16

Axa hab Npeehanta cog lug sws raug zoo

(1Vntx. 15:17-24)

1Xyoo peb caug rau kws Axa ua vaajntxwv kaav mas cov Yixayee tug vaajntxwv Npa‑asa tuaj ua rog rua cov Yuta. Nwg ua lub moos Lama lug taav kev tsw pub ib tug nkaag moog cuag tau cov Yuta tug vaajntxwv Axa hab tsw pub ib tug tawm tau. 2Tes Axa txawm muab tej nyaj tej kub huv tej txhaab Yawmsaub lub tuam tsev hab huv vaajntxwv lub tsev ib txha xaa moog rua Alaa tug vaajntxwv Npeehanta kws nyob huv lub nroog Ntamaxaka, hab has tas, 3“Thov koj nrug kuv cog lug sws raug zoo ib yaam le kuv txwv hab koj txwv txeev ua lug lawd. Kuv xaa cov nyaj hab kub nuav tuaj rua koj es thov koj moog rhuav tej lug kws nrug Yixayee tug vaajntxwv Npa‑asa cog lug sws raug zoo lawd tseg, sub nwg txhad thim tub rog ntawm kuv moog.” 4Tes Npeehanta kuj noog vaajntxwv Axa has. Nwg txawm tso thawj tub rog moog ntaus Yixayee tej moos, mas puab ntaus yeej lub moos Iyoo, Ntaaj, Anpeema‑i, hab tej moos kws khaws hov txhua chaw ca huv Nathali tebchaws huvsw. 5Thaus Npa‑asa nov tej xwm hov, nwg txawm tseg tsw ua lub moos Lama hab tso nwg teg num tseg. 6Tes vaajntxwv Axa txawm coj cov Yuta suavdawg moog muab tej pob zeb hab tej ntoo kws Npa‑asa ua lub moos Lama hov coj lug tswm khu lub moos Kenpa hab Mixapa.
7Thaus ntawd Hanani kws has pum tom hauv ntej tuaj cuag Yuta tug vaajntxwv Axa hab has rua nwg tas, “Vem koj vaam khom Alaa tug vaajntxwv tsw vaam khom Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, yog le nuav Alaa tug vaajntxwv cov tub rog txhad dim huv koj txhais teg lawm. 8Cov tuabneeg Khuj hab cov tuabneeg Linpia tsw yog paab tub rog kws coob kawg muaj tsheb ua rog hab tub rog caij neeg coob kawg lov? Txawm le caag los vem koj vaam khom Yawmsaub, nwg txhad muab puab rua huv koj txhais teg. 9Tsua qhov Yawmsaub moog moog lug lug qhov muag saib ntsoov thoob plawg lub nplajteb sub txhad ua nwg tug fwjchim tshwm lug paab cov kws lub sab xwb rua nwg. Qhov nuav koj ua ruag kawg le, tsua qhov txwj nuav moog koj yuav muaj kev ua rog.” 10Tes Axa txawm chim rua tug kws has pum tom hauv ntej hov txhad muab nwg nteg kaw rua huv tsev lojfaaj, tsua qhov nwg npau tawg heev rua qhov kws tug xwbfwb has le ntawd. Axa kuj tswm txom cov pejxeem qee leej heev rua lub swjhawm hov.
11Axa tej num txwj thaus chiv moog txug thaus kawg mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug Yuta hab Yixayee tej vaajntxwv. 12Xyoo peb caug cuaj kws Axa ua vaajntxwv kaav, nwg txawm mob nwg txhais kwtaw, mas nwg tug mob luj heev tuaj. Txawm yog nwg mob los nwg kuj tsw nrhav Yawmsaub nwg nrhav tej Kws tshuaj paab xwb. 13Axa txawm tuag moog nrug nwg tej laug nyob, nwg tuag rua thaus nwg ua vaajntxwv kaav tau plaub caug ib xyoos. 14Puab muab nwg log rua huv lub qhov ntxaa kws nwg tho rua nwg huv Tavi lub nroog. Puab muab nwg lub cev tuag tso rua sau lub txaaj kws pleev cov tshuaj tsw qaab puv nkaus kws yog tug Kws tov tshuaj tub tov ca lawd. Hab puab rauv ib cub tawg luj heev ua koob meej rua nwg.