19

Pơtao Dawid Pơblah Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Ammôn

(2 Samuêl 10:1-19)

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, Nahas pơtao ƀing Ammôn djai hĭ laih anŭn ană đah rơkơi ñu Hanun tŏ tui ñu jing pơtao. 2Dawid pơmĭn tui anai, “Kâo či pơrơđah tơlơi hiam klă kơ Hanun ană đah rơkơi Nahas yơh, yuakơ ama ñu hơmâo pơrơđah laih tơlơi hiam klă kơ kâo.” Tui anŭn, Dawid pơkiaŏ nao sa grup ƀing khua moa kiăng pơrơđah tơlơi pap mơñai ñu kơ Hanun yuakơ ama gơ̆ rơngiă anŭn.
 Tơdang ƀing grup Dawid anŭn nao truh pơ Hanun amăng anih lŏn Ammôn kiăng pơrơđah tơlơi pap mơñai kơ ñu,
3ƀing khua djă̱ akŏ čar Ammôn laĭ kơ Hanun pơtao gơñu tui anai, “Hiư̆m pă, ih pơmĭn Dawid pơpŭ kơ ama ih hă, tơl ñu pơkiaŏ rai ƀing mơnuih rai pơ ih kiăng pơrơđah tơlơi pap mơñai? Ƀu djơ̆ ôh, sĭt Dawid pơkiaŏ ƀing gơñu rai pơ ih kiăng kơ hơduah lăng hăng ep kơsem lŏn čar ta yuakơ ñu pơmĭn či wơ̆t glaĭ pơ anai blah pơrai hĭ lŏn čar ta yơh.” 4Tui anŭn, Hanun mă ƀing khua moa Dawid anŭn, yuă kuăh hĭ sămkrah blâo ka̱ng ƀing gơ̆, khăt hĭ khul ao ƀơi tŏng krah klon ƀing gơ̆ laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơ̆ yơh.
5Ƀing khua moa Dawid anŭn ƀu wơ̆t glaĭ ôh. Ƀing gơñu mlâo biă mă yuakơ ƀing arăng kuăh hĭ laih blâo ka̱ng gơñu. Tui anŭn, tơdang arăng rai laĭ pơthâo kơ Dawid kơ tơlơi anŭn, ñu pơkiaŏ nao ƀing ding kơna pơkŏn kiăng bưp ƀing ding kơna anŭn hăng pơtă kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Dŏ glaĭ bĕ pơ plei Yerêhô tơl blâo ka̱ng gih čă đĭ glông, giŏng anŭn wơ̆t glaĭ pơ anai.”
6Tơdang ƀing Ammôn thâo krăn gơñu pô hơmâo jing hĭ laih sa tơlơi ƀâo brŭ kơ adrŏng adŭng Dawid, Hanun laih anŭn ƀing Ammôn mơit nao sa-rơbâo talang amrăk kiăng blơi apăh khul rơdêh aseh wơ̆t hăng ƀing pơgăt rơdêh aseh mơ̆n mơ̆ng ƀing Aram-Naharayim, ƀing Aram-Maakhah laih anŭn mơ̆ng ƀing Zôbah. 7Ƀing gơñu blơi apăh klâopluh-dua-rơbâo khul rơdêh aseh wơ̆t hăng ƀing pơgăt rơdêh aseh ƀing gơñu blơi apăh anŭn, hrŏm hăng pơtao ƀing Maakhah laih anŭn ƀing tơhan ñu mơ̆n rai dŏ jưh ƀơi anih jĕ plei pơnăng Mêdeba. Hlak anŭn, ƀing Ammôn pơƀut glaĭ mơ̆ng khul plei pơnăng gơñu laih anŭn tơbiă kiăng pơblah hăng ƀing Israel yơh.
8Tơdang hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, Dawid pơkiaŏ Yôab tơbiă nao hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan khĭn kơtang ñu. 9Ƀing ling tơhan Ammôn tơbiă rai laih anŭn prap pre kiăng pơblah gah anăp kơ amăng ja̱ng plei pơnăng gơñu pô. Samơ̆ bơ kơ ƀing pơtao hrŏm hăng ƀing ling tơhan gơñu hơmâo rai laih kiăng kơ djru ƀing Ammôn, hơjăn ƀing gơñu đôč yơh hlak prap pre kiăng pơblah amăng tơdron tač.
