1

1Povlauj, Xivana thiab Timaute hais lus mus rau pawg ntseeg hauv lub moos Thexalaunika uas nyob hauv leej Txiv Vajtswv thiab hauv tus Tswv Yexus Khetos. Thov Vajtswv txojkev hlub thiab txojkev siab tus nrog nraim nej.

Cov Thexalaunika kev ntseeg

2Peb ua Vajtswv tsaug txog nej txhua tus txhua lub sijhawm thiab thaum thov Vajtswv peb kuj thov txog nej thiab. 3Peb nco tab meeg Vajtswv uas yog peb leej Txiv lub xubntiag txog nej txojkev ntseeg uas ua haujlwm tshwm los thiab nco txog nej txojkev hlub uas rau siab ua haujlwm hnyav thiab qhov uas nej muaj siab ntev thev vim muaj chaw vam hauv peb tus Tswv Yexus Khetos. 4Cov kwvtij uas Vajtswv hlub, peb yeej paub tias nws twb xaiv nej cia lawm, 5vim txoj xov zoo uas peb qhia tuaj txog nej, tsis yog tuaj lo lus qhuav xwb tiamsis muaj hwjchim thiab muaj Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv thiab muaj kev ruaj siab puv npo. Nej kuj paub tias peb ua neeg zoo li cas rau hauv nej vim yog saib rau nej. 6Thiab nej kuj ua raws li kuv thiab ua raws li tus Tswv. Txawm yog nej raug kev txom nyem ceeblaj, los nej tseem muaj siab xyiv fab ntawm Vaj Ntsuj Plig mloog txoj xov zoo. 7Vim li no nej thiaj ua yam ntxwv zoo rau cov uas ntseeg sawvdaws hauv lub xeev Makhedaunia thiab lub xeev Akhaya. 8Vajtswv tej lus nrov nto moo ntawm nej mus tsis yog rau hauv lub xeev Makhedaunia thiab Akhaya xwb tiamsis nej txojkev ntseeg Vajtswv nrov nto moo mus txog txhua qhov, tsis tag peb yuav hais dabtsi li lawm. 9Vim tias cov neeg ntawd piav tias nej tau txais peb zoo npaum li cas diam thiab piav txog qhov uas nej tau tso tej dab mlom tseg tig los cuag Vajtswv thiab ua koom tu tus tseem Vajtswv uas muaj txojsia nyob, 10thiab tos rawv Vajtswv tus Tub uas yuav los saum ntuj los, yog tus uas Vajtswv tsa ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, yog Yexus uas cawm peb dim Vajtswv tej kev npau taws uas yuav muaj los tom hauv ntej.