6

1Abih bang ƀing đaŏ kơnang, jing ƀing hlŭn, brơi kơ ƀing gơñu khŏm thâo pơpŭ pơyom hlo̱m ƀo̱m kơ khua gơñu yơh, kiăng kơ ƀing arăng ƀu pơhiăp pơruai sat hĭ ôh kơ anăn Ơi Adai laih anŭn kơ tơlơi ƀing ta pơtô pơhrăm kơ tơlơi Ơi Adai. 2Bơ kơ ƀing hlơi pô hơmâo ƀing khua gơñu ăt jing ƀing đaŏ mơ̆n, brơi kơ ƀing gơñu anăm pơrơđah kơƀah hĭ tơlơi pơpŭ pơyom kơ ƀing khua gơñu ôh, yuakơ ƀing khua gơñu ăt jing ƀing ayŏng adơi đaŏ mơ̆n. Kơđai glaĭ, ƀing gơñu khŏm mă bruă lu hloh dơ̆ng yuakơ ƀing tŭ mă tơlơi tŭ yua mơ̆ng bruă mơnuă gơñu anŭn jing ƀing đaŏ, laih anŭn jing ƀing mơnuih ƀing gơñu khăp biă mă. Anŭn yơh jing hơdôm mơta tơlơi ih khŏm pơtô pơhrăm laih anŭn pơtrŭt kơ ƀing gơñu kiăng kơ tui gưt.

Tơlơi Khăp Kơ Prăk

3Hlơi pô pơtô pơhrăm hơdôm tơlơi ƀu sĭt laih anŭn ƀu tŭ ư ôh hăng tơlơi pơtă sĭt jing tơlơi Khua Yang Yêsu Krist ta pơtô laih wơ̆t hăng tơlơi kơčrâo brơi pơkŏn kiăng kơ pơpŭ kơ Ơi Adai, 4ñu anŭn jing pô pơgao pơang laih anŭn ƀu thâo hluh hơget jing djơ̆ ôh. Ñu anŭn khăp pơrơjăh hăng pơgăl đôč đač kơ tơlơi hơdôm boh hiăp ƀu yom pơphan. Anŭn jing tơlơi pơtơbiă rai ƀlah moăñ, tơlơi pơhiăp brŏk, tơlơi pơhiăp sat kơ arăng, laih anŭn tơlơi pơmĭn kơ tơlơi ƀing arăng jing ƀing ngă soh, 5laih anŭn ƀing gơñu pơrơdjơ̆ nanao tŏng krah tơdruă laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn sat ƀai laih anŭn ƀu thâo hluh tơlơi sĭt ôh. Ƀing gơñu pơmĭn tơlơi pơtô pơblang kơ tơlơi Ơi Adai jing hơdră jơlan kơnơ̆ng kiăng kơ hơmâo prăk đôč.
6Samơ̆ ngă tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai laih anŭn tŭ yap djŏp hăng tơlơi ƀing ta hơmâo jing pơkơmlai kơ ƀing ta prŏng prin yơh. 7Ƀing ta ƀu dưi ba mŭt hơget ôh amăng lŏn tơnah anai, laih anŭn ƀing ta ăt ƀu dưi djă̱ ba hơget lơi mơ̆ng anŭn. 8Samơ̆ tơdah ƀing ta hơmâo gơnam ƀơ̆ng hăng sum ao, ƀing ta či tŭ djŏp yơh hăng gơnam anŭn. 9Ƀing mơnuih kiăng kơ jing pơdrŏng jing tŭ plư hĭ kiăng kơ ngă soh laih anŭn kar hăng tơlơi tŭ djơ̆ hĭ amăng sa boh čơđo̱ng yơh, ƀing gơñu ngă lu mơta tơlơi mlŭk mơgu hăng tơlơi amoaih kluh jing tơlơi či pơrăm hăng pơrai hĭ ƀing gơñu. 10Ƀing mơnuih jing ƀing amoaih khăp kiăng kơ hơmâo lu prăk, ngă abih bang djuai tơlơi sat ƀai kiăng hơmâo. Hơmâo đơđa mơnuih, kiăng kơ hơmâo prăk đơi, hơmâo lui hĭ laih tơlơi đaŏ kơnang kơ hơdôm tơlơi pơtô pơhrăm kơ tơlơi Krist laih anŭn hơmâo ngă hĭ laih kơ gơñu pô tŭ gleh tơnap amăng lu hơdră jơlan.

