3

Vajtswv Cov Tubtxib

1Cov kwvtij, kuv tsis qhia nej li uas kuv qhia cov uas twb muaj Vaj Ntsujplig kav lawv lub siab lawm; kuv qhia nej ib yam li nej tseem yog neeg ntiajteb, thiab ib yam li nej yog menyuam mos, rau qhov nej tsis tau paub Yexus Khetos tseeb. 2Kuv muab mis rau nej noj xwb, kuv tsis muab mov thiab zaub rau nej noj, rau qhov nej tseem noj tsis tau taus zaub mov. Txawm yog nimno los nej tseem noj tsis tau taus thiab, 3rau qhov nej tseem ua nej lub neej zoo li neeg ntiajteb ua. Yog nej tseem muaj kev sib khib thiab ib leeg nrog ib leeg sib cav sib ceg, yog nej ua li ntawd yeej yog nej ua lub neej zoo li neeg ntiajteb ua, thiab nej tseem yog neeg ntiajteb. 4Thaum nej cov muaj ib tug hais tias, “Kuv yog Paulus pab”, thiab muaj dua lwm tus hais tias, “Kuv yog Apaulaus pab”, twb yog nej ua raws li neeg ntiajteb ua ntag los sav!
5Apaulaus yog leejtwg? Paulus yog leejtwg? Wb tsuas yog Vajtswv ob tug tubtxib uas coj nej los ntseeg xwb, tus Tswv faib rau wb nyias muaj nyias ib tes haujlwm ua. 6Kuv yog tus cog, Apaulaus yog tus ywg dej, tiamsis tus uas ua kom loj hlob yog Vajtswv. 7Tus uas cog thiab tus uas ywg dej yeej tsis tseemceeb dabtsi, tiamsis Vajtswv yog tus uas tseemceeb, rau qhov nws yog tus uas ua kom loj hlob. 8Tus uas cog thiab tus uas ywg dej, nkawd tes haujlwm zoo ib yam nkaus; Vajtswv yuav muab nqi zog rau nkawd raws li tes haujlwm uas nkawd ua. 9Rau qhov wb yog Vajtswv ob tug tubtxib thiab ua haujlwm ua ke; nej yog Vajtswv thaj teb.
 Thiab nej yog Vajtswv lub tsev.
10Vim txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau kuv, kuv thiaj zoo li tus kws uas ua tsev, kuv txhos ncej thiab puam qhab cia, lwm tus tuaj vov thiab tuaj xov rau. Tiamsis txhua tus nyias yuav tsum ua tib zoo ua nyias tes haujlwm. 11Rau qhov yeej tsis muaj leejtwg yuav muaj cuabkav tsa dua lwm lub tsev hloov lub uas Vajtswv twb tsa tau lawm, lub ntawd yog Yexus Khetos ntag. 12Muaj qee leej yuav muab kub, muab nyiaj, muab tej pobzeb muaj nqis, muab ntoo, muab nqeeb thiab muab quav nyab tuaj vov thiab tuaj xov lub tsev ntawd, 13Hnub uas Yexus rov qab los, nws yuav muab txhua tus tes haujlwm nthuav qhia rau sawvdaws pom, Hnub ntawd yuav tsis muab npog cia lawm, rau qhov Hnub ntawd yuav muab hluavtaws sim txhua tus tes haujlwm saib puas ruaj puas khov. 14Yog tej uas sawvdaws coj tuaj vov lossis xov lub tsev ntawd leejtwg li tsis kub hnyiab, tus ntawd thiaj tau nqi zog. 15Tiamsis yog leejtwg tes haujlwm kub hnyiab lawm, nws yuav tsis tau dabtsi; nws yuav dim, tiamsis nws tsuas dim ib yam li tus uas khiav dim hauv hluavtaws los xwb.
16Nej yeej paub hais tias nej lub cev yog Vajtswv lub tuamtsev, thiab Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nej lub siab? 17Yog leejtwg rhuav Vajtswv lub tuamtsev, Vajtswv yuav rhuav tus ntawd kom puastsuaj thiab. Rau qhov Vajtswv lub tuamtsev yog lub uas dawbhuv, thiab nej yog Vajtswv lub tuamtsev ntag.
18Yus tsis txhob rov dag yus. Yog nej leejtwg xav hais tias nws yog tus txawj ntse, nws yuav tsum ua li tus ruam, nws thiaj yog tus ntse. 19Tej uas neeg ntiajteb suav hais tias yog kev txawj ntse, tej ntawd Vajtswv suav hais tias yog kev ruam. Raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Vajtswv muab cov neeg txawj ntse lub tswvyim rov los ua nta npuj cuab lawv kev”; 20thiab Vajtswv txojlus muaj dua ib los hais tias, “Tus Tswv paub tej uas cov neeg txawj ntse xav, tej ntawd tsis tseemceeb dabtsi li.” 21Yog li ntawd, nej tsis txhob khav tej uas neeg ua tau. Rau qhov txhua yam puavleej yog nej tug, 22tsis hais Paulus, Apaulaus, Petus, lub ntiajteb, txojsia, kev tuag, tiam no lossis tiam tom ntej, tej no puavleej yog nej tug, 23nej yog Yexus Khetos tug, thiab Yexus Khetos yog Vajtswv tug.