtswv yuav muab lub moos ntawd rau hauv vajntxwv txhais tes.” 6Tiamsis Yehausafa hais tias, “Muaj dua lwm tus xibhwb cev Vajtswv lus uas peb nug tau thiab los tsis muaj lawm?” 7Yixayee tus vajntxwv hais rau Yehausafa tias, “Tseem tshuav ib tug yawg uas peb yuav kom ua nug rau Yawmsaub tau thiab, yog Mikhaya uas yog Ilas tus tub. Tiamsis kuv ntxub nws rau qhov nws tsis txeev cev lus zoo ntsig txog kuv, tsuas yog pheej cev lus phem xwb.” Ces Yehausafa hais rau vajntxwv tias, “Tsis txhob hais li kod.” 8Yixayee tus vajntxwv hu ib tug tub teg tub taws los thiab hais tias, “Cia li coj Ilas tus tub Mikhaya tuaj sai sai.” 9Yixayee tus vajntxwv thiab Yehausafa tabtom nyob saum ob tug lub zwm txwv thiab hnav tej tsoos meej mom rau ntawm lub tshav ntaus qoob uas nyob ntawm lub rooj loog Xamali thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus sawvdaws tabtom cev lus ntawm ob tug xubntiag. 10Mas Xedekhiya uas yog Khena‑ana tus tub txawm muab kav hlau ua ib txwm kub rau nws thiab hais tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Koj yuav siv txwm kub no nrau cov Alas mus txog thaum lawv puam tsuaj tag.’ ” 11Thiab cov uas cev lus sawvdaws kuj cev lus ib yam nkaus li ntawd hais tias, “Cia li mus rau lub moos Lamau Kile‑a, thiab kov yeej, rau qhov Yawmsaub yuav muab lub moos ntawd rau hauv vajntxwv txhais tes.”
12Mas tus tub teg tub taws uas mus hu Mikhaya txawm hais rau Mikhaya tias, “Saib maj, cov xibhwb cev lus sawvdaws ua ib lub suab hais yam uas zoo rau vajntxwv xwb. Koj cia li hais zoo ib yam li lawv hais thiab hais yam uas zoo xwb.” 13Tiamsis Mikhaya hais tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, kuv tus Vajtswv hais li cas rau kuv, kuv yuav tsum hais li ntawd xwb.” 14Thaum nws tuaj cuag vajntxwv, vajntxwv hais rau nws tias, “Mikhaya, tsim nyog peb yuav mus ua rog rau Lamau Kile‑a los tsis txhob mus?” Mikhaya teb nws tias, “Cia li mus los maj thiab kov yeej. Yawmsaub yuav muab lub moos ntawd rau hauv vajntxwv txhais tes.” 15Vajntxwv txawm hais rau nws tias, “Kuv twb kom koj cog lus twv pes tsawg zaus lawm tias koj yuav tsum tuav Yawmsaub lub npe hais qhov tseeb xwb xwb li?” 16Mikhaya thiaj hais tias, “Kuv pom cov Yixayee sawvdaws raug khiav ua sab ua sua saum tej roob yam nkaus li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug. Thiab Yawmsaub hais tias, ‘Cov neeg no tsis muaj tus tswv, cia lawv nyias rov mus zoo rau nyias vaj nyias tsev.’ ” 17Cov Yixayee tus vajntxwv thiaj hais rau Yehausafa tias, “Kuv twb hais rau koj tias nws yuav tsis cev lus zoo ntsig txog kuv, tsuas yog cev lus phem xwb, los tsis yog?”
18Thiab Mikhaya hais tias, “Yog li no cia li tig ntsej mloog Yawmsaub tej lus. Kuv pom Yawmsaub nyob saum nws lub zwm txwv thiab ib tsoom neeg saum ntuj sawv ntawm nws sab xis thiab sab laug. 19Mas Yawmsaub hais tias, ‘Leejtwg yuav ntxias Ahaj kom nws mus ntog tuag rau ntawm lub moos Lamau Kile‑a?’ Ib tug hais li ub, ib tug hais li no. 20Muaj ib tug plig txawm txav los sawv ntsug ntawm Yawmsaub xubntiag hais tias, ‘Kuv yuav ntxias nws.’ Yawmsaub hais rau tus plig ntawd tias, ‘Koj yuav ua li cas?’ 21Nws teb tias, ‘Kuv yuav mus thiab kuv yuav ua ib tug plig dag rau hauv nws cov xibhwb uas cev lus lub qhov ncauj.’ Yawmsaub hais tias, ‘Koj mus ntxias nws, thiab koj yuav ua tau kom tiav. Koj cia li mus ua.’ 22Vim li ntawd nimno Yawmsaub thiaj muab tus plig dag tso rau hauv koj cov xibhwb uas cev lus txhua tus lub qhov ncauj. Yawmsaub twb teem tej xwm txheej phem no los raug koj lawm.”
23Ces Xedekhiya uas yog Khena‑ana tus tub txawm txav los tib tawg ncuav Mikhaya sab plhu thiab hais tias, “Yawmsaub tus Ntsuj Plig tawm ntawm kuv taug txojkev twg mus hais rau koj?” 24Mas Mikhaya hais tias, “Saib maj, koj yuav paub rau hnub uas koj khiav mus nraim cev rau chav tsev hauv nruab nrab.” 25Yixayee tus vajntxwv hais tias, “Cia li ntes kiag Mikhaya, coj nws rov mus cob rau Asmoo uas ua tim xyoob kav lub nroog thiab cob rau Yau‑as uas yog vajntxwv tus tub, 26thiab hais tias, ‘Vajntxwv hais li no tias, Muab tus yawg no kaw nkuaj thiab tsuas yog muab ncuav thiab dej rau nws xwb mus txog thaum kuv rov los txog zoo.’ ” 27Mikhaya hais tias, “Yog koj tseem rov los txog zoo, ces tsis yog Yawmsaub kom kuv hais tej lus no.” Thiab nws hais tias, “Nej sawvdaws cia li mloog nawj!”

