1

1Povlauj kws raug hu lug ua Yexu Kheto tug tubkhai lawv le Vaajtswv lub sab nyam hab peb tug kwvtij Xauthene 2has moog rua Vaajtswv pawg ntseeg huv lub moos Khaulee kws muab cais ua cov kws dawb huv rua huv Yexu Kheto hab raug hu lug ua xuv dawb koom nrug txhua tug kws nyob txhua qhov kws tuav peb tug Tswv Yexu Kheto lub npe kws yog peb hab puab tug Tswv. 3Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej nyob.

Ua Vaajtswv tsaug

4Kuv ua Vaajtswv tsaug txug mej tsw tu ncua vem txujkev hlub kws Vaajtswv pub huv Yexu Kheto rua mej. 5Mej tau txais txhua yaam huv Kheto puv npo tsw has txhua yaam kev has lug hab txhua yaam kev txawj ntse, 6vem tas tej lug timkhawv has txug Kheto nyob ruaj khov rua huv mej lawm. 7Mej txhad tsw tu ncua ib yaam daabtsw kws Vaajtswv pub rua ncua swjhawm kws mej tseed tog rawv peb tug Tswv Yexu Kheto tshwm lug. 8Yexu yuav ua rua mej nyob ruaj moog txug thaus kawg sub txhad tsw muaj chaw thuaj mej tau rua huv peb tug Tswv Yexu Kheto nub. 9Vaajtswv kws hu mej lug nrug nwg tug Tub Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv sws raug zoo yog tug ncaaj kws peb tso sab tau.

Pawg ntseeg faib ua paab ua pawg

10Cov kwvtij, kuv tuav peb tug Tswv Yexu Kheto lub npe thov kuas mej suavdawg nyob sws hum hab tsw xob tawg ua paab ua pawg, hab thov kuas mej koom ua ib lub sab hab xaam pum ib yaam nkaus. 11Kuv cov kwvtij, Khalau‑e tsev tuabneeg pav rua kuv noog tas muaj kev sws caav sws tshe huv mej. 12Kuv xaav txug qhov kws mej nyag taug nyag has tas “Kuv yog Povlauj cov,” “Kuv yog Apaulau cov,” “Kuv yog Khefa cov,” lossws “Kuv yog Kheto cov.” 13Muab Kheto faib ua ntau tug lawm lov? Povlauj yog tug raug teem rua sau khaublig ntoo thij mej lov? Mej tau ua kevcai raus dej huv Povlauj lub npe lov? 14Kuv ua Vaajtswv tsaug kws kuv tsw tau muab mej cov leejtwg ua kevcai raus dej tsuas yog Khipa hab Kai‑a xwb. 15Yog le hov, tsw muaj leejtwg has tau tas nwg ua kevcai raus dej huv kuv lub npe. 16(Kuv tau muab Xatefana tsev tuabneeg ua kevcai raus dej hab. Dua le ntawd, kuv tsw paub tas kuv tau muab leejtwg ua kevcai raus dej.) 17Tsua qhov Kheto tsw tau khaiv kuv moog coj ua kevcai raus dej tassws khaiv kuas pav txuj xuv zoo, tsw yog has lug txawj lug ntse tsaam ua rua Kheto tug khaublig ntoo tsw muaj fwjchim lawm.

Kheto yog Vaajtswv tug fwjchim hab tug tswvyim

18Zaaj kws has txug tug khaublig ntoo yog kev ruag rua cov kws saamswm puam tsuaj tassws yog Vaajtswv tug fwjchim rua peb cov kws saamswm dim. 19Tsua qhov muaj lug sau ca has tas,
  “Kuv yuav rhuav tshem cov
   tuabneeg kws muaj tswvyim tug tswvyim,
  hab yuav ua rua cov tuabneeg txawj ntse txujkev txawj ntse pluj moog.”
20Tug tuabneeg muaj tswvyim nyob hovtwg? Tug xwbfwb qha kevcai nyob hovtwg? Tam nuav tug kws txawj sws caam txug txhua yaam nyob hovtwg? Vaajtswv tub ua rua lub nplajteb tug tswvyim ruag lawm los tsw yog? 21Vem tas lawv le kws Vaajtswv tug tswvyim teem ca, lub nplajteb swv nplajteb tug tswvyim tsw txawj paub Vaajtswv, mas Vaajtswv txhad le txaus sab swv txujkev ruag kws peb tshaaj tawm ua rua cov kws ntseeg dim. 22Cov Yutai thov txujci tseem ceeb hab cov Kili nrhav tswvyim, 23tassws peb tshaaj tawm txug Kheto kws raug teem rua sau khaublig ntoo, yog qhov kws ua rua cov Yutai dawm hab lwm haiv tuabneeg suav tas yog kev ruag. 24Tassws peb pav Kheto kws yog Vaajtswv tug fwjchim hab yog Vaajtswv tug tswvyim rua cov kws Vaajtswv tub hu lug lawd tsw has cov Yutai hab cov Kili. 25Vem qhov kws Vaajtswv ruag tseed muaj tswvyim luj dua tuabneeg tug tswvyim, hab qhov kws Vaajtswv tsw muaj zug tseed muaj zug luj dua tuabneeg tug zug.
26Cov kwvtij, ca le tshuaj saib thaus Vaajtswv hu mej, mej zoo le caag. Lawv le tuabneeg nplajteb xaav, mej cov tsw muaj tsawg leej kws muaj tswvyim, tsw muaj tsawg leej kws muaj fwjchim hab tsw muaj tsawg leej kws muaj koob meej. 27Tassws Vaajtswv xaiv cov kws ruag huv lub nplajteb sub txhad ua rua cov kws muaj tswvyim txaaj muag. Vaajtswv xaiv cov kws tsw muaj zug huv lub nplajteb sub txhad ua rua cov kws muaj zug txaaj muag. 28Vaajtswv xaiv cov tuabneeg qeg qeg hab cov kws lub nplajteb saib tsw taug hab cov kws tsw tseem ceeb lug kuas rhuav tshem tau tej kws tseem ceeb, 29sub txhad tsw muaj ib tug tuabneeg khaav tau rua ntawm Vaajtswv lub xubndag. 30Vem muaj Vaajtswv mej txhad tau nyob huv Yexu Kheto kws yog tug tswvyim kws Vaajtswv pub rua peb, nwg yog peb txujkev ncaaj nceeg hab muab peb cais kuas dawb huv hab txhwv peb dim, 31sub txhad ua lawv le kws muaj lug sau ca has tas, “Ca tug kws khaav tsuas khaav txug tug Tswv xwb.”