18

Mikhaya has txug Ahaj swb

(1Vntx. 22:1-28)

1Yehausafa nplua nuj hab muaj koob meej heev hab nwg nrug Ahaj tis nruab tis ze. 2Ntau xyoo tom qaab Yehausafa moog tshaam Ahaj huv lub nroog Xamali. Ahaj tua yaaj tua nyuj ntau kawg tam Yehausafa hab cov tuabneeg kws nrug nwg moog, hab yum kuas nwg nrug Ahaj ua rog rua lub moos Lamau Kile‑a. 3Cov Yixayee tug vaajntxwv Ahaj has rua Yuta tug vaajntxwv Yehausafa tas, “Koj yuav nrug kuv moog rua lub moos Lamau Kile‑a los tsw moog?” Yehausafa teb tas, “Koj zoo le caag kuv zoo le ntawd hab kuv cov tuabneeg kuj yog koj le tuabneeg. Peb yuav nrug koj moog ua rog.”
4Yehausafa has rua Yixayee tug vaajntxwv tas, “Thov nug saib Yawmsaub has le caag tsaiv.” 5Tes Yixayee tug vaajntxwv txawm hu cov xwbfwb cev Vaajtswv lug plaub puas leej tuaj ua ke mas has rua puab tas, “Tswm nyog peb moog ua rog rua lub moos Lamau Kile‑a los tsw xob moog?” Mas puab teb tas, “Moog los maj, tsua qhov Vaajtswv yuav muab lub moos hov rua huv vaajntxwv txhais teg.” 6Tassws Yehausafa has tas, “Muaj dua lwm tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws peb nug tau hab los tsw muaj lawm?” 7Yixayee tug vaajntxwv has rua Yehausafa tas, “Tseed tshuav ib tug yawm kws peb yuav kuas ua nug rua Yawmsaub tau hab, yog Mikhaya kws yog Ilas tug tub. Tassws kuv ntxub nwg tsua qhov nwg tsw txeev cev lug zoo ntswg txug kuv, tsuas yog pheej cev lug phem xwb.” Tes Yehausafa has rua vaajntxwv tas, “Tsw xob has le kod.” 8Yixayee tug vaajntxwv hu ib tug tub teg tub taw lug hab has tas, “Ca le coj Ilas tug tub Mikhaya tuaj sai sai.” 9Yixayee tug vaajntxwv hab Yehausafa saamswm nyob sau ob tug lub zwm txwv hab naav tej tsoog meej mom rua ntawm lub tshaav ntaus qoob kws nyob ntawm lub rooj loog Xamali hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug suavdawg saamswm cev lug ntawm ob tug xubndag. 10Mas Xentekhiya kws yog Khena‑ana tug tub txawm muab kaav hlau ua ib txwm kub rua nwg hab has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Koj yuav swv txwm kub nuav nraus cov Alaa moog txug thaus puab puam tsuaj taag.’ ” 11Hab cov kws cev lug suavdawg kuj cev lug ib yaam nkaus le hov has tas, “Ca le moog rua lub moos Lamau Kile‑a, hab kov yeej, tsua qhov Yawmsaub yuav muab lub moos hov rua huv vaajntxwv txhais teg.”
12Mas tug tub teg tub taw kws moog hu Mikhaya txawm has rua Mikhaya tas, “Saib maj, cov xwbfwb cev lug suavdawg ua ib lub suab has yaam kws zoo rua vaajntxwv xwb. Koj ca le has zoo ib yaam le puab has hab has yaam kws zoo xwb.” 13Tassws Mikhaya has tas, “Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, kuv tug Vaajtswv has le caag rua kuv, kuv yuav tsum has le ntawd xwb.” 14Thaus nwg tuaj cuag vaajntxwv, vaajntxwv has rua nwg tas, “Mikhaya, tswm nyog peb yuav moog ua rog rua Lamau Kile‑a los tsw xob moog?” Mikhaya teb nwg tas, “Ca le moog los maj hab kov yeej. Yawmsaub yuav muab lub moos hov rua huv vaajntxwv txhais teg.” 15Vaajntxwv txawm has rua nwg tas, “Kuv tub kuas koj cog lug twv pes tsawg zag lawm tas koj yuav tsum tuav Yawmsaub lub npe has qhov tseeb xwb xwb le?” 16Mikhaya txhad has tas, “Kuv pum cov Yixayee suavdawg raug tswv ua saab ua sua sau tej roob yaam nkaus le paab yaaj kws tsw muaj tug tswv yug. Hab Yawmsaub has tas, ‘Cov tuabneeg nuav tsw muaj tug tswv, ca puab nyag rov moog zoo rua nyag vaaj nyag tsev.’ ” 17Cov Yixayee tug vaajntxwv txhad has rua Yehausafa tas, “Kuv tub has rua koj tas nwg yuav tsw cev lug zoo ntswg txug kuv, tsuas yog cev lug phem xwb, los tsw yog?”
18Hab Mikhaya has tas, “Yog le nuav ca le tig ntsej noog Yawmsaub tej lug. Kuv pum Yawmsaub nyob sau nwg lub zwm txwv hab ib tsoom tuabneeg sau ntuj sawv ntawm nwg saab xws hab saab phem. 19Mas Yawmsaub has tas, ‘Leejtwg yuav ntxag Ahaj kuas nwg moog qaug tuag rua ntawm lub moos Lamau Kile‑a?’ Ib tug has le u, ib tug has le nuav. 20Muaj ib tug plig txawm txaav lug sawv ntsug ntawm Yawmsaub xubndag has tas, ‘Kuv yuav ntxag nwg.’ Yawmsaub has rua tug plig hov tas, ‘Koj yuav ua le caag?’ 21Nwg teb tas, ‘Kuv yuav moog hab kuv yuav ua ib tug plig daag rua huv nwg cov xwbfwb kws cev lug lub qhov ncauj.’ Yawmsaub has tas, ‘Koj moog ntxag nwg, hab koj yuav ua tau kuas tav. Koj ca le moog ua.’ 22Vem le hov nwgnuav Yawmsaub txhad muab tug plig daag tso rua huv koj cov xwbfwb kws cev lug txhua tug lub qhov ncauj. Yawmsaub tub teem tej xwm txheej phem nuav lug raug koj lawm.”
23Tes Xentekhiya kws yog Khena‑ana tug tub txawm txaav lug tuab tawg ncuav Mikhaya saab plhu hab has tas, “Yawmsaub tug Ntsuj Plig tawm ntawm kuv taug txujkev twg moog has rua koj?” 24Mas Mikhaya has tas, “Saib maj, koj yuav paub rua nub kws koj tswv moog nraim cev rua chaav tsev huv plawv.” 25Yixayee tug vaajntxwv has tas, “Ca le nteg kag Mikhaya, coj nwg rov moog cob rua Amoo kws ua tim xyoob kaav lub nroog hab cob rua Yau‑as kws yog vaajntxwv tug tub, 26hab has tas, ‘Vaajntxwv has le nuav tas, Muab tug yawm nuav kaw nkuaj hab tsuas yog muab ncuav hab dej rua nwg xwb moog txug thaus kuv rov lug txug zoo.’ ” 27Mikhaya has tas, “Yog koj tseed rov lug txug zoo, tes tsw yog Yawmsaub kuas kuv has tej lug nuav.” Hab nwg has tas, “Mej suavdawg ca le noog nawj!”

