6

1Brei jih jang dôk ti gŭ knông jing hlŭn yap phung khua diñu năng kơ jih klei mpŭ, čiăng kơ arăng amâo dlao wač ôh kơ anăn Aê Diê leh anăn kơ klei mtô klei đăo. 2Tơdah khua diñu jing phung đăo, đăm brei phung hlŭn anăn bi êmut kơ khua diñu ôh, kyuadah diñu jing ayŏng adei hlăm klei đăo. Ƀiădah brei diñu mă bruă kơ khua diñu jăk hĭn, kyuadah phung mâo klei tŭ dưn mơ̆ng bruă diñu jing phung đăo leh anăn phung Aê Diê khăp.

Klei Mtô Soh leh anăn Klei Mdrŏng Sĭt

 Mtô leh anăn mtrŭt brei arăng mă bruă anăn. 3Tơdah sa čô mtô klei mkăn leh anăn amâo tŭ ôh klei blŭ sĭt mơ̆ng Khua Yang drei Yêsu Krist leh anăn klei mtô djŏ tui si klei thâo mpŭ kơ Aê Diê, 4ñu bŏ hŏng klei mgao, leh anăn ñu amâo thâo sa mta klei ôh. Ñu mâo ai tiê khăp bi kdơ̆ng leh anăn bi tăng kyua boh blŭ. Klei anăn bi truh klei nač, klei bi mbha phung, klei mčeh, klei đing jhat, 5leh anăn klei bi msao ti krah phung mnuih mâo klei mĭn soh jhat amâo thâo săng klei sĭt nik ôh, leh anăn mĭn kơ klei mpŭ kơ Aê Diê jing êlan arăng dưi ƀơ̆ng prăk. 6Mâo lu klei tŭ dưn mơ̆ng klei mpŭ kơ Aê Diê mbĭt hŏng ai tiê mơak. 7Kyuadah drei amâo tuôm djă ba sa mta mnơ̆ng ôh kơ lăn ala, leh anăn kăn drei dưi mă ba sa mta mnơ̆ng rei mơ̆ng lăn ala. 8Ƀiădah tơdah drei mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn čhiăm ao, hŏng mnơ̆ng anăn drei srăng dôk mơak. 9Bi phung čiăng jing mdrŏng lĕ hlăm klei mplư, djŏ kđông, leh anăn mâo lu klei čiăng mluk leh anăn bi knap. Klei anăn atăt mnuih kơ klei rai leh anăn kơ klei luč. 10Kyuadah klei khăp kơ prăk jing agha kơ jih jang klei jhat; leh anăn kyua klei tluh anăn đa đa klah đuĕ leh mơ̆ng klei đăo leh anăn bi truh kơ ai tiê diñu lu klei rŭng ênguôt.

Klei Mtă kơ Y-Timôthê

11Ƀiădah bi ih, ơ mnuih Aê Diê, đuĕ mơ̆ng jih klei anăn; leh anăn tui duah klei kpă ênô, klei mpŭ kơ Aê Diê, klei đăo, klei khăp, klei gĭr, klei êdu êun. 12Bi blah bĕ klei bi blah jăk kyua klei đăo. Djă păn kjăp klei hdĭp hlŏng lar. Kơ klei anăn Aê Diê iêu ih leh hlăk ih hưn jăk klei ih đăo ti anăp lu mnuih hưn bi sĭt. 13 Ti anăp Aê Diê, Pô brei klei hdĭp kơ jih jang mnơ̆ng, leh anăn ti anăp Krist Yêsu, Pô hưn jăk kơ klei đăo ti anăp Pôns Pilat, kâo mtă kơ ih, 14djă pioh bĕ klei mtă hŏng klei doh jăk leh anăn hŏng klei arăng amâo dưi ƀuah ôh, tơl truh hruê Khua Yang drei Yêsu Krist srăng bi êdah. 15Ñu srăng bi êdah djŏ ênuk Ñu tui si Aê Diê, knŏng hjăn Ñu jing Pô Kiă Kriê mâo klei jăk jĭn, Mtao kơ phung mtao, leh anăn Khua Yang kơ phung khua yang, 16knŏng hjăn Ñu yơh mâo klei amâo thâo djiê, leh anăn dôk hlăm klei mngač arăng amâo dưi nao giăm, Pô mnuih amâo tuôm ƀuh ôh, kăn dưi ƀuh rei. Kơ Ñu yơh brei klei mpŭ leh anăn klei myang hlŏng lar. Amen.
17Mtă bĕ kơ phung mdrŏng hŏng mnơ̆ng lăn ala anei, đăm brei diñu jing mgao ôh amâodah čang hmăng kơ klei mdrŏng amâo sĭt ôh, ƀiădah čang hmăng kơ Aê Diê, Pô brei kơ drei êbeh dlai djăp mta mnơ̆ng dưi bi mơak kơ drei. 18Mtă kơ diñu ngă jăk, jing mdrŏng hlăm bruă jăk, jing kmah leh anăn thâo bi mbha kơ arăng. 19Snăn diñu mkăm kơ diñu pô atur jăk leh anăn kjăp kơ ênuk êdei, čiăng kơ diñu dưi djă păn klei hdĭp sĭt nik.
20Ơ Y-Timôthê, mgang bĕ bruă Aê Diê jao leh kơ ih. Hngah kơ klei mtô hơăi mang leh anăn klei bi tăng tui si arăng soh pia jing klei thâo săng. 21Kyuadah hŏng klei đa đa tŭ leh klei anăn, diñu lui wir leh klei đăo.
 Brei klei pap dôk mbĭt hŏng diih.