26

Y-Đawit Amâo Bi Mdjiê Ôh Y-Sôl Ti Ƀuôn Sip

1 Phung Sip nao kơ Y-Sôl ti ƀuôn Gibêa leh anăn lač, “Amâo djŏ hĕ Y-Đawit đuĕ dăp leh ti kbuôn Hakila tĭng ngŏ Jêsimôn?” 2Snăn Y-Sôl kgŭ leh anăn trŭn nao kơ kdrăn tač Sip mbĭt hŏng tlâo êbâo čô êkei ñu ruah leh mơ̆ng phung Israel, čiăng duah Y-Đawit hlăm kdrăn tač Sip. 3Y-Sôl ngă anôk jưh ti kbuôn Hakila giăm êlan tĭng ngŏ Jêsimôn. Ƀiădah Y-Đawit ăt dôk hlăm kdrăn tač. Leh anăn tơdah ñu ƀuh Y-Sôl tiŏ ñu hlăm kdrăn tač, 4Y-Đawit tiŏ nao phung knuă, leh anăn thâo sĭt nik kơ Y-Sôl truh leh. 5Snăn Y-Đawit kgŭ leh anăn nao kơ anôk Y-Sôl dôk jưh leh; leh anăn Y-Đawit ƀuh anôk Y-Sôl dôk đih, mbĭt hŏng Y-Apner anak êkei Y-Ner, khua kahan ñu. Y-Sôl dôk đih ti krah anôk jưh êjai phung kahan dôk jŭm dar ñu.
6Y-Đawit lač kơ Y-Ahimalek sa čô Hitit leh anăn kơ adei Y-Yôap, Y-Abisai anak êkei Y-Sêruiah, “Hlei srăng trŭn nao mŭt mbĭt hŏng kâo kơ anôk Y-Sôl jưh?” Leh anăn Y-Abisai lač, “Kâo srăng trŭn nao mbĭt hŏng ih.” 7Snăn Y-Đawit leh anăn Y-Abisai nao kơ phung kahan êjai mlam. Y-Sôl dôk đih pĭt ti krah anôk jưh, leh anăn kdrang ñu ktăp hĕ ti lăn ti kŏ ñu đih. Y-Apner leh anăn phung kahan dôk đih jŭm ñu. 8Hlăk anăn Y-Abisai lač kơ Y-Đawit, “Aê Diê jao leh roh ih hlăm kngan ih hruê anei. Snăn ară anei brei kâo pơ̆ng ñu ti lăn hŏng sa bliư̆ ktăp hŏng kdrang, leh anăn amâo tơl dua bliư̆ ôh.” 9Ƀiădah Y-Đawit lač kơ Y-Abisai, “Đăm bi rai ñu ôh, kyuadah hlei dưi yơr kngan ngă kơ pô Yêhôwa trôč leh êa ƀâo mngưi leh anăn amâo jing soh ôh.” 10Leh anăn Y-Đawit lač, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, Yêhôwa pô yơh srăng čăm ñu, amâodah hruê ñu djiê srăng truh, amâodah ñu srăng nao bi blah leh anăn rai tuč. 11 Brei Yêhôwa ghă kâo yơr kngan kâo ngă kơ pô Yêhôwa trôč leh êa ƀâo mngưi. Ƀiădah ară anei mă bĕ kdrang ti kŏ ñu đih, leh anăn čeh êa, leh anăn brei drei đuĕ nao.” 12Snăn Y-Đawit mă kdrang leh anăn čeh êa mơ̆ng kŏ đih Y-Sôl, leh anăn diñu đuĕ nao. Amâo mâo pô ƀuh klei anăn, amâo mâo pô thâo ôh klei anăn, kăn mâo pô hdơr rei, kyuadah jih jang diñu pĭt sơăi, kyuadah Yêhôwa brei diñu pĭt tơl amâo lŏ hdơr ôh.
