1

Lời đạt và chào thăm

1 Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!