10Tơdang Yôab ƀuh hơmâo ƀing rŏh ayăt pơblah gah anăp ñu laih anŭn gah rŏng ñu, tui anŭn ñu ruah mă ƀing tơhan kơtang hloh hăng jao brơi kơ ƀing gơ̆ pơgop hăng ñu pô kiăng kơ pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Aram. 11Ñu jao glaĭ ƀing ling tơhan dŏ glaĭ, ñu jao kơ adơi ñu Abisai kiăng kơ pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Ammôn. 12Yôab laĭ hăng adơi ñu anŭn tui anai, “Tơdah ƀing Aram jing kơtang hloh kơ ƀing gơmơi, brơi kơ ƀing gih rai djru pơklaih hĭ ƀing gơmơi hŏ, samơ̆ tơdah ƀing Ammôn kơtang hloh kơ ƀing gih, tui anŭn ƀing gơmơi či nao djru pơklaih hĭ ƀing gih yơh. 13Brơi kơ ƀing ta pơblah khĭn kơtang bĕ yuakơ ană plei ta laih anŭn kơ plei pla Ơi Adai ta. Rơkâo kơ Yahweh ngă hơdôm tơlơi Ñu thâo jing djơ̆ hiam yơh.”
14Giŏng anŭn, Yôab hăng ƀing ling tơhan ñu kơsung tơbiă pơblah hăng ƀing Aram laih anŭn ƀing Aram čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp ƀing Yôab yơh. 15Tơdang ƀing Ammôn ƀuh ƀing Aram čơlah đuaĭ hĭ, ƀing gơñu ăt čơlah đuaĭ hĭ mơ̆n mơ̆ng anăp Abisai adơi Yôab laih anŭn đuaĭ mŭt hĭ gah lăm plei gơñu pô. Tui anŭn, Yôab wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim yơh.
16Tơdơi kơ ƀing Aram ƀuh ƀing gơñu kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Israel, ƀing gơñu pơkiaŏ nao ƀing laĭ pơthâo kiăng iâu pơƀut glaĭ ƀing Aram mơ̆ng gah ngŏ̱ kơ krong prŏng Huphrat dơ̆ng. Sôphak, jing prŏng khua git gai ƀing ling tơhan pơtao Hadadezer yơh, hlak ba akŏ kơ ƀing gơñu.
17Tơdang Dawid hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu pơƀut glaĭ dơ̆ng abih bang ƀing ling tơhan Israel laih anŭn găn krong Yurdan truh pơ gah ngŏ̱ kiăng kơsung tơbiă pơblah hăng ƀing Aram anŭn. Tơdang Dawid tơbiă prap pre laih kiăng pơblah hăng ƀing Aram, ƀing Aram čơdơ̆ng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh. 18Samơ̆ ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp ƀing Israel, laih anŭn ƀing ling tơhan Dawid pơrai hĭ tơjuh-rơbâo čô ƀing pơgăt rơdêh aseh gơñu laih anŭn pă̱-rơbăn čô ƀing ling tơhan gơñu. Ƀing gơñu ăt pơdjai hĭ Sôphak jing khua prŏng git gai ƀing ling tơhan ƀing gơ̆ mơ̆n.
19Tơdang abih bang ƀing hơmâo dŏ laih gah yŭ tơlơi git gai pơtao Hadadezer ƀuh ƀing gơñu hơmâo thuơ hĭ laih kơ ƀing Israel, ƀing gơñu pơjing tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng Dawid laih anŭn dŏ gah yŭ tơlơi git gai ñu yơh.
 Tơdơi kơ anŭn, ƀing Aram ƀu kiăng djru ƀing Ammôn dơ̆ng tah.