26

Davi tseg Xa‑u siav zaum ob

1Cov neeg hauv lub moos Xi tuaj hais rau Xa‑u hauv lub moos Kinpe‑a tias, “Davi tsiv nraim saum lub roob Hakhila uas ncaj lub moos Yesimoo.” 2Ces Xa‑u txawm sawv tsees mus rau hauv tebchaws moj sab qhua Xi, thiab tej tub rog uas nws xaiv cia lawd peb txhiab leej nrog nws mus nrhiav Davi hauv tebchaws moj sab qhua Xi. 3Xa‑u ua yeej rau ntawm ntug kev saum lub roob Hakhila uas ncaj lub moos Yesimoo. Tiamsis Davi nyob hauv tebchaws moj sab qhua. Thaum nws paub tias Xa‑u tuaj nrhiav nws hauv tebchaws moj sab qhua, 4nws txawm tso neeg mus tshuaj saib thiaj paub tias Xa‑u tuaj lawm tiag. 5Ces Davi txawm sawv tsees mus rau ntawm lub chaw uas Xa‑u ua yeej nyob, thiab Davi pom lub chaw uas Xa‑u thiab tus thawj rog Anaw uas yog Naw tus tub pw. Xa‑u pw rau hauv plawv yeej thiab nws cov tub rog ua chaw nyob vij ib ncig nws.
6Mas Davi hais rau Ahimelej uas yog neeg Hithai thiab hais rau Anpisai uas yog Xeluya tus tub thiab yog Yau‑a tus kwv hais tias, “Leejtwg yuav nrog kuv nqes mus rau hauv Xa‑u lub yeej?” Mas Anpisai hais tias, “Kuv yuav nrog koj mus.” 7Ces hmo ntawd Davi thiab Anpisai txawm mus rau hauv Xa‑u cov tub rog. Ua ciav Xa‑u pw tsaug zog hauv lub plawv yeej, nws rab hmuv rhais rau hauv av ntawm nws taubhau. Anaw thiab cov tub rog pw vij puag ncig Xa‑u. 8Anpisai hais rau Davi tias, “Hnub no Yawmsaub muab koj tus yeeb ncuab cob rau hauv koj txhais tes lawm. Nimno cia kuv xuas hmuv nkaug ib hmuv teem nkaus rau hauv av xwb tsis txog nkaug ob zaug.” 9Tiamsis Davi hais rau Anpisai tias, “Tsis txhob txov nws kiag li, rau qhov leejtwg yuav tsa tes tawm tsam tus uas Yawmsaub hliv roj tsa cia lawd es tsis txhaum?” 10Thiab Davi hais tias, “Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, Yawmsaub yeej yuav tua nws, lossis nws yuav tuag vim yog lub caij tuag lossis nws yuav mus ua rog li tuag. 11Thov Yawmsaub tav tsis txhob kheev kuv tsa tes tawm tsam tus uas Yawmsaub tsa cia lawd. Nimno cia li muab nws rab hmuv ntawm nws taubhau thiab lub taub dej es wb mus.” 12Davi txawm muab rab hmuv thiab lub taub dej ntawm Xa‑u taubhau ces ob tug txawm mus lawm tsis muaj leejtwg pom tsis muaj leejtwg paub li, tsis muaj ib tug tsim, rau qhov lawv txhua tus tsaug zog heev vim yog Yawmsaub ua rau lawv tuaj dab ntub heev.
13Ces Davi txawm hla mus rau sab tim ub, mus sawv saum lub ncov roob deb deb, muaj ib lub hav quas. 14Davi hu nrov nrov rau cov tub rog thiab rau Anaw uas yog Naw tus tub hais tias, “Anaw 'e, koj tsis teb lov?” Anaw teb tias, “Leejtwg hu vajntxwv ne?” 15Davi teb Anaw tias, “Koj tsis yog txivneej lov? Hauv cov Yixayee leejtwg zoo li koj? Ua cas koj tsis zov vajntxwv uas yog koj tus tswv tib zoo? Rau qhov muaj ib tug nkag mus yuav tua vajntxwv uas yog koj tus tswv. 16Qhov uas koj ua li no tsis zoo kiag li. Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, koj mas tsim nyog tuag lauj vim koj tsis zov koj tus tswv tib zoo, yog tus uas Yawmsaub hliv roj tsa cia. Nimno tshuaj saib vajntxwv rab hmuv thiab lub taub dej ntawm nws taubhau dua twg lawm.”
17Xa‑u cim tau Davi lub suab nws thiaj hais tias, “Kuv tus tub Davi 'e, no yog koj lub suab ntag lov?” Davi teb tias, “Au vajntxwv uas yog kuv tus tswv, yog kuv lub suab ntag lauj.” 18Thiab nws hais tias, “Ua cas kuv tus tswv yuav caum kuv uas yog koj tus qhev? Kuv tau ua li cas? Kuv txhais tes tau ua txhaum dabtsi? 19Nimno thov vajntxwv uas yog kuv tus tswv mloog kuv uas yog koj tus qhev tej lus. Yog Yawmsaub tshum koj lub siab ua kom koj tawm tsam kuv, thov cia Yawmsaub txais yuav tej qhov txhia chaw uas muab xyeem. Tiamsis yog neeg tshum koj no ces thov cia lawv raug foom tsis zoo rau ntawm Yawmsaub xubntiag. Hnub no lawv tau ntiab kuv tawm kuv thiaj tsis muaj feem tau Yawmsaub qub txeeg qub teg thiab lawv hais tias, ‘Cia li mus ua koom tu luag tej dab.’ 20Vim li no nimno thov tsis txhob cia kuv tej ntshav poob deb ntawm Yawmsaub xubntiag. Cov Yixayee tus vajntxwv tawm tuaj nrhiav tib tug dev mub txojsia, yam li tus uas mus raws yij saum roob.”
21Ces Xa‑u hais tias, “Kuv tau ua txhaum lawm lauj. Kuv tus tub Davi, cia li rov qab los, kuv yuav tsis ua phem rau koj dua li lawm, rau qhov hnub no koj saib kuv txojsia tsim txiaj. Kuv ua zoo nkaus li tej neeg ruam xwb thiab ua txhaum loj kawg li.” 22Mas Davi teb tias, “Au vajntxwv, koj rab hmuv nyob ntawm no. Koj cia li txib ib tug hluas tuaj coj rov qab mus. 23Yawmsaub pub nqe zog rau txhua tus raws li lawv txojkev ncaj ncees thiab qhov uas lawv lub siab xib rau Yawmsaub. Hnub no Yawmsaub muab koj cob rau hauv kuv txhais tes lawm tiamsis kuv tsis tsa kuv txhais tes tawm tsam tus uas Yawmsaub hliv roj tsa cia lawd. 24Hnub no kuv saib koj txojsia tsim txiaj li cas, kuj thov Yawmsaub saib kuv txojsia tsim txiaj ib yam li ntawd, thiab thov Yawmsaub cawm kuv dim hauv txhua txojkev ceeblaj ntxhov siab.” 25Ces Xa‑u hais rau Davi tias, “Kuv tus tub Davi, thov Yawmsaub foom koob hmoov rau koj. Koj yuav ua tau ntau yam thiab ua kom tiav.” Davi txawm mus lawm, Xa‑u rov qab mus tsev.