6

1Ca txhua tug kws nyob huv qaab tug quab kws ua qhev suav tas puab tug lospaav yog tug kws tswm nyog fwm kawg, sub Vaajtswv lub npe hab tej lug qha txhad tsw raug saib tsw taug. 2Cov qhev kws tug lospaav yog ib tug ntseeg, kuj tsw xob saib tsw taug tug lospaav tsua qhov ob tog puavleej yog kwvtij lawm. Tassws puab yuav tsum yimfuab ua num zoo rua tug lospaav vem tas tug lospaav kws tau txaj ntswg ntawm cov tub qhe hov yog tug kws ntseeg hab ntxwm hlub. Ca le qhuab qha hab ntuag zaaj nuav.

Kev nplua nuj

3Yog leejtwg qha txawv tej nuav hab tsw pum zoo lawv le tej lug raug cai kws peb tug Tswv Yexu Kheto qha hab tej lug qha kws hum Vaajtswv txujkev, 4kuj yog nwg khaav theeb hab tsw paub daabtsw le. Nwg nyam sws caav sws tshe dhau cai hab sws caam rua tej nyuas lu lug kws ua rua muaj kev sws khib, sws faib, xyaav luas moo, pheej xaav tas luas phem, 5hab ua rua cov tuabneeg kws xaav phem hab tsw muaj txuj tseeb hlo le sws caam. Puab xaav tas qhov kws fwm Vaajtswv yog ncauj kev nrhav tshaaj thawj. 6Qhov kws fwm Vaajtswv hab tau kev sab tug kuj yog tau tshaaj thawj ntau kawg, 7vem peb tsw tau coj ib yaam daabtsw lug rua huv lub nplajteb, hab peb yuav coj tsw tau ib yaam daabtsw tawm huv lub nplajteb moog le hab. 8Tassws yog peb muaj noj muaj naav peb yuav txaus sab rua tej ntawd. 9Cov kws xaav nplua nuj kuj poob rua huv txujkev daag ntxag hab maag rooj hlua hab poob rua huv txujkev ntshaw ntau yaam kws ruag hab ua kuas raug ceblaaj, kws yuav coj moog txug kev lamswm hab kev puam tsuaj. 10Vem tas qhov kws nyam nyaj txag yog txhua yaam kev phem tug caag. Qhov kws ntshaw nyaj txag nuav ua rua qee leej yuam kev ntawm txujkev ntseeg hab puab lub sab raug ntau yaam kev txom nyem chob.

Povlauj qha Timaute

11Koj kws yog Vaajtswv le tuabneeg, ca le tswv kuas dhau tej nuav. Ca le nrhav txujkev ncaaj nceeg, kev fwm Vaajtswv, kev ntseeg, kev hlub, kev ua sab ntev thev, hab kev zaam xeeb. 12Ca le tawm tsaam kawg nkaus rua huv txujkev ntseeg lub tshaav rog. Ca le tuav rawv txujsa ib txhws kws Vaajtswv hu koj lug txais rua thaus koj yeem leeg tuab zoo taab meeg ntau leej timkhawv. 13Kuv nkaw lug rua koj taab meeg Vaajtswv kws pub txujsa rua txhua yaam hab taab meeg Yexu Kheto kws ua timkhawv leeg tuab zoo rua ntawm Phauthi‑au Philaj lub xubndag, 14kuas koj tuav rawv tej lug nkaw nuav huvsw tsw xob ua ib qho phem hab tsw muaj chaw thuaj le moog txug thaus peb tug Tswv Yexu Kheto tshwm lug. 15Vaajtswv yuav ua kuas tshwm lug rua lub swjhawm kws teem ca, yog Vaajtswv kws tswm nyog qhuas, hab yog tuab tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, yog ib tsoom vaajntxwv tug Vaajntxwv hab yog cov kws muaj fwjchim tug Tswv, 16yog tuab tug kws tsw txawj tuag, hab nyob huv qhov kaaj tsw muaj leejtwg moog tau ze hab tsw muaj leejtwg txeev pum hab pum tsw tau. Thov kuas nwg tau koob meej hab fwjchim tswjfwm moog ib txhws. Amee.
17Has txug cov kws nplua nuj tam nuav, koj ca le nkaw lug rua puab kuas tsw xob khaav theeb hab tsw xob vaam tej nyaj txag kws tsw ruaj khov tassws vaam Vaajtswv kws pub txhua yaam nplua quas mag rua peb sub peb txhad muaj sab xyiv faab. 18Ca le nkaw lug kuas puab ua zoo, hab ua teg num zoo ntau kawg, hab ua lub sab daav zoo sab faib rua luas. 19Qhov kws ua le ntawd yog khaws
hov txhua chaw ca ua lub chaw tag ruaj khov rua tom hauv ntej, sub puab txhad tuav tau txujsa, yog txujsa kws tseeb.
20Timaute 'e, ca le tuav rawv tej kws tub muab cob rua koj lawm. Ca le zos tej lug tsw muaj qaabhau kws saib tsw taug Vaajtswv hab tej lug sws caam kws luas xaav yuam kev tas yog kev txawj ntse. 21Muaj qee leej leeg yuav tej kev txawj ntse hov txhad yuam kev ntawm txujkev ntseeg.
 Thov Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim mej.