1

1Ximoos Petus uas yog Yexus Khetos tus qhev thiab tus tubtxib hais mus rau cov uas tau txais txojkev ntseeg uas tsim txiaj kawg nkaus ib yam li peb ntawm Yexus Khetos uas yog peb tus Vajtswv thiab tus Cawmseej txojkev ncaj ncees. 2Thov txojkev hlub thiab txojkev siab tus tsav ntxiv rau nej ntau zuj zus rau thaum nej paub Vajtswv thiab Yexus uas yog peb tus Tswv.

Vajtswv hu thiab xaiv

3Vajtswv lub hwjchim pub txhua yam rau peb txojsia thiab qhov uas peb ua lub neej hwm Vajtswv, vim yog peb paub tus uas hu peb los koom nws lub hwjchim ci ntsa iab thiab qhov uas nws zoo kawg nkaus. 4Vim yog tej no nws thiaj pub nws tej lus cog tseg uas tsim txiaj kawg thiab loj kawg, mas vim tej lus cog tseg ntawd nej thiaj dim txojkev lwj lam hauv lub ntiajteb uas los ntawm txojkev ntshaw, thiab muaj lub neej zoo ib yam li Vajtswv lub. 5Vim li no nej yuav tsum siv zog kawg nkaus muab txojkev ua zoo kawg nkaus ntxiv rau txojkev ntseeg, thiab muab txojkev paub ntxiv rau txojkev ua zoo, 6thiab muab qhov uas tswj yus tus kheej ntxiv rau kev paub, thiab muab qhov uas ua siab ntev thev ntxiv rau qhov uas tswj tus kheej, thiab muab qhov uas hwm Vajtswv ntxiv rau qhov uas ua siab ntev thev, 7thiab muab qhov uas hlub kwvtij ntxiv rau qhov uas hwm Vajtswv, thiab muab txojkev sib hlub ntxiv rau qhov uas hlub kwvtij. 8Yog tej no nyob hauv nej thiab huaj vam nplua mias, mas tej no yuav ua rau nej tsis nkim zog thiab tawg paj txi txiv rau qhov uas paub peb tus Tswv Yexus Khetos. 9Tus uas tu ncua tej no kuj yog dig muag thiab pom kev tsis tseeb thiab tsis nco tias nws tej kev txhaum thaum ub twb raug muab ntxuav lawm. 10Vim li no, cov kwvtij, nej yuav tsum yimhuab siv zog heev dua qub ua rau qhov uas Vajtswv hu nej thiab xaiv nej nyob ruaj. Yog nej ua li no, tsis muaj ib hnub twg uas nej yuav ntog li, 11thiab yuav muaj txojkev npaj txhij zoo zoo rau nej nkag rau hauv peb tus Tswv Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej lub tebchaws uas nyob mus ib txhis.
12Vim li no txawm yog nej twb paub thiab nyob ruaj hauv txojkev tseeb uas nej tau lawd los kuv yeej yuav niaj hnub ntuas kom nej nco ntsoov txog tej ntawd. 13Thaum kuv tseem muaj txojsia nyob hauv lub cev nqaij tawv, kuv pom tias tsim nyog txhob kom nej nco ntsoov, 14vim kuv paub tias tsis ntev kuv yuav ncaim lub cev no mus raws li peb tus Tswv Yexus Khetos twb qhia meej rau kuv lawd. 15Thiab kuv yuav siv zog ua rau nej nco ntsoov tej no rau thaum kuv ncaim nej mus lawd.

Cov uas pom Khetos lub hwjchim ci ntsa iab

16Thaum peb piav rau nej paub txog peb tus Tswv Yexus Khetos lub hwjchim thiab qhov uas nws yuav rov los, peb tsis yog hais raws li tej dab neeg uas xav tswvyim hais, tiamsis peb qhov muag tau pom nws lub hwjchim meej mom ntag. 17Thaum Yexus tau txais koob meej thiab hwjchim ci ntsa iab ntawm leej Txiv Vajtswv thiab lub suab ntawm lub hwjchim ci ntsa iab uas loj kawg hais txog nws tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws heev.” 18peb kuj hnov lub suab no saum ntuj tuaj, rau thaum peb nrog nws nyob saum lub roob dawb huv ntawd.
19Thiab peb tuav cov xibhwb cev Vajtswv lus tej lus ruaj dua. Yog nej muab siab rau tej lus ntawd kuj zoo vim tej lus ntawd zoo yam li lub teeb uas ci hauv qhov chaw tsaus ntuj, mus txog kaj ntug es lub hnub qub toog thaum sawv ntxov tawm tuaj rau hauv nej lub siab. 20Nej yuav tsum nkag siab ua ntej tias tsis muaj leejtwg txhais tau tej lus cev uas nyob hauv Vajtswv txojlus lub ntsiab raws li nws lub siab, 21rau qhov tej lus uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais tsis yog hais raws li neeg xav, tiamsis Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv kav neeg lub siab lawv thiaj hais tej lus uas los ntawm Vajtswv los.