13Leh anăn Y-Đawit găn nao nah dih leh anăn dôk dơ̆ng kbưi ti čŏng čư̆, taih mơh hŏng anôk Y-Sôl jưh. 14Y-Đawit iêu mthưr kơ phung kahan leh anăn kơ Y-Apner anak êkei Y-Ner, lač, “Ih amâo srăng lŏ wĭt lač hĕ, Y-Apner?” Snăn Y-Apner lŏ wĭt lač, “Hlei ih jing, pô iêu mtao?” 15Leh anăn Y-Đawit lač kơ Y-Apner, “Ih amâo jing sa čô êkei ktang hĕ? Hlei pô jing msĕ si ih hlăm čar Israel? Snăn si ngă ih amâo kiă kriê khua ih mtao? Kyuadah sa čô mnuih ƀuôn sang mŭt čiăng bi rai mtao khua ih. 16Klei ih ngă anei amâo jăk ôh. Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, ih năng kơ klei djiê kyuadah ih amâo răng kriê kơ khua ih ôh, pô Yêhôwa trôč leh êa ƀâo mngưi. Leh anăn ară anei dlăng bĕ, ti kdrang mtao ih, leh anăn čeh êa ti kŏ ñu đih?”
17Y-Sôl thâo kral asăp Y-Đawit leh anăn lač, “Djŏ mơ̆ anei asăp ih, anak êkei kâo Y-Đawit?” Leh anăn Y-Đawit lač, “Asăp kâo yơh, Ơ khua kâo mtao.” 18Leh anăn ñu lač, “Si ngă khua kâo tiŏ dĭng buăl ñu? Kyuadah ya klei kâo ngă leh? Ya klei soh kâo? 19Snăn ară anei brei khua kâo mtao hmư̆ asăp dĭng buăl ñu blŭ. Tơdah jing Yêhôwa yơh mtrŭt leh ih ngă kơ kâo, akâo kơ ñu tŭ mnơ̆ng myơr; ƀiădah tơdah jing phung mnuih, akâo kơ diñu mâo klei tăm pah ti anăp Yêhôwa, kyuadah diñu suôt kâo hruê anei čiăng kơ kâo amâo mâo ôh kdrêč ngăn dưn Yêhôwa, lač, ‘Nao mă bruă bĕ kơ phung yang mkăn.’ 20Snăn ară anei, đăm brei êrah kâo hŏk ti lăn kbưi mơ̆ng anăp Yêhôwa ôh. Kyuadah mtao phung Israel kbiă hriê leh čiăng duah bi luč klei hdĭp kâo, msĕ si arăng tiŏ mnah sa drei păk kra hlăm čư̆.”
21Leh anăn Y-Sôl lač, “Kâo ngă soh leh; lŏ wĭt bĕ Ơ anak êkei kâo Y-Đawit. Kâo amâo srăng lŏ ngă jhat kơ ih ôh, kyuadah klei hdĭp kâo jing yuôm ti anăp ală ih hruê anei. Nĕ anei kâo ngă leh klei mluk, leh anăn kâo ngă soh prŏng snăk.” 22Y-Đawit lŏ wĭt lač, “Nĕ anei kdrang, Ơ mtao, brei sa čô hlăm phung êkei hlăk ai hriê mă gơ̆. 23Yêhôwa mưn grăp čô tui si klei kpă ênô leh anăn klei sĭt suôr ñu. Kyuadah Yêhôwa jao leh ih hlăm kngan kâo hruê anei, leh anăn kâo amâo yơr ôh kngan kâo ngă kơ pô Yêhôwa trôč leh êa ƀâo mngưi. 24Nĕ anei, msĕ si klei hdĭp ih jing yuôm hruê anei ti anăp ală kâo, msĕ snăn mơh brei klei hdĭp kâo jing yuôm ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn brei ñu bi mtlaih kâo mơ̆ng jih jang klei knap mñai.” 25Snăn Y-Sôl lač kơ Y-Đawit, “Hơêč hmưi kơ ih, Ơ anak êkei kâo Y-Đawit! Ih srăng ngă lu bruă leh anăn srăng dưi jih.” Snăn Y-Đawit đuĕ nao êlan ñu, leh anăn Y-Sôl wĭt kơ anôk gơ̆.