26

Tavi tseg Xa‑u sav zag ob

1Cov tuabneeg huv lub moos Xi tuaj has rua Xa‑u huv lub moos Kinpe‑a tas, “Tavi tswv nraim sau lub roob Hakhila kws ncaaj lub moos Yesimoo.” 2Tes Xa‑u txawm sawv tseeg moog rua huv tebchaws moj saab qhua Xi, hab tej tub rog kws nwg xaiv ca lawd peb txheeb leej nrug nwg moog nrhav Tavi huv tebchaws moj saab qhua Xi. 3Xa‑u ua yeej rua ntawm ntug kev sau lub roob Hakhila kws ncaaj lub moos Yesimoo. Tassws Tavi nyob huv tebchaws moj saab qhua. Thaus nwg paub tas Xa‑u tuaj nrhav nwg huv tebchaws moj saab qhua, 4nwg txawm tso tuabneeg moog tshuaj saib txhad paub tas Xa‑u tuaj lawm tag. 5Tes Tavi txawm sawv tseeg moog rua ntawm lub chaw kws Xa‑u ua yeej nyob, hab Tavi pum lub chaw kws Xa‑u hab tug thawj rog Anaw kws yog Naw tug tub pw. Xa‑u pw rua huv plawv yeej hab nwg cov tub rog ua chaw nyob vej ib ncig nwg.
6Mas Tavi has rua Ahimelej kws yog tuabneeg Hithai hab has rua Anpisai kws yog Xeluya tug tub hab yog Yau‑a tug kwv has tas, “Leejtwg yuav nrug kuv nqeg moog rua huv Xa‑u lub yeej?” Mas Anpisai has tas, “Kuv yuav nrug koj moog.” 7Tes mo ntawd Tavi hab Anpisai txawm moog rua huv Xa‑u cov tub rog. Ua cav Xa‑u pw tsaug zug huv plawv lub yeej, nwg raab muv rhais rua huv aav ntawm nwg taubhau. Anaw hab cov tub rog pw vej puag ncig Xa‑u. 8Anpisai has rua Tavi tas, “Nub nua Yawmsaub muab koj tug yeeb ncuab cob rua huv koj txhais teg lawm. Nwgnuav ca kuv xuas muv nkaug ib muv teem nkaus rua huv aav xwb tsw txug nkaug ob zag.” 9Tassws Tavi has rua Anpisai tas, “Tsw xob txuv nwg hlo le, tsua qhov leejtwg yuav tsaa teg tawm tsaam tug kws Yawmsaub laub roj tsaa ca lawd es tsw txhum?” 10Hab Tavi has tas, “Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, Yawmsaub yeej yuav tua nwg, lossws nwg yuav tuag vem yog lub caij tuag lossws nwg yuav moog ua rog le tuag. 11Thov Yawmsaub taav tsw xob kheev kuv tsaa teg tawm tsaam tug kws Yawmsaub tsaa ca lawd. Nwgnuav ca le muab nwg raab muv ntawm nwg taubhau hab lub taub dej es ib moog.” 12Tavi txawm muab raab muv hab lub taub dej ntawm Xa‑u taubhau tes ob tug txawm moog lawm tsw muaj leejtwg pum tsw muaj leejtwg paub le, tsw muaj ib tug tswm, tsua qhov puab txhua tug tsaug zug heev vem yog Yawmsaub ua rua puab tuaj daab ndub heev.
13Tes Tavi txawm hlaa moog rua saab tim u, moog sawv sau lub ncov roob deb deb, muaj ib lub haav quas. 14Tavi hu nrov nrov rua cov tub rog hab rua Anaw kws yog Naw tug tub has tas, “Anaw 'e, koj tsw teb lov?” Anaw teb tas, “Leejtwg hu vaajntxwv nej?” 15Tavi teb Anaw tas, “Koj tsw yog txwvneej lov? Huv cov Yixayee leejtwg zoo le koj? Ua caag koj tsw zuv vaajntxwv kws yog koj tug tswv tuab zoo? Tsua qhov muaj ib tug nkaag moog yuav tua vaajntxwv kws yog koj tug tswv. 16Qhov kws koj ua le nuav tsw zoo hlo le. Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, koj mas tswm nyog tuag lauj vem koj tsw zuv koj tug tswv tuab zoo, yog tug kws Yawmsaub laub roj tsaa ca. Nwgnuav tshuaj saib vaajntxwv raab muv hab lub taub dej ntawm nwg taubhau dua twg lawm.”
17Xa‑u cim tau Tavi lub suab nwg txhad has tas, “Kuv tug tub Tavi 'e, nuav yog koj lub suab ntaag lov?” Tavi teb tas, “Au vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, yog kuv lub suab ntaag lauj.” 18Hab nwg has tas, “Ua caag kuv tug tswv yuav lawv kuv kws yog koj tug qhev? Kuv tau ua le caag? Kuv txhais teg tau ua txhum daabtsw? 19Nwgnuav thov vaajntxwv kws yog kuv tug tswv noog kuv kws yog koj tug qhev tej lug. Yog Yawmsaub tshaum koj lub sab ua kuas koj tawm tsaam kuv, thov ca Yawmsaub txais yuav tej hov txhua chaw kws muab xyeem. Tassws yog tuabneeg tshaum koj nua tes thov ca puab raug foom tsw zoo rua ntawm Yawmsaub xubndag. Nub nua puab tau lawv kuv tawm kuv txhad tsw muaj feem tau Yawmsaub qub txeeg qub teg hab puab has tas, ‘Ca le moog ua koom rua luas tej daab.’ 20Vem le nuav nwgnuav thov tsw xob ca kuv tej ntshaav poob deb ntawm Yawmsaub xubndag. Cov Yixayee tug vaajntxwv tawm tuaj nrhav tuab tug dev mub txujsa, yaam le tug kws moog lawv yij sau roob.”
21Tes Xa‑u has tas, “Kuv tau ua txhum lawm lauj. Kuv tug tub Tavi, ca le rov qaab lug, kuv yuav tsw ua phem rua koj dua le lawm, tsua qhov nub nua koj saib kuv txujsa tswm txaj. Kuv ua zoo nkaus le tej tuabneeg ruag xwb hab ua txhum luj kawg le.” 22Mas Tavi teb tas, “Au vaajntxwv, koj raab muv nyob ntawm nuav. Koj ca le khaiv ib tug hluas tuaj coj rov qaab moog. 23Yawmsaub pub nqe zug rua txhua tug lawv le puab txujkev ncaaj nceeg hab qhov kws puab lub sab xwb rua Yawmsaub. Nub nua Yawmsaub muab koj cob rua huv kuv txhais teg lawm kuas kuv tsw tsaa kuv txhais teg tawm tsaam tug kws Yawmsaub laub roj tsaa ca lawd. 24Nub nua kuv saib koj txujsa tswm txaj le caag, kuj thov Yawmsaub saib kuv txujsa tswm txaj ib yaam le ntawd, hab thov Yawmsaub cawm kuv dim huv txhua txujkev ceblaaj ntxhuv sab.”
25Tes Xa‑u has rua Tavi tas, “Kuv tug tub Tavi, thov Yawmsaub foom koob moov rua koj. Koj yuav ua tau ntau yaam hab ua kuas tav.” Tavi txawm moog lawm, Xa‑u rov qaab moog tsev.