26

Ndaawitv Aengx Liouh Nzunc Saulo Nyei Maengc

1Sipc^aa Mienh mingh Gi^mbe^aa Zingh lorz Saulo, mbuox ninh, “Ndaawitv bingx jienv yiem Haa^ki^laa Mbong, Ye^si^mon nyei doix-ngaanc.”
2Saulo ziouc dorh jienv ninh ginv daaih nyei buo cin dauh I^saa^laa^en baeng, njiec Sipc^aa Deic-Bung-Huaang mingh lorz Ndaawitv. 3Saulo liepc ciangv yiem Haa^ki^laa Mbong, nitv jauv-hlen, Ye^si^mon nyei doix-ngaanc, mv baac Ndaawitv corc yiem wuov deic-bung-huaang. Ninh buatc Saulo daaih deic-bung-huaang lorz ninh, 4Ndaawitv ziouc paaiv caaiv juoqv mienh mingh zaah mangc, ziouc hiuv duqv Saulo za'gengh yiem naaic aqv.
5Ndaawitv ziouc mingh Saulo liepc ciangv nyei dorngx, buatc Saulo caux ninh nyei domh baeng-bieiv, Ne nyei dorn, Apc^ne, bueix nyei dorngx. Saulo bueix ciangv mbu'ndongx. Zuangx baeng liepc ciangv weih gormx ninh.
6Ndaawitv naaic Hitv^tai Mienh, Aa^hi^me^lekv, caux Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc nyei youz, Aa^mbi^qai, “Haaix dauh oix caux yie mingh Saulo nyei ciangv?”
 Aa^mbi^qai dau, “Yie caux meih mingh.”
7Ndaawitv caux Aa^mbi^qai lungh muonz zanc njiec mingh taux Saulo nyei ciangv, buatc Saulo bueix jienv ciangv mbu'ndongx m'njormh. Ninh nyei cang nzopv jienv ndau nitv ninh nyei m'nqorngv. Apc^ne caux zuangx baeng bueix huing gormx hungh diex.
8Aa^mbi^qai gorngv mbuox Ndaawitv, “Ih hnoi Tin-Hungh zorqv meih nyei win-wangv jiu bun yiem meih nyei buoz mi'aqv. Ih zanc tov meih bun yie longc cang nzopv ninh bangc ga'ndiev ndau ding jienv maah! Nzopv yietc nzunc hnangv, maiv zuqc nzopv da'nyeic nzunc.”
9Mv baac Ndaawitv gorngv mbuox Aa^mbi^qai, “Maiv dungx daix ninh daic. Maaih haaix dauh njiec buoz hoic Ziouv orn daaih nyei mienh, wuov dauh zungv maaih zuiz.” 10Ndaawitv gorngv, “Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv laengz waac, Ziouv ganh oix daix Saulo, fai zuov ninh ganh nyei maengc taux bouc ninh ziouc daic, fai zuov taux ninh cuotv mingh mborqv jaax ninh ziouc zuqc hoic daic. 11Tov Ziouv baav jienv yie, maiv dungx bun yie njiec buoz hoic dongh Ziouv longc youh orn daaih nyei mienh. Ih zanc mbuo zorqv yiem hungh diex nyei m'nqorngv ga'hlen nyei cang caux zaangh wuom nyei baengh daaih, mbuo ziouc mingh aqv.”
12Ndaawitv ziouc zorqv yiem Saulo nyei m'nqorngv ga'hlen nyei cang caux zaangh wuom nyei baengh ziang naaic mingh mi'aqv. Maiv maaih haaix dauh buatc, maiv maaih haaix dauh hiuv, maiv maaih haaix dauh nyie. Yietc zungv m'njormh nzengc mi'aqv, weic zuqc Ziouv bun ninh mbuo m'njormh duqv ndo.
13Ndaawitv ziouc jiex wuov ngaanc ziqc horngz mingh souv jienv mbong-ningv gu'nguaaic. Yiem ninh mbuo i bung mbu'ndongx maaih dorngx jangv nyei. 14Ndaawitv ziouc nauc jienv heuc wuov deix jun-baeng caux Ne nyei dorn, Apc^ne, “Apc^ne aah! Meih maiv dau fai?”