Ahaj tuag

(1Vntx. 22:29-36)

28Yixayee tus vajntxwv thiab Yuda tus vajntxwv Yehausafa txawm mus rau Lamau Kile‑a lawm. 29Yixayee tus vajntxwv hais rau Yehausafa tias, “Kuv yuav hloov tsoos tsho ua cuav tsab mus ntaus rog, tiamsis koj mas koj hnav koj cev tsoos tsho meej mom.” Yixayee tus vajntxwv txawm hloov tsoos tsho ua cuav tsab txeem mus ua rog. 30Cov Alas tus vajntxwv hais rau cov thawj rog uas kav nws tej tsheb ua rog tias, “Tsis txhob tua tej tub rog tsis hais loj thiab yau, tsuas yog tua cov Yixayee tus vajntxwv xwb.” 31Thaum cov thawj rog uas kav tej tsheb ua rog pom Yehausafa, lawv hais tias, “Yog Yixayee tus vajntxwv.” Lawv txawm tig kiag mus tawm tsam nws. Mas Yehausafa qw nrov nrov, mas Yawmsaub pab nws. Vajtswv thiaj ua rau lawv tso nws tseg. 32Thaum cov thawj rog uas kav tej tsheb ua rog pom tias tsis yog Yixayee tus vajntxwv, lawv thiaj tseg tsis caum nws lawm. 33Muaj ib tug yawg lam rub hneev nti kwv yees tua mus raug Yixayee tus vajntxwv nkag plaws lub tsho hlau ib kem ntawm hauv siab. Ahaj thiaj hais rau tus uas tsav nws lub tsheb ua rog tias, “Cia li tig rov qab, coj kuv tawm hauv tshav rog mus, rau qhov kuv raug mob lawm.” 34Hnub ntawd kev sib ntaus sib tua loj heev, vajntxwv thiaj pheeb hauv nws lub tsheb ua rog tig ntsia ntsoov rau cov Alas mus txog yuav tsaus ntuj. Thaum hnub poob qho nws txawm tuag lawm.