26

Quay lại Xíp

1Người Xíp lại đến Ghi-bê-a báo với Sau-lơ rằng Đa-vít đang trốn trên đồi Ha-chi-la, đối diện sa mạc. 2Được tin Sau-lơ lại kéo đoàn quân tinh nhuệ gồm ba ngàn người đi xuống sa mạc Xíp tìm Đa-vít. 3Sau-lơ cắm trại trên đồi Ha-chi-la, cạnh bên đường, đối diện sa mạc là nơi Đa-vít đang ẩn. Nghe tin Sau-lơ đến, 4Đa-vít cho người đi dò la thực hư, và biết Sau-lơ đến thực. 5Đêm xuống Đa-vít đến gần trại quân Sau-lơ để quan sát chiếc lều làm bản doanh của Sau-lơ và Áp-ne. Lều này được các lều của sĩ quan và quân sĩ bảo vệ. 6Đa-vít quay sang A-hi-mê-léc (người Hết) và A-bi-sai (con Sê-ru-gia, em Giô-áp) hỏi: "Ai muốn vào trại quân Sau-lơ với tôi?" A-bi-sai đáp: "Tôi." 7Đa-vít cùng A-bi-sai lẻn vào trại quân Sau-lơ, thấy vua đang ngủ, có cây giáo cắm dưới đất ngang bên đầu. Họ cũng thấy Áp-ne và quan quân chung quanh Sau-lơ. 8A-bi-sai nói với Đa-vít: "Thượng Đế giao mạng kẻ thù cho ông đây. Cho tôi lấy giáo phóng, ghim nó xuống đất, không cần phóng đến lần thứ hai." 9Nhưng Đa-vít đáp: "Không được! Người giết vua phải chịu tội, vì vua được Chúa xức dầu. 10Ngày nào đó Chúa sẽ cho ông ta chết, hoặc chết già, hoặc chết trận. 11,12Nhưng Chúa cấm tôi giết người được Ngài xức dầu. Bây giờ, ta chỉ lấy cây giáo và bình nước này rồi đi!" Nói xong, Đa-vít lấy cây giáo cắm gần đầu Sau-lơ với bình nước, rồi cùng A-bi-sai bỏ đi. Chẳng ai hay biết gì cả, vì Chúa làm họ ngủ say.
13Khi đã qua đến đỉnh đồi bên kia, cách xa trại quân, 14Đa-vít mới quay lại gọi Áp-ne và mọi người. Áp-ne hỏi: "Ai đấy? Ai dám gọi nhà vua vậy?" 15Đa-vít đáp: "Ông là tướng, trong quân đội có ai bằng ông? Nhưng ông không lo giữ an ninh cho vua khi có người đến ám sát? 16Ông có lỗi, thật đáng chết, vì không hộ vệ chủ mình, người được Chúa xức dầu. Ông xem thử cây giáo và bình nước để cạnh vua bây giờ ở đâu?"
17Sau-lơ nhận ra giọng Đa-vít, liền hỏi: "Có phải con đấy không, Đa-vít?" Đa-vít đáp: "Muôn tâu, phải. 18Nhưng tại sao bệ hạ đuổi bắt con? Con có làm gì nên tội đâu? 19Xin bệ hạ nghe con trình bày: Nếu chính Chúa đã thúc giục bệ hạ hại con, Ngài sẽ chấp nhận của lễ; nhưng nếu do người xúi giục, họ đáng bị Chúa nguyền rủa. Vì họ đuổi con ra khỏi đất đai Chúa dành cho dân Ngài, muốn con đi thờ các thần của người ngoại quốc. 20Tại sao con phải chết một nơi xa cách Chúa, đổ máu trên đất lạ quê người? Vì sao vua Y-sơ-ra-ên lại đi săn mạng con như săn chim đa đa trên núi?"
21Sau-lơ thú nhận: "Ta có lỗi! Đa-vít con ơi, trở về với ta, ta sẽ không hại con nữa, vì hôm nay con đã coi trọng mạng ta, còn ta chỉ hành động điên rồ, lỗi lầm quá mức." 22Đa-vít nói: "Đây cây giáo của vua, xin cho người sang lấy. 23Chúa sẽ thưởng cho người công bằng, trung thành. Hôm nay Chúa giao mạng bệ hạ cho con nhưng con không ra tay, vì bệ hạ được Ngài xức dầu. 24Vì con coi trọng mạng bệ hạ hôm nay, cầu xin Chúa bảo vệ mạng con, cứu con khỏi những nguy khốn hiểm nghèo."
25Sau-lơ nói: "Đa-vít con ơi! Cầu cho con được phước lành. Con sẽ thành công trong mọi công việc." Sau-lơ quay về, còn Đa-vít lại ra đi.