16

Tơlơi Pơtao Asa Rŭng Răng Hăng Ƀing Israel

(1 Ƀing Pơtao 15:17-22)

1Amăng thŭn tal klâopluh-năm rơnŭk pơtao Asa git gai wai lăng, Baasa pơtao ƀing Israel đĭ nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah laih anŭn pơdơ̆ng đĭ khul kơđông amăng plei pơnăng Ramah kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing ană plei dua gah mŭt tơbiă nao pơ guai lŏn Asa jing pơtao ƀing Yudah anŭn.
2Giŏng anŭn, pơtao Asa mă amrăk laih anŭn mah mơ̆ng khul anih pioh gơnam sang yang Yahweh wơ̆t hăng mơ̆ng anih sang pơtao ñu pô mơ̆n laih anŭn mơit nao pơ Ben-Hadad, jing pơtao ƀing Aram. Pơtao anŭn hlak dŏ wai lăng amăng plei phŭn ñu Damaskus. 3Asa ăt mơit nao hră čih tui anai, “Brơi kơ ƀing ta pơphrâo glaĭ bĕ tơlơi pơtŭ ư hơmâo laih hlâo adih tŏng krah ama kâo hăng ama ih. Anai nê, kâo mơit nao kơ ih amrăk laih anŭn mah. Tui anŭn, rơkâo kơ ih hơngah lui hĭ bĕ tơlơi pơtŭ ư ih hăng Baasa pơtao ƀing Israel anŭn kiăng kơ ñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng kâo yơh.”
4Pơtao Ben-Hadad tŭ ư hăng pơtao Asa yơh. Ñu pơkiaŏ ƀing khua git gai ling tơhan ñu nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei pla Israel. Ñu blah juă plei pơnăng Iyon, Dan, Abêlah-Bet-Maakhah laih anŭn abih bang plei pla pioh gơnam lŏm kơ Naptali mơ̆n. 5Tơdang Baasa hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu pơdơi hĭ ƀu pơdơ̆ng đĭ plei Ramah dơ̆ng tah. 6Giŏng anŭn, pơtao Asa ba nao abih bang mơnuih Yudah laih anŭn ƀing gơñu ba pơđuaĭ hĭ mơ̆ng kơđông Ramah khul boh pơtâo laih anŭn kơyâo Baasa hlak yua kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ kơđông anŭn. Giŏng anŭn, pơtao Asa yua mă gơnam anŭn yơh pơdơ̆ng đĭ plei kơđông Geba wơ̆t hăng plei kơđông Mizpah amăng tring anŭn mơ̆n.
7Amăng rơnŭk anŭn, hơmâo pô pơala anăn Hanani rai pơ Asa, pơtao lŏn čar Yudah, hăng laĭ kơ ñu tui anai,
Yuakơ ih hơmâo kơnang laih kơ pơtao dêh čar Aram laih anŭn ƀu kơnang ôh kơ Yahweh Ơi Adai ih, tui anŭn ƀing ling tơhan dêh čar Aram hơmâo tơklaih hĭ laih mơ̆ng tơngan ih dưi hĭ kơ ƀing gơ̆.
8Ƀu djơ̆ ôh hă ƀing Kus hăng ƀing Libyan jing ƀing ling tơhan khĭn kơtang hăng khul rơdêh aseh, ƀing pơgăt rơdêh aseh lu biă mă? Samơ̆ tơdang ih kơnang kơ Yahweh, Ñu jao hĭ ƀing gơñu amăng tơngan tơlơi dưi ih. 9Mơta Yahweh lăng nao pơ djŏp lŏn tơnah kiăng kơ hơduah sem ƀing hlơi pô hơmâo pran jua đaŏ kơnang kơ Ñu hlo̱m ƀo̱m laih anŭn pơkơtang brơi kơ pô anŭn yơh. Samơ̆ ih hơmâo ngă laih mlŭk mơgu biă mă tui anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai či hơmâo tơlơi pơblah nanao yơh truh pơ ih.
10Tơdang pơtao Asa hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu hil kơ pô pơala anŭn biă mă. Ñu hil nač tơl mă krư̆ hĭ pô anŭn amăng sang mơnă. Ăt amăng hrơi mông anŭn mơ̆n, Asa čơdơ̆ng kơtư̆ juă đơđa mơnuih amăng ƀing ană plei ñu.

Tơlơi Đŭt Kơ Rơnŭk Pơtao Asa Git Gai Wai Lăng

(1 Ƀing Pơtao 15:23, 24)

11Hơdôm tơlơi truh amăng rơnŭk pơtao Asa git gai wai lăng, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh pơ rơnuč, arăng čih pioh laih amăng hră čih pioh pơtao ƀing Yudah laih anŭn ƀing Israel yơh. 12Amăng thŭn tal klâopluh-duapăn rơnŭk ñu wai lăng, pơtao Asa hơmâo tơlơi ruă huĭ hyưt amăng tơkai ñu. Wơ̆t tơdah tơlơi ruă ñu anŭn kơtang biă mă, ñu hơngah ƀu hơduah tơña tơlơi djru mơ̆ng Yahweh ôh, samơ̆ ñu kơnơ̆ng kơnang kơ ƀing nai pơjrao đôč. 13Tơdơi kơ anŭn, jing amăng thŭn tal pă̱pluh rơnŭk ñu git gai wai lăng, Asa tơĭ pran yơh. 14Ƀing arăng dơ̱r hĭ atâo ñu amăng anih pơsat ñu hơmâo pơkra brơi laih kơ ñu pô amăng Plei Dawid. Ƀing arăng pơđih ñu ƀơi sa boh sưng bă hăng gơnam kơyâo ƀâo mơngưi, lŭk hrŏm hăng djŏp mơta ia ƀâo hiam pơkŏn. Hơnăl tuč, ƀing gơñu čuh đĭ sa ƀu̱r apui prŏng kiăng pơpŭ kơ gơ̆ yơh.