16

A-sa chận đứng âm mưu của Ba-ê-sa

1Năm thứ 36 triều vua A-sa, Ba-ê-sa vua Y-sơ-ra-ên đem quân tiến công vào Giu-đa, rồi xây đồn lũy Ra-ma để cắt đứt hệ thống đường sá giao thông của dân Giu-đa. 2A-sa lấy bạc vàng trong kho tàng Đền thờ Chúa và trong ngân khố hoàng cung gửi tặng Bên-ha-đát, vua Sy-ri, tại thủ đô Đa-mách và yêu cầu: 3“Hai nước ta hãy lập minh ước với nhau như các bậc tiên đế hai nước ta đã làm. Đây, tôi xin gửi tặng nhà vua bạc vàng. Vậy xin bãi bỏ minh ước với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên, buộc nó rút quân khỏi đất nước tôi!" 4Bên-ha-đát chấp thuận đề nghị ấy, và ra lệnh cho các tướng đem quân tiến công vào đất Y-sơ-ra-ên, chiếm đóng các thành phố Y-giôn, Đan, A-bên Ma-im và các thành phố dùng làm kho tàng trong xứ Nép-ta-li. 5Được tin dữ ấy, Ba-ê-sa liền ngưng ngay công tác xây đồn lũy Ra-ma và bãi bỏ kế hoạch phá hoại nước Giu-đa. 6Vua A-sa huy động toàn dân đi chở đá và gỗ mà Ba-ê-sa bỏ lại tại Ra-ma đem về kiến thiết hai thành phố Ghi-ba và Mích-ba. 7Lúc ấy, nhà tiên tri Ha-na-ni đến yết kiến A-sa, vua Giu-đa, và trách rằng: "Vì bệ hạ nhờ cậy vua Sy-ri thay vì nương cậy Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của bệ hạ, nên quân đội Sy-ri đã thoát khỏi tay bệ hạ. 8Quân đội Ê-ti-ô-pi và quân đội Ly-bi không phải hùng cường và đông đảo sao? Chiến xa và kỵ binh của chúng nhiều và mạnh là thế, mà khi bệ hạ nương nhờ Chúa Hằng Hữu, Ngài liền nạp chúng vào tay bệ hạ. 9Vì mắt Chúa Hằng Hữu nhìn qua nhìn lại khắp thế giới, sẵn sàng bày tỏ quyền lực vô song của Ngài cho những người giữ lòng chung thủy với Ngài. Trong vụ này bệ hạ hành động thật dại dột; vì thế, từ nay bệ hạ sẽ phải lâm vào nhiều cuộc chiến tranh!" 10Vua A-sa nổi giận lôi đình khi nghe lời trách móc của tiên tri, bắt nhà tiên tri đưa vào ngục tra tấn. Đồng thời, vua A-sa cũng đàn áp một số người khác trong nhân dân.
11Tất cả các hành động của A-sa từ đầu đến cuối đều được ghi vào sử ký các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 12A-sa bị đau chân vào năm thứ 39 triều mình, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Trong cơn bệnh tật, A-sa lại không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ nhờ các y sĩ cứu chữa.
13A-sa qua đời vào năm thứ 41 của triều mình và được an táng trong lăng tẩm vua đã xây cất cho mình trong thành Đa-vít. Trước khi an táng, người ta đặt linh cửu vua trên long sàng phủ đầy hương liệu và hương thảo với nhiều loại dầu thơm biệt chế pha trộn với nhau đúng theo kỷ thuật, rồi đốt nhiều hương liệu trong một buổi lễ rất long trọng.