 Apc^ne dau, “Meih se haaix dauh gaamv heuc hungh diex?”
15Ndaawitv dau Apc^ne, “Meih maiv zeiz yietc dauh jun-zeiv mienh fai? Yiem I^saa^laa^en Guoqv maaih haaix dauh hnangv meih? Zoux haaix nyungc maiv goux longx meih nyei ziouv, hungh diex, weic zuqc maaih dauh mienh bieqc mingh oix hoic meih nyei ziouv, hungh diex, nyei maengc. 16Meih hnangv naaiv nor zoux za'gengh maiv benx. Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv laengz waac gorngv, ‘Meih zungv horpc zuqc daic weic zuqc meih maiv goux longx meih nyei ziouv, dongh Tin-Hungh longc youh orn daaih nyei hungh diex.’ Ih zanc zaah mangc gaax hungh diex nyei cang jiex haaix mi'aqv? Don hungh diex nyei m'nqorngv ga'hlen nyei zaangh wuom baengh yiem haaix?”
17Saulo zieqv duqv Ndaawitv nyei qiex ziouc gorngv, “Yie nyei dorn, Ndaawitv aah! Naaiv meih nyei qiex fai?”
 Ndaawitv dau, “Hungh diex aah! Zeiz nyei. Yie nyei qiex.”
18Ndaawitv aengx gorngv, “Yie nyei ziouv weic haaix diuc zunc meih nyei bou? Yie zoux haaix nyungc? Yie nyei buoz zoux dorngc haaix nyungc? 19Ih zanc tov yie nyei ziouv, hungh diex, muangx meih nyei bou nyei waac. Se gorngv Ziouv coqv meih zoux bun yie nor, tov Ziouv zipv fongc horc nyei ga'naaiv. Mv baac se gorngv mienh coqv meih nor, tov bun ninh mbuo yiem Ziouv nyei nza'hmien zuqc zioux. Weic zuqc ih hnoi ninh mbuo zunc yie cuotv mingh, maiv bun yie nzipc Ziouv ceix bun yie nzipc nyei buonc. Ninh mbuo gorngv, ‘Mingh aqv. Mingh fu-sux nyiec nyei zienh maah!’ 20Weic naaiv, ih zanc maiv dungx bun yie leih Ziouv go, zuqc nziaamv liouc njiec ndau, weic zuqc I^saa^laa^en nyei hungh cuotv daaih oix zorqv yie nyei maengc, hnangv yietc dauh mienh yiem mbong zunc norm norqc jieh nor.”
21Saulo gorngv, “Yie zoux dorngc aqv. Yie nyei dorn, Ndaawitv aah! Gunv nzuonx daaih weic zuqc ih hnoi meih funx yie nyei maengc jaaix. Yiem naaiv mingh yie maiv aengx jiez hnyouv hoic meih aqv. Yie zoux hngongx nyei jauv yaac zoux dorngc hlo haic.”
22Ndaawitv dau, “O hungh diex aah! Meih nyei cang yiem naaiv. Gunv paaiv dauh meih nyei mienh lunx mienh daaih naaiv zorqv mingh. 23Ziouv ceix zingh nyeic bun dauh dauh mienh ziux ninh mbuo zoux duqv horpc yaac ziepc zuoqv nyei zoux. Weic zuqc ih hnoi Ziouv zorqv meih jiu bun yiem yie nyei buoz-ndiev. Yie maiv njiec buoz hoic Ziouv longc youh orn daaih nyei mienh. 24Ih hnoi yie buatc hungh diex nyei maengc jaaix. Tov Ziouv yaac buatc yie nyei maengc jaaix yaac njoux yie biaux ndutv yietc zungv kouv naanc nyei jauv.”
25Saulo gorngv mbuox Ndaawitv, “Yie nyei dorn, Ndaawitv aah! Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun meih. Meih zungv oix zoux ziex ziex nyungc sic yaac zoux duqv ziangx.”
 Ndaawitv ziouc gan ninh nyei jauv mingh aqv. Saulo yaac nzuonx ninh nyei hungh dinc mi'aqv.