1

1Hră mơ̆ng Paul, Silas laih anŭn Timothe.
 Čih mơit kơ ƀing Sang Ơi Adai pơ plei prŏng Thessalonikê, jing ƀing mơnuih lŏm kơ Ơi Adai Ama, laih anŭn kơ Khua Yang Yêsu Krist.
 Rơkâo tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ƀing gih.

Tơlơi Hơdơr Bơni Yuakơ Tơlơi Đaŏ Kơnang Ƀing Thessalonikê

2Ƀing gơmơi nanao bơni kơ Ơi Adai pơmĭn ƀlơ̆ng kơ abih bang ƀing gih laih anŭn ƀing gơmơi hơdơr iâu laĭ kơ ƀing gih yơh. 3Ƀơi anăp Ơi Adai, Ama ta, ƀing gơmơi tŏ tui nanao hơdơr kơ bruă gih pơtơbiă rai yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang, tơlơi bruă gih ngă laih yua mơ̆ng tơlơi khăp laih anŭn tơlơi gir run gih yơh dŏ kơjăp yua mơ̆ng tơlơi čang rơmang amăng Khua Yang Yêsu Krist ta.
4Ơ ƀing ayŏng amai adơi Ơi Adai khăp hơi, ƀing gơmơi thâo kơ tơlơi Ñu hơmâo ruah mă laih ƀing gih, 5yuakơ tơlơi pơthâo hiam ƀing gơmơi ba truh pơ ƀing gih ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hăng hơdôm boh hiăp đôč ôh, samơ̆ hăng tơlơi dưi mơyang laih anŭn hăng Yang Bơngăt Hiam laih anŭn hăng tơlơi pơpư̆ pơgơi pran jua biă mă. Ƀing gih thâo laih kơ tơlơi hlơi ƀing gơmơi jing laih tơdang ƀing gơmơi hơdip laih amăng ƀing gih yuakơ tơhơnal tơlơi hiam kơ ƀing gih yơh. 6Laih anŭn ƀing gih jing hĭ ƀing hla tui ƀing gơmơi laih anŭn ăt hla tui Khua Yang mơ̆n. Wơ̆t tơdah ƀing gih bưp djơ̆ tơlơi tơnap tap biă mă, samơ̆ ƀing gih tŭ ju̱m boh hiăp hăng tơlơi mơak mơai Yang Bơngăt Hiam pha brơi kơ ƀing gih. 7Tui anŭn yơh, ƀing gih jing hĭ tơlơi hơmutu hiam kơ abih bang ƀing đaŏ amăng kwar čar Makedonia laih anŭn amăng kwar čar Akhaia. 8Boh hiăp Khua Yang lar hyu mơ̆ng ƀing gih ƀu djơ̆ kơnơ̆ng amăng kwar čar Makedonia hăng amăng kwar čar Akhaia ôh, yuakơ tơlơi đaŏ kơnang gih amăng Ơi Adai anŭn arăng hơmư̆ laih amăng djŏp djang anih. Hơnŭn yơh, ƀing gơmơi ƀu kiăng pơruai hơget gĕt ôh, 9yuakơ ƀing mơnuih amăng kwar anŭn hơmâo pơrơđah rơđah rơđo̱ng laih kơ tơlơi tŭ ju̱m klă djrưng ƀing gih ngă laih kơ ƀing gơmơi. Ƀing gơñu pơruai hiư̆m ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ Ơi Adai mơ̆ng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah kiăng kơ mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai hơdip hăng sĭt, 10laih anŭn kiăng kơ dŏ tơguan kơ Ană Ñu mơ̆ng adai adih, jing Pô pơhơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, anŭn jing Yang Yêsu, jing Pô pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng tơlơi hil ƀrŭk či truh tơdơi adih.