Ahaj tuag

(1Vntx. 22:29-36)

28Yixayee tug vaajntxwv hab Yuta tug vaajntxwv Yehausafa txawm moog rua Lamau Kile‑a lawm. 29Yixayee tug vaajntxwv has rua Yehausafa tas, “Kuv yuav hloov tsoog tsho ua cuav moog ntaus rog, tassws koj mas koj naav koj cev tsoog tsho meej mom.” Yixayee tug vaajntxwv txawm hloov tsoog tsho ua cuav txeem moog ua rog. 30Cov Alaa tug vaajntxwv has rua cov thawj rog kws kaav nwg tej tsheb ua rog tas, “Tsw xob tua tej tub rog tsw has luj hab yau, tsuas yog tua cov Yixayee tug vaajntxwv xwb.” 31Thaus cov thawj rog kws kaav tej tsheb ua rog pum Yehausafa, puab has tas, “Yog Yixayee tug vaajntxwv.” Puab txawm tig hlo moog tawm tsaam nwg. Mas Yehausafa qw nrov nrov, mas Yawmsaub paab nwg. Vaajtswv txhad ua rua puab tso nwg tseg. 32Thaus cov thawj rog kws kaav tej tsheb ua rog pum tas tsw yog Yixayee tug vaajntxwv, puab txhad tseg tsw lawv nwg lawm. 33Muaj ib tug yawm laam nqug neev nti kwv yees tua moog raug Yixayee tug vaajntxwv nkaag plawg lub tsho hlau ib kem ntawm hauv sab. Ahaj txhad has rua tug kws tsaav nwg lub tsheb ua rog tas, “Ca le tig rov qaab, coj kuv tawm huv tshaav rog moog, tsua qhov kuv raug mob lawm.” 34Nub ntawd kev sws ntaus sws tua luj heev, vaajntxwv txhad pheeb huv nwg lub tsheb ua rog tig saib ntsoov rua cov Alaa moog txug yuav tsaus ntuj. Thaus nub poob qho nwg txawm tuag lawm.