Tơlơi Paul Pơtă Kơ Timothe

11Samơ̆ bơ kơ ih, Ơ Timothe, jing mơnuih lŏm kơ Ơi Adai, brơi kơ ih lui hĭ anăm ngă ôh abih bang khul tơlơi sat anŭn laih anŭn kơñăm bĕ ƀơi tơlơi ngă tơpă hơnơ̆ng, hơdip hơdơ̆ng bĕ tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng, đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn khăp kơ ƀing arăng, tŏ tui gưt tui Ñu hăng jing tơdu rơun hăng ƀing arăng. 12Ngă kơtang bĕ tui hăng tơlơi ih đaŏ kơnang. Tŏ tui ngă tui anŭn bĕ laih anŭn Ơi Adai či pơkơjăp brơi kơ ih kơ tơlơi ih či hơdip hăng Ñu hlŏng lar. Ơi Adai ruah mă laih ih laih anŭn, ƀơi anăp lu mơnuih, ih ngă gơ̆ng jơlan laih hiam klă kơ tơlơi ih đaŏ kơnang kơ Krist. 13Ƀơi anăp Ơi Adai, jing Pô ngă kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng hơdip laih anŭn ƀơi anăp Krist Yêsu, jing Pô ngă gơ̆ng jơlan laih ƀơi anăp Pontius Pilat hăng tơlơi pơhaih hiam klă, kâo pơđar kơ ih 14kiăng kơ tui gưt tơlơi Ơi Adai pơđar laih kơ ih kiăng kơ ngă tơl truh hrơi Khua Yang Yêsu Krist ta či trŭn rai dơ̆ng, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơhiăp ƀuăh kơ ih kơ tơlơi ngă soh. 15Krist či rai ƀơi hrơi Ơi Adai hơmâo ruah laih. Ơi Adai, jing Pô arăng bơni hiam laih anŭn kơnơ̆ng ha čô jing Pô git gai abih bang mơta tơlơi, jing Pơtao kơ abih bang pơtao laih anŭn Khua kơ abih bang khua yơh. 16Kơnơ̆ng ha čô Ơi Adai đôč yơh ƀu či djai ôh laih anŭn hơdip amăng tơlơi bơngač ƀu hơmâo hlơi pô dưi nao jĕ ôh, jing Pô arăng ƀu hơmâo ƀuh djơ̆ ôh laih anŭn kŏn dưi ƀuh lơi. Arăng či pơpŭ pơyom kơ Ñu laih anŭn Ñu či git gai dưi mơyang hlŏng lar yơh. Amen.
17Pơđar bĕ kơ ƀing pơdrŏng săh kơ dram gơnam ƀơi lŏn tơnah anai kơ tơlơi anăm ƀing gơñu pơgao pơang ôh laih anŭn kŏn čang rơmang lơi kơ mŭk dram jing tơlơi ƀu dŏ kơjăp ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing gơñu čang rơmang bĕ kơ Ơi Adai, jing Pô pơdrŏng săh pha brơi kơ ƀing ta djŏp mơta ƀing ta hơmâo kiăng kơ ƀing ta mơak yua gơnam anŭn. 18Pơđar bĕ kơ ƀing gơñu kiăng kơ ngă hiam klă kơ ƀing arăng bă blai laih anŭn jing hĭ bĕ čơmah tŭ ư kiăng kơ pơpha brơi hăng ƀing arăng. 19Amăng hơdră jơlan anŭn yơh, ƀing gơñu či pơkom pioh kơ rơnŭk pơanăp gơnam kar hăng mŭk dram kơ gơñu pô laih anŭn kar hăng sa boh atur kơjăp, kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơdip, jing tơlơi hơdip sĭt yơh.
20Ơ Timothe, ngă tŏng ten bĕ hơdôm tơlơi Ơi Adai hơmâo jao laih kơ ih kiăng kơ ngă. Anăm hơmư̆ tui ƀing mơnuih jing ƀing pơhiăp khul tơlơi đôč đač ƀu thâo kơkuh pơpŭ ôh kơ Ơi Adai. Ƀing gơñu yap gơñu pô jing rơgơi, samơ̆ anŭn jing tơlơi ƀu sĭt ôh. 21Đơđa mơnuih hơmâo đaŏ kơnang laih kơ tơlơi pơtô pơhrăm soh anŭn laih anŭn hơnăl tuč ƀing gơñu hơmâo lui hĭ laih tơlơi đaŏ kơnang kơ tơlơi pơtô pơhrăm sĭt.
 Kâo iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai či tŏ tui ngă tơlơi hiam klă kơ ƀing gih.