6

1Cia txhua tus uas nyob hauv tus qab quab uas ua qhev suav tias lawv tus lospav yog tus uas tsim nyog hwm kawg, kom Vajtswv lub npe thiab tej lus qhia thiaj tsis raug saib tsis taus. 2Cov qhev uas tus lospav yog ib tug ntseeg, kuj tsis txhob saib tsis taus tus lospav rau qhov ob tog puavleej yog kwvtij lawm. Tiamsis lawv yuav tsum yimhuab ua haujlwm zoo rau tus lospav vim tias tus lospav uas tau txiaj ntsig ntawm cov tub qhe ntawd yog tus uas ntseeg thiab ntxim hlub. Cia li qhuab qhia thiab ntuas zaj no.

Kev nplua nuj

3Yog leejtwg qhia txawv tej no thiab tsis pom zoo raws li tej lus raug cai uas peb tus Tswv Yexus Khetos qhia thiab tej lus qhia uas hum Vajtswv txojkev, 4kuj yog nws khav theeb thiab tsis paub dabtsi li. Nws nyiam sib cav sib ceg dhau cai thiab sib cam rau tej nyuag lo lus uas ua rau muaj kev sib khib, sib faib, xyav luag moo, pheej xav tias luag phem, 5thiab ua rau cov neeg uas xav phem thiab tsis muaj txoj tseeb kiag li sib cam. Lawv xav tias qhov uas hwm Vajtswv yog ncauj kev nrhiav tshaj thawj. 6Qhov uas hwm Vajtswv thiab tau kev siab tus kuj yog tau tshaj thawj ntau kawg, 7vim peb tsis tau coj ib yam dabtsi los rau hauv lub ntiajteb, thiab peb yuav coj tsis tau ib yam dabtsi tawm hauv lub ntiajteb mus li thiab. 8Tiamsis yog peb muaj noj muaj hnav peb yuav txaus siab rau tej ntawd. 9Cov uas xav nplua nuj kuj poob rau hauv txojkev dag ntxias thiab mag rooj hlua thiab poob rau hauv txojkev ntshaw ntau yam uas ruam thiab ua kom raug ceeblaj, uas yuav coj mus txog kev liamsim thiab kev puam tsuaj. 10Vim tias qhov uas nyiam nyiaj txiag yog txhua yam kev phem tus cag. Qhov uas ntshaw nyiaj txiag no ua rau qee leej yuam kev ntawm txojkev ntseeg thiab lawv lub siab raug ntau yam kev txom nyem chob.

Povlauj qhia Timaute

11Koj uas yog Vajtswv li neeg, cia li khiav kom dhau tej no. Cia li nrhiav txojkev ncaj ncees, kev hwm Vajtswv, kev ntseeg, kev hlub, kev ua siab ntev thev, thiab kev zam xeeb. 12Cia li tawm tsam kawg nkaus rau hauv txojkev ntseeg lub tshav rog. Cia li tuav rawv txojsia ib txhis uas Vajtswv hu koj los txais rau thaum koj yeem lees tib zoo tab meeg ntau leej timkhawv. 13Kuv nkaw lus rau koj tab meeg Vajtswv uas pub txojsia rau txhua yam thiab tab meeg Yexus Khetos uas ua timkhawv lees tib zoo rau ntawm Phauthi‑au Philaj lub xubntiag, 14kom koj tuav rawv tej lus nkaw no huvsi tsis txhob ua ib qho phem thiab tsis muaj chaw thuam li mus txog thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov los. 15Vajtswv yuav ua kom tshwm los rau lub sijhawm uas teem cia, yog Vajtswv uas tsim nyog qhuas, thiab yog tib tug uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog ib tsoom vajntxwv tus Vajntxwv thiab yog cov uas muaj hwjchim tus Tswv, 16yog tib tug uas tsis txawj tuag, thiab nyob hauv qhov kaj tsis muaj leejtwg mus tau ze thiab tsis muaj leejtwg txeev pom thiab pom tsis tau. Thov kom nws tau koob meej thiab hwjchim tswjhwm mus ib txhis. Amee.
17Hais txog cov uas nplua nuj tiam no, koj cia li nkaw lus rau lawv kom tsis txhob khav theeb thiab tsis txhob vam tej nyiaj txiag uas tsis ruaj khov tiamsis vam Vajtswv uas pub txhua yam nplua mias rau peb kom peb thiaj muaj siab xyiv fab. 18Cia li nkaw lus kom lawv ua zoo, thiab ua tes haujlwm zoo ntau kawg, thiab ua lub siab dav zoo siab faib rau luag. 19Qhov uas ua li ntawd yog khaws qhov txhia chaw cia ua lub chaw tiag ruaj khov rau tom hauv ntej, kom lawv thiaj tuav tau txojsia, yog txojsia uas tseeb.
20Timaute 'e, cia li tuav rawv tej uas twb muab cob rau koj lawm. Cia li zam tej lus tsis muaj qabhau uas saib tsis taus Vajtswv thiab tej lus sib cam uas luag xav yuam kev tias yog kev txawj ntse. 21Muaj qee leej lees yuav tej kev txawj ntse ntawd thiaj yuam kev ntawm txojkev ntseeg.
 Thov Vajtswv txojkev hlub nrog nraim nej.