16

Axa thiab Npeehada cog lus sib raug zoo

(1Vntx. 15:17-24)

1Xyoo peb caug rau uas Axa ua vajntxwv kav mas cov Yixayee tus vajntxwv Npa‑asa tuaj ua rog rau cov Yuda. Nws ua lub moos Lama los tav kev tsis pub ib tug nkag mus cuag tau cov Yuda tus vajntxwv Axa thiab tsis pub ib tug tawm tau. 2Ces Axa txawm muab tej nyiaj tej kub hauv tej txhab Yawmsaub lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv lub tsev ib txhia xa mus rau Alas tus vajntxwv Npeehada uas nyob hauv lub nroog Damaxaka, thiab hais tias, 3“Thov koj nrog kuv cog lus sib raug zoo ib yam li kuv txiv thiab koj txiv txeev ua los lawd. Kuv xa cov nyiaj thiab kub no tuaj rau koj es thov koj mus rhuav tej lus uas nrog Yixayee tus vajntxwv Npa‑asa cog lus sib raug zoo lawd tseg, xwv nws thiaj thim tub rog ntawm kuv mus.” 4Ces Npeehada kuj mloog vajntxwv Axa hais. Nws txawm tso thawj tub rog mus ntaus Yixayee tej moos, mas lawv ntaus yeej lub moos Iyoo, Daj, Anpeema‑i, thiab tej moos uas khaws qhov txhia chaw cia hauv Nathali tebchaws huvsi. 5Thaum Npa‑asa hnov tej xwm ntawd, nws txawm tseg tsis ua lub moos Lama thiab tso nws tes haujlwm tseg. 6Ces vajntxwv Axa txawm coj cov Yuda sawvdaws mus muab tej pob zeb thiab tej ntoo uas Npa‑asa ua lub moos Lama ntawd coj los tsim kho lub moos Kenpa thiab Mixapa.
7Thaum ntawd Hanani uas hais pom tom hauv ntej tuaj cuag Yuda tus vajntxwv Axa thiab hais rau nws tias, “Vim koj vam khom Alas tus vajntxwv tsis vam khom Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, yog li no Alas tus vajntxwv cov tub rog thiaj dim hauv koj txhais tes lawm. 8Cov neeg Khuj thiab cov neeg Linpia tsis yog pab tub rog uas coob kawg muaj tsheb ua rog thiab tub rog caij nees coob kawg lov? Txawm li cas los vim koj vam khom Yawmsaub, nws thiaj muab lawv rau hauv koj txhais tes. 9Rau qhov Yawmsaub mus mus los los qhov muag ntsia ntsoov thoob plaws lub ntiajteb kom thiaj ua nws lub hwjchim tshwm los pab cov uas lub siab xib rau nws. Qhov no koj ua ruam kawg li, rau qhov txij no mus koj yuav muaj kev ua rog.” 10Ces Axa txawm chim rau tus uas hais pom tom hauv ntej ntawd thiaj muab nws ntes kaw rau hauv tsev lojfaj, rau qhov nws npau taws heev rau qhov uas tus xibhwb hais li ntawd. Axa kuj tsim txom cov pejxeem qee leej heev rau lub sijhawm ntawd.
11Axa tej haujlwm txij thaum pib mus txog thaum kawg mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda thiab Yixayee tej vajntxwv. 12Xyoo peb caug cuaj uas Axa ua vajntxwv kav, nws txawm mob nws txhais kotaw, mas nws tus mob loj heev tuaj. Txawm yog nws mob los nws kuj tsis nrhiav Yawmsaub nws nrhiav tej Kws tshuaj pab xwb.
13Axa txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, nws tuag rau thaum nws ua vajntxwv kav tau plaub caug ib xyoos. 14Lawv muab nws log rau hauv lub qhov ntxa uas nws tho rau nws hauv Davi lub nroog. Lawv muab nws lub cev tuag tso rau saum lub txaj uas pleev cov tshuaj tsw qab puv nkaus uas yog tus Kws tov tshuaj twb tov cia lawd. Thiab lawv rauv ib cub tawg loj heev ua koob meej rau nws.