27

Cov kws ua thawj kaav tub rog

1Nuav yog cov Yixayee tej npe, yog cov thawj huv cov quas cum, cov thawj kaav ib txheeb leej cov thawj kaav ib puas leej hab tej num tswv kws paab vaajntxwv tu daag num kws ntswg txug tej paab tub rog kws sws hloov zuv tebchaws. Txhua txhua lub hli huv ib xyoos mas ib lub hlis ib paab kws moog ua num muaj ob vaam plaub txheeb leej.
2Paab ib zuv lub ib hlis mas yog Xanti‑ee tug tub Yasaunpe‑aa ua tug kws kaav. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 3Nwg yog Peles caaj ceg hab ua tug thawj kaav cov thawj tub rog huvsw rua lub ib hlis. 4Ntauntai kws yog cum Ahau‑a ua tug kws kaav paab kws zuv lub ob hlis. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 5Tug thawj kws kaav paab peb rua lub peb hlis yog pov thawj Yehauyanta tug tub Npenaya. Nwg ua tug thawj hab nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 6Tug Npenaya nuav yog ib tug huv paab peb caug tug tuam leem hab nwg yog tug thawj kaav paab peb caug leej hov. Nwg tug tub Amixanpa yog tug kws saib nwg paab tub rog. 7Yau‑a tug kwv Axahee ua tug kaav paab plaub rua lub plaub hlis. Thaus dua nwg lawd nwg tug tub Xenpantiya sawv nwg chaw kaav puab. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 8Tug thawj kaav paab tswb rua lub tswb hlis yog Saahu kws yog Ixaha cum. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 9Tug thawj kaav paab rau rua lub rau hli yog Ila kws yog Ikhe huv moos Thekhau‑a tug tub. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 10Tug thawj kaav paab xyaa rua lub xyaa hli yog Helexi kws yog tuabneeg huv moos Pelau yog xeem Efa‑i. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 11Tug thawj kaav paab yim rua lub yim hli yog Xinpekhai kws yog Husa cum huv Xelag caaj ceg. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 12Tug thawj kaav paab cuaj rua lub cuaj hlis yog Anpiyexaw huv lub moos Anathau yog xeem Npeeyamee. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 13Tug thawj kaav paab kaum rua lub kaum hli yog Mahalai huv lub moos Nethaufa yog Xelag caaj ceg. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 14Tug thawj kaav paab kaum ib rua lub kaum ib hlis yog Npenaya huv lub moos Pilathoo xeem Efa‑i. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej. 15Tug thawj kaav paab kaum ob rua lub kaum ob hlis yog Heentai huv lub moos Nethaufa yog Auni‑ee caaj ceg. Nwg paab muaj ob vaam plaub txheeb leej.

Cov thawj huv quas xeem

16Cov thawj kws kaav cov Yixayee txhua xeem yog le nuav. Xeem Lunpee yog Xikhi tug tub Eliyexaw ua tug thawj. Xeem Xime‑oo yog Ma‑akha tug tub Sefathiya. 17Xeem Levi yog Khemu‑ee tug tub Hasanpiya. Aloo caaj ceg yog Xantau. 18Xeem Yuta yog Elihu kws yog Tavi ib tug tijlaug. Xeem Ixakha yog Mikha‑ee tug tub Ooli. 19Xeem Xenpuloo yog Aunpantiya tug tub Isamaya. Xeem Nathali yog Axali‑ee tug tub Yelemau. 20Xeem Efa‑i yog Axaxiya tug tub Hause‑a. Ib nraab xeem Manaxe yog Pentaya tug tub Yau‑ee. 21Ib nraab xeem Manaxe kws nyob huv Kile‑a tebchaws yog Xekhaliya tug tub Intau. Xeem Npeeyamee yog Anaw tug tub Ya‑axi‑ee. 22Xeem Ntaaj yog Yelauhaa tug tub Axalee. Cov nuav yog Yixayee txhua xeem cov thawj. 23Cov kws noob nyoog tsw tau txug neeg nkaum xyoo mas Tavi tsw txheeb npe, tsua qhov Yawmsaub tau cog lug tseg has tas yuav ua kuas cov Yixayee muaj coob yaam le cov nub qub sau nruab ntug. 24Xeluya tug tub Yau‑a chiv suav kuas suav tsw tau taag. Mas kev npau tawg kuj poob rua sau cov Yixayee vem qhov kws puab suav hov, tes txawm tsw sau muaj npaum le caag ca rua huv phoo ntawv kws sau vaajntxwv Tavi le keeb kwm.

Tavi cov num tswv

25Anti‑ee tug tub Amave ua tug kws saib vaajntxwv tej txhaab nyaj, Uxiya tug tub Yaunathaa ua tug saib tej txhaab nyaj huv tej moos hab huv tej zej zog hab huv tej chaw zuv khuav thoob tebchaws. 26Khelu tug tub Exali ua tug kws saib cov kws ua laj ua teb. 27Sime‑i huv lub moos Lama ua tug kws saib tej vaaj txwv maab. Xanti huv lub moos Sefaa ua tug kws saib tej vaaj txwv maab kws ua cawv txwv maab kws yuav khaws ca. 28Npa‑aa Hanaa huv lub moos Kentaw ua tug kws saib cov ntoo aulib hab cov ntoo txwv cua kws nyob ntawm tej pov roob Sefela. Yau‑as ua tug kws saib tej chaw khaws roj. 29Silai kws nyob huv tebchaws Saloo ua tug kws saib tej paab nyuj kws nrhav noj huv Saloo. Alai tug tub Safa ua tug saib tej paab nyuj huv tej nraag taj. 30Aunpi kws yog tuabneeg Isama‑ee ua tug kws saib cov ntxhuav. Yenteya huv lub moos Melaunau ua tug kws saib cov neeg luav. Yaxi kws yog tuabneeg Haka ua tug saib tej paab yaaj paab tshws. 31Cov nuav puavleej yog cov num tswv kws saib txhua yaam kws yog vaajntxwv Tavi le.
32Yaunathaa kws yog Tavi tug yawm laug ua lub chaw sablaaj, yog tug kws muaj taab faab daav hab yog tug tub sau ntawv. Nwg hab Hamauni tug tub Yehi‑ee ua cov kws tu vaajntxwv cov tub. 33Ahithaufee ua vaajntxwv lub chaw sablaaj. Husai kws yog Akhi cum ua vaajntxwv tug phoojywg. 34Thaus dhau Ahithaufee mas Npenaya tug tub Yehauyanta hab Anpiyatha ob tug sawv nwg chaw ua num. Yau‑a ua tug thawj kaav vaajntxwv cov tub rog huvsw.