16

Teebmeem rau cov Yixalayees

(1 Vajntxwv 15.1-22)

1Thaum Vajntxwv Axas kav tebchaws Yudas tau peb caug rau xyoo, Vajntxwv Npa-asas uas kav tebchaws Yixalayees tau tuaj tua cov Yudas thiab tsim lub nroog Lamas ua chaw txiav kev tsis pub cov Yudas mus los. 2Yog li ntawd, Vajntxwv Axas thiaj muab tej kub uas seem hauv lub Tuamtsev thiab hauv lub loog rau nws cov nomtswv nqa mus rau pem lub nroog Damaxes thiab muab pub rau cov Xilias tus Vajntxwv Npeehadas uas yog Talee-moos tus tub, thiab yog Hexi-oos tus xeebntxwv, nrog cov lus uas hais li no: 3“Cia wb tuav tes ua phoojywg ib yam li thaud koj txiv thiab kuv txiv ua phoojywg los lawm. Cov nyiaj thiab cov kub no, yog coj tuaj pub rau koj ua kev sib raug zoo. Nimno thov koj cia li txiav kev ua phoojywg nrog cov Yixalayees tus Vajntxwv Npa-asas kom nws thiaj thim nws cov tubrog tawm hauv kuv cheebtsam mus.”
4Vajntxwv Npeehadas pom zoo ua li Axas hais, thiab tso nws cov thawj tubrog coj lawv cov tubrog mus tua cov Yixalayees tej nroog. Lawv mus txeeb tau lub nroog Iyoos, lub nroog Das, lub nroog Anpees Npethes Ma-akas, mus rau cheebtsam uas ze lub Pasdej Kalilais thiab tagnrho cov Nathalis tej nroog. 5Thaum Vajntxwv Npa-asas hnov tej xwm no lawm, nws txawm tso tseg tsis tsim lub nroog Lamas ntxiv, thiab rov qab mus rau hauv lub nroog Tilexas lawm. 6Ces Vajntxwv Axas txawm hu cov pejxeem thoob plaws tebchaws Yudas tuaj nqa tej pobzeb thiab tej ntoo uas Npa-asas coj tuaj tsim lub nroog Lamas, mus tsim lub nroog Nkenpas thiab lub nroog Mixepas.

Hananis Tus uas Cev Vajtswv Lus

7Lub sijhawm ntawd Hananis tus uas cev Vajtswv lus mus cuag Vajntxwv Axas thiab hais tias, “Twb tsimnyog koj cia siab rau tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv, tiamsis koj ho cia siab rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Xilias, vim li ntawd, tus vajntxwv uas kav tebchaws Xilias cov tubrog thiaj khiav dim ntawm koj mus lawm. 8Puas yog cov Sudas thiab cov Linpias muaj tubrog, muaj tsheb nees ua rog thiab muaj tubrog caij nees coob heev? Tiamsis thaum ntawd koj cia siab rau tus TSWV, nws thiaj pab koj tua yeej lawv lawm. 9Tus TSWV yeej saib ntsoov lub ntiajteb no thiab yuav txhawb cov uas muab siab npuab nws. Vim koj tau ua tej yam uas ruam kawg nkaus, yog li ntawd, txij no mus koj lub tebchaws yuav ua tsov ua rog mus li.” 10Qhov no ua rau Vajntxwv Axas npautaws heev, nws thiaj muab saw hlau khi tus cev Vajtswv lus ntawd. Tib lub sijhawm ntawd Axas tseem ua nruj ua tsiv rau cov pejxeem ibtxhia thiab.

Vajntxwv Axas Tuag

(1 Vajntxwv 15.23-24)

11Txhua yam uas Vajntxwv Axas ua, nws lub peevxwm thiab tej nroog uas nws ua puavleej muab sau tseg rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas thiab cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 12Axas ua vajntxwv tau peb caug cuaj xyoos. Nws muaj mob rau nws ob txhais kotaw; txawm li ntawd los nws tsis thov tus TSWV pab nws, nws tsuas mus cuag tej kws tshuaj xwb. 13Axas ua vajntxwv tau plaub caug ib xyoos, ces nws txawm tuag lawm. 14Thiab luag muab nws coj mus faus rau hauv lub qhov ntxa uas nws txaug cia rau nws hauv Daviv lub nroog. Lawv muab ntau yam hmoov tshuaj thiab roj tsw qab pleev Axas lub cev, mam coj nws mus faus, lawv rauv ib cub tawg hlob heev thiab lawv hawm nws.